Commit 9dfb92a9 authored by Torsten Nielsen's avatar Torsten Nielsen
Browse files

Update README.md

parent 16b6d3f4
......@@ -17,11 +17,11 @@ Version: 5.4.0.88.92
Depends: linux-image-5.4.0-88-generic, linux-modules-extra-5.4.0-88-generic, linux-firmware, intel-microcode, amd64-microcode
```
### Frisk installation af Ubuntu 20.04 (focal)
### Frisk (desktop) installation af Ubuntu 20.04 (focal)
Ubuntu 20.04 installeret med std. desktop image bliver pr. default installeret med meta-pakken: `linux-image-generic-hwe-20.04`, der installerer en nyere 5.11 kerne - der altså ikke supporterer nfs+krb5!
Ubuntu 20.04 installeret som std. desktop bliver pr. default installeret med meta-pakken: `linux-image-generic-hwe-20.04`, der installerer en nyere 5.11 kerne - der altså ikke supporterer nfs+krb5!
Måske bliver hwe-versionen kun installeret, hvis man sætter flueben i "hent opdateringer under installation" og/eller installer ekstra drivere?
```
$ sudo apt info -a linux-image-generic-hwe-20.04
......@@ -30,8 +30,17 @@ Version: 5.11.0.37.41~20.04.16
...
Depends: linux-image-5.11.0-37-generic, linux-modules-extra-5.11.0-37-generic, linux-firmware, intel-microcode, amd64-microcode
```
### Frisk installation med netboot image
Se information ang. netboot image her:
[Ubuntu LTSEnablementStack](https://wiki.ubuntu.com/Kernel/LTSEnablementStack)
[Ubuntu lifecycle](https://ubuntu.com/kernel/lifecycle#support-20-04)
### Fix via nedgradering af kerne til 5.4
#### Step 1 - installation af 5.4 kerne
......@@ -39,9 +48,10 @@ Depends: linux-image-5.11.0-37-generic, linux-modules-extra-5.11.0-37-generic, l
Installation af 5.4 kerne via `linux-image-generic`:
```
$ sudo apt install linux-image-generic
$ sudo apt install --install-recommends linux-generic
```
#### Step 2 - boot 5.4 kerne
Reboot maskinen og vælg 5.4 kerne i Grub-menuen.
......@@ -90,6 +100,8 @@ $ sudo apt remove linux-image-generic-hwe-20.04
$ sudo apt remove linux-image-5.11.* linux-image-unsigned-5.11.* linux-modules-5.11.* linux-modules-extra-5.11.*
$ sudo apt remove linux-{image,headers}-generic-hwe-20.04
$ sudo apt autoclean
$ sudo apt autoremove
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment