Commit 16b6d3f4 authored by Torsten Nielsen's avatar Torsten Nielsen
Browse files

add README

parents
# Fix NFS mount with krb5 on Ubuntu 20.04
Iflg. [upstream bugreport (Debian) #979764](
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=979764)
er der problemer med at mounte nfs-shares med kerberos validering for kerner nyere end 5.9.
### Opgraderet maskine
En maskine, der er opgraderet fra 18.04 til 20.04 har som default fået en kernel installeret via meta-pakken: `linux-image-generic`, der installerer en ældre 5.4 kerne:
```
$ sudo apt info -a linux-image-generic
Package: linux-image-generic
Version: 5.4.0.88.92
...
Depends: linux-image-5.4.0-88-generic, linux-modules-extra-5.4.0-88-generic, linux-firmware, intel-microcode, amd64-microcode
```
### Frisk installation af Ubuntu 20.04 (focal)
Ubuntu 20.04 installeret som std. desktop bliver pr. default installeret med meta-pakken: `linux-image-generic-hwe-20.04`, der installerer en nyere 5.11 kerne - der altså ikke supporterer nfs+krb5!
Måske bliver hwe-versionen kun installeret, hvis man sætter flueben i "hent opdateringer under installation" og/eller installer ekstra drivere?
```
$ sudo apt info -a linux-image-generic-hwe-20.04
Package: linux-image-generic-hwe-20.04
Version: 5.11.0.37.41~20.04.16
...
Depends: linux-image-5.11.0-37-generic, linux-modules-extra-5.11.0-37-generic, linux-firmware, intel-microcode, amd64-microcode
```
### Fix via nedgradering af kerne til 5.4
#### Step 1 - installation af 5.4 kerne
Installation af 5.4 kerne via `linux-image-generic`:
```
$ sudo apt install linux-image-generic
```
#### Step 2 - boot 5.4 kerne
Reboot maskinen og vælg 5.4 kerne i Grub-menuen.
Det kan være lidt vanskeligt at få adgang til Grub-menuen på en std. installation, men følgende ændringer i `grub.cfg` via `/etc/default/grub` kan hjælpe:
```
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
```
NB Husk at køre `sudo update-grub` efter ændringer i `/etc/default/grub`, så de bliver skrevet til `/boot/grub/grub.cfg`.
#### Step 2 - variant
Man kan indsætte ny 5.4 som default kerne i grub.conf ved at sætte GRUB_DEFAULT til noget andet end 0.
Den rigtige $menuentry_id_option kan findes i `/boot/grub/grub.cfg` som menuentry med kernel 5.4 (ikke recovery).
```
$ cat /boot/grub/grub.cfg | grep menuentry | grep "Linux 5.4" | grep -v "recovery mode" | tr -d \' | sed 's/menuentry .*\(gnulinux-rpool.*-generic\) {.*/\1/'
gnulinux-rpool/ROOT/ubuntu_15vyco-5.4.0-88-generic
```
Ret evt. i `/etc/default/grub`, så der står:
```
GRUB_DEFAULT='gnulinux-rpool/ROOT/ubuntu_15vyco-5.4.0-88-generic'
```
NB husk at køre: `sudo update-grub`.
#### Step 3 - Fjern 5.11 kernel-pakker
Når der er bootet op på en 5.4 kerne, kan 5.11 kerne-relaterede pakker fjernes.
```
$ uname -v
5.4.0-88-generic
```
(I stedet for `uname` kan man også bruge `hostnamectl` mv..)
```
$ sudo apt remove linux-image-generic-hwe-20.04
$ sudo apt remove linux-image-5.11.* linux-image-unsigned-5.11.* linux-modules-5.11.* linux-modules-extra-5.11.*
$ sudo apt autoclean
$ sudo apt autoremove
```
Nu burde nfs mount med kerberos virke - også efter opdatering og reboot.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment