A

au-katello-installer

Katello-installer answer files to setup Katello for AU