Commit 2e6e7c50 authored by Erik Asbjørn Mikkelsen Jensen's avatar Erik Asbjørn Mikkelsen Jensen
Browse files

Added carbon foil picture guide link

parent bfc6b7fe
# How to float carbon foils onto target holders
[Picture guide](/carbon_float_guide.pdf).
# How to make thin boron foils on carbon backing
## Folmer's description:
Vi bruger en meget lokal opvarmning af materialet, der ligger på/i en vandkølet digel. Ved hjælp af en fokuseret elektronkanon opvarmes materialet til en temperatur over kogepunktet i vakuum - for bors vedkommende > 1800°C. Kulfolierne, hvorpå materialet kondenserer, er aktuelt anbragt i en afstand af 200mm over diglen. Her sidder også en SiO2 krystal der kan måle den kondenserede vægt/areal og fordampningen afbrydes når den ønskede tykkelse er opnået .
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment