Commit 796561c6 authored by Oscar Vagle's avatar Oscar Vagle
Browse files

trenger heller ikke denne filen

parent 98025a52
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="Oscar Vagle">
<link rel="stylesheet" href="../CSS/style.css">
<title>IT-Produktdesignprojekt 2020</title>
</head>
<body>
<h1 class="IT-Produktdesignprojekt-2020">IT-Produktdesignprojekt 2020</h1>
<div align="center">
<form>
<button formaction="htmltrain.html" class="forsideKnap"> FORSIDE </button>
<button formaction="omOs.html" class="omOsKnap"> OM OS </button>¨
<button formaction="status.html" class="statusKnap"> STATUS </button>
</form>
</div>
<p class="appetitvekker">
Hej og velkommen til vores IT-Produktdesignprojekt 2020. Herinde vil der løbende komme opdateringer omkring projektet, som det udvikler sig mere igennem processen forløbet.
</p>
<p class="generelt"> Klik dig lidt rundt på siden og se, hvad der sker! Det skal nok blive sjovt! <br>
<br>
Hjemmeside lavet af Oscar Vagle(4. semester) og Rasmus Elo Jensen(2. semester)
</p>
</body>
</html>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment