Commit 76e643f9 authored by rasmus jensen's avatar rasmus jensen
Browse files

Hej

parent fe131b20
......@@ -19,11 +19,10 @@
<p class="appetitvekker">
Hej og velkommen til vores IT-Produktdesignprojekt 2020. Herinde vil der løbende komme opdateringer omkring projektet, som det udvikler sig mere igennem processen forløbet.
</p>
<p class="generelt"> Klik dig lidt rundt på siden og se, hvad der sker! <br>
Det skal nok blive sjovt!
<p class="generelt"> Klik dig lidt rundt på siden og se, hvad der sker! Det skal nok blive sjovt! <br>
<br>
Hjemmeside lavet af Oscar Vagle(4. semester) og Rasmus Elo Jensen(2. semester)
</p>
</body>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment