Commit 6672147b authored by rasmus jensen's avatar rasmus jensen
Browse files

Merge branch 'master' of gitlab.au.dk:au654606/itwot-it1-01-2020

parents 51bab22b d023d08d
<!DOCTYPE html>
<html>
<body> <p> hei rasmus </p></body>
</html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="author" content="Oscar Vagle">
<link rel="stylesheet" href="../CSS/style.css">
<title>IT-Produktdesignprojekt 2020</title>
</head>
<body>
<h1 class="IT-Produktdesignprojekt-2020">IT-Produktdesignprojekt 2020</h1>
<div align="center">
<form>
<button formaction="index.html" class="forsideKnap"> FORSIDE </button>
<button formaction="omOs.html" class="omOsKnap"> OM OS </button>¨
<button formaction="status.html" class="statusKnap"> STATUS </button>
</form>
</div>
<p class="appetitvekker">
Hej og velkommen til vores IT-Produktdesignprojekt 2020. Herinde vil der løbende komme opdateringer omkring projektet, som det udvikler sig mere igennem processen forløbet.
</p>
<p class="generelt"> Klik dig lidt rundt på siden og se, hvad der sker! <br>
Det skal nok blive sjovt!
<br>
Hjemmeside lavet af Oscar Vagle(4. semester) og Rasmus Elo Jensen(2. semester)
</p>
</body>
</html>
......@@ -12,7 +12,7 @@
</h1>
<div align="center">
<form>
<button formaction="htmltrain.html" class="forsideKnap"> Forside </button>
<button formaction="index.html" class="forsideKnap"> Forside </button>
<button formaction="omOs.html" class="omOsKnap"> Om os </button>
<button formaction="status.html" class="statusKnap"> Status </button>
</form>
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
</h1>
<div align="center">
<form>
<button formaction="htmltrain.html" class="forsideKnap"> Forside </button>
<button formaction="index.html" class="forsideKnap"> Forside </button>
<button formaction="omOs.html" class="omOsKnap"> Om os </button>
<button formaction="status.html" class="statusKnap"> Status </button>
</form>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment