Commit 5eede33b authored by Oscar Vagle's avatar Oscar Vagle
Browse files

la til litt tekst som viser litt info om prosjektet

parent 05c621b9
......@@ -18,6 +18,10 @@
<p class="appetitvekker">
Vanedanner er et revolusjonerende prosjekt av inspirerende Aarhus studender.
</p>
<p class="generelt"> Kommer snart: 2020</p>
<p class="generelt"> Lei av å sette mål for deg selv som du aldri følger? <br>
Prøv vanedanner2020 for å sette ditt liv i riktig vei!
<br>
Kommer snart 2020
</p>
</body>
</html>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment