Commit 11988690 authored by Oscar Vagle's avatar Oscar Vagle
Browse files

la til line breaks slik at det ser litt penere ut

parent 6672147b
......@@ -26,7 +26,7 @@
<td><img src="../Billeder/Rasmus Elo Jensen-Billede1- Februar 2020.jpg" class="Rasmus"></td>
</tr>
<tr> <td> Oscar er en <br>udvekslingsstudent fra Norge. </td>
<td> Rasmus er student og har studeret på HTX på Aarhus Gymnasium på Linjen Matematik A og Informationsteknologi B fra år 2016-2019 </td>
<td> Rasmus er student og <br> har studeret på HTX på <br> Aarhus Gymnasium på Linjen<br> Matematik A og <br>Informationsteknologi B <br>fra år 2016-2019 </td>
</tr>
</table>
</div>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment