Commit d1c35533 authored by Mathias Engelbrecht Pilegård's avatar Mathias Engelbrecht Pilegård
Browse files

frontpage dashboard and activity display added

parent b4af4bcc
This diff is collapsed.
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\dashboard\\\\Dashboard.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./dashboard.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nconst dateArray = [];\nconst monthlyArray = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'];\nconst state = {\n labels: monthlyArray,\n datasets: [{\n label: 'Bugs reported',\n backgroundColor: 'rgba(218, 165, 32, 1)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Usability errors reported',\n backgroundColor: 'rgba(255, 215, 0,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Bugs fixed',\n backgroundColor: 'rgba(36, 70, 170,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\n }, {\n label: 'Usability Errors fixed',\n backgroundColor: 'rgba(65, 105, 225,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\n }]\n};\n\nfunction Dashboard() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Bar, {\n data: state,\n options: {\n responsive: true,\n title: {\n display: true,\n text: 'Errors reported / errors fixed',\n fontSize: 20\n },\n legend: {\n display: true,\n position: 'right'\n },\n scales: {\n x: {\n stacked: true\n },\n y: {\n stacked: true\n }\n }\n }\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_c = Dashboard;\nexport default Dashboard;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Dashboard\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/dashboard/Dashboard.js"],"names":["React","Component","FontAwesomeIcon","Bar","dateArray","monthlyArray","state","labels","datasets","label","backgroundColor","borderWidth","data","Dashboard","responsive","title","display","text","fontSize","legend","position","scales","x","stacked","y"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,iBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,iBAApB;;AAEA,MAAMC,SAAS,GAAG,EAAlB;AAEA,MAAMC,YAAY,GAAG,CAAC,SAAD,EAAY,UAAZ,EAAwB,OAAxB,EACnB,OADmB,EACV,KADU,EACH,MADG,EACK,MADL,EACa,QADb,EACuB,WADvB,EACoC,SADpC,EAC+C,UAD/C,EAC2D,UAD3D,CAArB;AAGA,MAAMC,KAAK,GAAG;AACZC,EAAAA,MAAM,EAAEF,YADI;AAEZG,EAAAA,QAAQ,EAAE,CACR;AACEC,IAAAA,KAAK,EAAE,eADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,uBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AAJR,GADQ,EAOR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,2BADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,qBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AAJR,GAPQ,EAaR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,YADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,qBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,EAAF,EAAM,CAAC,EAAP,EAAW,CAAC,EAAZ,EAAgB,CAAC,EAAjB,EAAqB,CAAC,EAAtB;AAJR,GAbQ,EAmBR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,wBADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,sBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,EAAF,EAAM,CAAC,EAAP,EAAW,CAAC,EAAZ,EAAgB,CAAC,EAAjB,EAAqB,CAAC,EAAtB;AAJR,GAnBQ;AAFE,CAAd;;AA8BA,SAASC,SAAT,GAAqB;AACnB,sBACE;AAAA,2BACE,QAAC,GAAD;AACE,MAAA,IAAI,EAAEP,KADR;AAEE,MAAA,OAAO,EAAE;AACPQ,QAAAA,UAAU,EAAE,IADL;AAEPC,QAAAA,KAAK,EAAE;AACLC,UAAAA,OAAO,EAAE,IADJ;AAELC,UAAAA,IAAI,EAAE,gCAFD;AAGLC,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAHL,SAFA;AAOPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNH,UAAAA,OAAO,EAAE,IADH;AAENI,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAFJ,SAPD;AAWPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNC,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDC,YAAAA,OAAO,EAAE;AADR,WADG;AAINC,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDD,YAAAA,OAAO,EAAE;AADR;AAJG;AAXD;AAFX;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AA2BD;;KA5BQV,S;AA8BT,eAAeA,SAAf","sourcesContent":["import React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./dashboard.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\"\r\n\r\nconst dateArray = []\r\n\r\nconst monthlyArray = ['January', 'February', 'March',\r\n 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December']\r\n\r\nconst state = {\r\n labels: monthlyArray,\r\n datasets: [\r\n {\r\n label: 'Bugs reported',\r\n backgroundColor: 'rgba(218, 165, 32, 1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability errors reported',\r\n backgroundColor: 'rgba(255, 215, 0,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Bugs fixed',\r\n backgroundColor: 'rgba(36, 70, 170,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability Errors fixed',\r\n backgroundColor: 'rgba(65, 105, 225,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\r\n }\r\n ]\r\n}\r\n\r\nfunction Dashboard() {\r\n return (\r\n <div>\r\n <Bar\r\n data={state}\r\n options={{\r\n responsive: true,\r\n title: {\r\n display: true,\r\n text: 'Errors reported / errors fixed',\r\n fontSize: 20\r\n },\r\n legend: {\r\n display: true,\r\n position: 'right'\r\n },\r\n scales: {\r\n x: {\r\n stacked: true,\r\n },\r\n y: {\r\n stacked: true\r\n }\r\n }\r\n }}\r\n />\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default Dashboard"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var Stack = require('./_Stack'),\n baseIsEqual = require('./_baseIsEqual');\n/** Used to compose bitmasks for value comparisons. */\n\n\nvar COMPARE_PARTIAL_FLAG = 1,\n COMPARE_UNORDERED_FLAG = 2;\n/**\n * The base implementation of `_.isMatch` without support for iteratee shorthands.\n *\n * @private\n * @param {Object} object The object to inspect.\n * @param {Object} source The object of property values to match.\n * @param {Array} matchData The property names, values, and compare flags to match.\n * @param {Function} [customizer] The function to customize comparisons.\n * @returns {boolean} Returns `true` if `object` is a match, else `false`.\n */\n\nfunction baseIsMatch(object, source, matchData, customizer) {\n var index = matchData.length,\n length = index,\n noCustomizer = !customizer;\n\n if (object == null) {\n return !length;\n }\n\n object = Object(object);\n\n while (index--) {\n var data = matchData[index];\n\n if (noCustomizer && data[2] ? data[1] !== object[data[0]] : !(data[0] in object)) {\n return false;\n }\n }\n\n while (++index < length) {\n data = matchData[index];\n var key = data[0],\n objValue = object[key],\n srcValue = data[1];\n\n if (noCustomizer && data[2]) {\n if (objValue === undefined && !(key in object)) {\n return false;\n }\n } else {\n var stack = new Stack();\n\n if (customizer) {\n var result = customizer(objValue, srcValue, key, object, source, stack);\n }\n\n if (!(result === undefined ? baseIsEqual(srcValue, objValue, COMPARE_PARTIAL_FLAG | COMPARE_UNORDERED_FLAG, customizer, stack) : result)) {\n return false;\n }\n }\n }\n\n return true;\n}\n\nmodule.exports = baseIsMatch;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/node_modules/lodash/_baseIsMatch.js"],"names":["Stack","require","baseIsEqual","COMPARE_PARTIAL_FLAG","COMPARE_UNORDERED_FLAG","baseIsMatch","object","source","matchData","customizer","index","length","noCustomizer","Object","data","key","objValue","srcValue","undefined","stack","result","module","exports"],"mappings":"AAAA,IAAIA,KAAK,GAAGC,OAAO,CAAC,UAAD,CAAnB;AAAA,IACIC,WAAW,GAAGD,OAAO,CAAC,gBAAD,CADzB;AAGA;;;AACA,IAAIE,oBAAoB,GAAG,CAA3B;AAAA,IACIC,sBAAsB,GAAG,CAD7B;AAGA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AACA,SAASC,WAAT,CAAqBC,MAArB,EAA6BC,MAA7B,EAAqCC,SAArC,EAAgDC,UAAhD,EAA4D;AAC1D,MAAIC,KAAK,GAAGF,SAAS,CAACG,MAAtB;AAAA,MACIA,MAAM,GAAGD,KADb;AAAA,MAEIE,YAAY,GAAG,CAACH,UAFpB;;AAIA,MAAIH,MAAM,IAAI,IAAd,EAAoB;AAClB,WAAO,CAACK,MAAR;AACD;;AACDL,EAAAA,MAAM,GAAGO,MAAM,CAACP,MAAD,CAAf;;AACA,SAAOI,KAAK,EAAZ,EAAgB;AACd,QAAII,IAAI,GAAGN,SAAS,CAACE,KAAD,CAApB;;AACA,QAAKE,YAAY,IAAIE,IAAI,CAAC,CAAD,CAArB,GACIA,IAAI,CAAC,CAAD,CAAJ,KAAYR,MAAM,CAACQ,IAAI,CAAC,CAAD,CAAL,CADtB,GAEI,EAAEA,IAAI,CAAC,CAAD,CAAJ,IAAWR,MAAb,CAFR,EAGM;AACJ,aAAO,KAAP;AACD;AACF;;AACD,SAAO,EAAEI,KAAF,GAAUC,MAAjB,EAAyB;AACvBG,IAAAA,IAAI,GAAGN,SAAS,CAACE,KAAD,CAAhB;AACA,QAAIK,GAAG,GAAGD,IAAI,CAAC,CAAD,CAAd;AAAA,QACIE,QAAQ,GAAGV,MAAM,CAACS,GAAD,CADrB;AAAA,QAEIE,QAAQ,GAAGH,IAAI,CAAC,CAAD,CAFnB;;AAIA,QAAIF,YAAY,IAAIE,IAAI,CAAC,CAAD,CAAxB,EAA6B;AAC3B,UAAIE,QAAQ,KAAKE,SAAb,IAA0B,EAAEH,GAAG,IAAIT,MAAT,CAA9B,EAAgD;AAC9C,eAAO,KAAP;AACD;AACF,KAJD,MAIO;AACL,UAAIa,KAAK,GAAG,IAAInB,KAAJ,EAAZ;;AACA,UAAIS,UAAJ,EAAgB;AACd,YAAIW,MAAM,GAAGX,UAAU,CAACO,QAAD,EAAWC,QAAX,EAAqBF,GAArB,EAA0BT,MAA1B,EAAkCC,MAAlC,EAA0CY,KAA1C,CAAvB;AACD;;AACD,UAAI,EAAEC,MAAM,KAAKF,SAAX,GACEhB,WAAW,CAACe,QAAD,EAAWD,QAAX,EAAqBb,oBAAoB,GAAGC,sBAA5C,EAAoEK,UAApE,EAAgFU,KAAhF,CADb,GAEEC,MAFJ,CAAJ,EAGO;AACL,eAAO,KAAP;AACD;AACF;AACF;;AACD,SAAO,IAAP;AACD;;AAEDC,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBjB,WAAjB","sourcesContent":["var Stack = require('./_Stack'),\n baseIsEqual = require('./_baseIsEqual');\n\n/** Used to compose bitmasks for value comparisons. */\nvar COMPARE_PARTIAL_FLAG = 1,\n COMPARE_UNORDERED_FLAG = 2;\n\n/**\n * The base implementation of `_.isMatch` without support for iteratee shorthands.\n *\n * @private\n * @param {Object} object The object to inspect.\n * @param {Object} source The object of property values to match.\n * @param {Array} matchData The property names, values, and compare flags to match.\n * @param {Function} [customizer] The function to customize comparisons.\n * @returns {boolean} Returns `true` if `object` is a match, else `false`.\n */\nfunction baseIsMatch(object, source, matchData, customizer) {\n var index = matchData.length,\n length = index,\n noCustomizer = !customizer;\n\n if (object == null) {\n return !length;\n }\n object = Object(object);\n while (index--) {\n var data = matchData[index];\n if ((noCustomizer && data[2])\n ? data[1] !== object[data[0]]\n : !(data[0] in object)\n ) {\n return false;\n }\n }\n while (++index < length) {\n data = matchData[index];\n var key = data[0],\n objValue = object[key],\n srcValue = data[1];\n\n if (noCustomizer && data[2]) {\n if (objValue === undefined && !(key in object)) {\n return false;\n }\n } else {\n var stack = new Stack;\n if (customizer) {\n var result = customizer(objValue, srcValue, key, object, source, stack);\n }\n if (!(result === undefined\n ? baseIsEqual(srcValue, objValue, COMPARE_PARTIAL_FLAG | COMPARE_UNORDERED_FLAG, customizer, stack)\n : result\n )) {\n return false;\n }\n }\n }\n return true;\n}\n\nmodule.exports = baseIsMatch;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"script"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var root = require('./_root');\n/** Detect free variable `exports`. */\n\n\nvar freeExports = typeof exports == 'object' && exports && !exports.nodeType && exports;\n/** Detect free variable `module`. */\n\nvar freeModule = freeExports && typeof module == 'object' && module && !module.nodeType && module;\n/** Detect the popular CommonJS extension `module.exports`. */\n\nvar moduleExports = freeModule && freeModule.exports === freeExports;\n/** Built-in value references. */\n\nvar Buffer = moduleExports ? root.Buffer : undefined,\n allocUnsafe = Buffer ? Buffer.allocUnsafe : undefined;\n/**\n * Creates a clone of `buffer`.\n *\n * @private\n * @param {Buffer} buffer The buffer to clone.\n * @param {boolean} [isDeep] Specify a deep clone.\n * @returns {Buffer} Returns the cloned buffer.\n */\n\nfunction cloneBuffer(buffer, isDeep) {\n if (isDeep) {\n return buffer.slice();\n }\n\n var length = buffer.length,\n result = allocUnsafe ? allocUnsafe(length) : new buffer.constructor(length);\n buffer.copy(result);\n return result;\n}\n\nmodule.exports = cloneBuffer;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/node_modules/lodash/_cloneBuffer.js"],"names":["root","require","freeExports","exports","nodeType","freeModule","module","moduleExports","Buffer","undefined","allocUnsafe","cloneBuffer","buffer","isDeep","slice","length","result","constructor","copy"],"mappings":"AAAA,IAAIA,IAAI,GAAGC,OAAO,CAAC,SAAD,CAAlB;AAEA;;;AACA,IAAIC,WAAW,GAAG,OAAOC,OAAP,IAAkB,QAAlB,IAA8BA,OAA9B,IAAyC,CAACA,OAAO,CAACC,QAAlD,IAA8DD,OAAhF;AAEA;;AACA,IAAIE,UAAU,GAAGH,WAAW,IAAI,OAAOI,MAAP,IAAiB,QAAhC,IAA4CA,MAA5C,IAAsD,CAACA,MAAM,CAACF,QAA9D,IAA0EE,MAA3F;AAEA;;AACA,IAAIC,aAAa,GAAGF,UAAU,IAAIA,UAAU,CAACF,OAAX,KAAuBD,WAAzD;AAEA;;AACA,IAAIM,MAAM,GAAGD,aAAa,GAAGP,IAAI,CAACQ,MAAR,GAAiBC,SAA3C;AAAA,IACIC,WAAW,GAAGF,MAAM,GAAGA,MAAM,CAACE,WAAV,GAAwBD,SADhD;AAGA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AACA,SAASE,WAAT,CAAqBC,MAArB,EAA6BC,MAA7B,EAAqC;AACnC,MAAIA,MAAJ,EAAY;AACV,WAAOD,MAAM,CAACE,KAAP,EAAP;AACD;;AACD,MAAIC,MAAM,GAAGH,MAAM,CAACG,MAApB;AAAA,MACIC,MAAM,GAAGN,WAAW,GAAGA,WAAW,CAACK,MAAD,CAAd,GAAyB,IAAIH,MAAM,CAACK,WAAX,CAAuBF,MAAvB,CADjD;AAGAH,EAAAA,MAAM,CAACM,IAAP,CAAYF,MAAZ;AACA,SAAOA,MAAP;AACD;;AAEDV,MAAM,CAACH,OAAP,GAAiBQ,WAAjB","sourcesContent":["var root = require('./_root');\n\n/** Detect free variable `exports`. */\nvar freeExports = typeof exports == 'object' && exports && !exports.nodeType && exports;\n\n/** Detect free variable `module`. */\nvar freeModule = freeExports && typeof module == 'object' && module && !module.nodeType && module;\n\n/** Detect the popular CommonJS extension `module.exports`. */\nvar moduleExports = freeModule && freeModule.exports === freeExports;\n\n/** Built-in value references. */\nvar Buffer = moduleExports ? root.Buffer : undefined,\n allocUnsafe = Buffer ? Buffer.allocUnsafe : undefined;\n\n/**\n * Creates a clone of `buffer`.\n *\n * @private\n * @param {Buffer} buffer The buffer to clone.\n * @param {boolean} [isDeep] Specify a deep clone.\n * @returns {Buffer} Returns the cloned buffer.\n */\nfunction cloneBuffer(buffer, isDeep) {\n if (isDeep) {\n return buffer.slice();\n }\n var length = buffer.length,\n result = allocUnsafe ? allocUnsafe(length) : new buffer.constructor(length);\n\n buffer.copy(result);\n return result;\n}\n\nmodule.exports = cloneBuffer;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"script"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"/**\n * A specialized version of `matchesProperty` for source values suitable\n * for strict equality comparisons, i.e. `===`.\n *\n * @private\n * @param {string} key The key of the property to get.\n * @param {*} srcValue The value to match.\n * @returns {Function} Returns the new spec function.\n */\nfunction matchesStrictComparable(key, srcValue) {\n return function (object) {\n if (object == null) {\n return false;\n }\n\n return object[key] === srcValue && (srcValue !== undefined || key in Object(object));\n };\n}\n\nmodule.exports = matchesStrictComparable;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/node_modules/lodash/_matchesStrictComparable.js"],"names":["matchesStrictComparable","key","srcValue","object","undefined","Object","module","exports"],"mappings":"AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAASA,uBAAT,CAAiCC,GAAjC,EAAsCC,QAAtC,EAAgD;AAC9C,SAAO,UAASC,MAAT,EAAiB;AACtB,QAAIA,MAAM,IAAI,IAAd,EAAoB;AAClB,aAAO,KAAP;AACD;;AACD,WAAOA,MAAM,CAACF,GAAD,CAAN,KAAgBC,QAAhB,KACJA,QAAQ,KAAKE,SAAb,IAA2BH,GAAG,IAAII,MAAM,CAACF,MAAD,CADpC,CAAP;AAED,GAND;AAOD;;AAEDG,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBP,uBAAjB","sourcesContent":["/**\n * A specialized version of `matchesProperty` for source values suitable\n * for strict equality comparisons, i.e. `===`.\n *\n * @private\n * @param {string} key The key of the property to get.\n * @param {*} srcValue The value to match.\n * @returns {Function} Returns the new spec function.\n */\nfunction matchesStrictComparable(key, srcValue) {\n return function(object) {\n if (object == null) {\n return false;\n }\n return object[key] === srcValue &&\n (srcValue !== undefined || (key in Object(object)));\n };\n}\n\nmodule.exports = matchesStrictComparable;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"script"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\userActivitiesDisplay\\\\UserActivitiesDisplay.js\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./userActivitiesDisplay.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction UserActivitiesDisplay() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-new-errors-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display-header\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"New error reports\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display-content\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-error-report-entry\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: \"entry-text\",\n children: \"[Severity] [Type] [project] [time]\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: \"entry-icon\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"chevron-right\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-header\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"Recent Team activities\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-content\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_c = UserActivitiesDisplay;\nexport default UserActivitiesDisplay;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"UserActivitiesDisplay\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/userActivitiesDisplay/UserActivitiesDisplay.js"],"names":["FontAwesomeIcon","React","Component","UserActivitiesDisplay"],"mappings":";AAAA,SAASA,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAOC,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,6BAAP;;;AAEA,SAASC,qBAAT,GAAiC;AAC/B,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,uCAAf;AAAA,4BAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,8BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,2BAAf;AAAA,+BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAIE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,4BAAf;AAAA,+BACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,wBAAf;AAAA,kCACE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAC,YAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAKE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAC,YAAb;AAAA,mCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF,eAmBE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,4BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,yBAAf;AAAA,+BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAIE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAnBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AA8BD;;KA/BQA,qB;AAiCT,eAAeA,qBAAf","sourcesContent":["import { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./userActivitiesDisplay.css\"\r\n\r\nfunction UserActivitiesDisplay() {\r\n return (\r\n <div className=\"activity-new-errors-display-container\">\r\n\r\n <div className=\"new-errors-display-container\">\r\n <div className=\"new-errors-display-header\">\r\n <p>New error reports</p>\r\n </div>\r\n <div className=\"new-errors-display-content\">\r\n <div className=\"new-error-report-entry\">\r\n <a className=\"entry-text\">\r\n [Severity] [Type] [project] [time]\r\n\r\n </a>\r\n <a className=\"entry-icon\">\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"chevron-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n </a>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n\r\n <div className=\"activity-display-container\">\r\n <div className=\"activity-display-header\">\r\n <p>Recent Team activities</p>\r\n </div>\r\n <div className=\"activity-display-content\">\r\n\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default UserActivitiesDisplay"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\userActivitiesDisplay\\\\UserActivitiesDisplay.js\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./userActivitiesDisplay.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction UserActivitiesDisplay() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-new-errors-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display-header\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"New error reports\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display-content\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-error-report-entry\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: \"entry-text\",\n children: \"[Severity] [Type] [project] [time]\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"entry-icon\",\n icon: \"chevron-right\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-header\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"Recent Team activities\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-content\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_c = UserActivitiesDisplay;\nexport default UserActivitiesDisplay;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"UserActivitiesDisplay\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/userActivitiesDisplay/UserActivitiesDisplay.js"],"names":["FontAwesomeIcon","React","Component","UserActivitiesDisplay"],"mappings":";AAAA,SAASA,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAOC,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,6BAAP;;;AAEA,SAASC,qBAAT,GAAiC;AAC/B,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,uCAAf;AAAA,4BAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,8BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,2BAAf;AAAA,+BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAIE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,4BAAf;AAAA,+BACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,wBAAf;AAAA,kCACE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAC,YAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAKE,QAAC,eAAD;AAAiB,YAAA,SAAS,EAAC,YAA3B;AAAwC,YAAA,IAAI,EAAC;AAA7C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF,eAiBE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,4BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,yBAAf;AAAA,+BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAIE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAjBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AA4BD;;KA7BQA,qB;AA+BT,eAAeA,qBAAf","sourcesContent":["import { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./userActivitiesDisplay.css\"\r\n\r\nfunction UserActivitiesDisplay() {\r\n return (\r\n <div className=\"activity-new-errors-display-container\">\r\n\r\n <div className=\"new-errors-display-container\">\r\n <div className=\"new-errors-display-header\">\r\n <p>New error reports</p>\r\n </div>\r\n <div className=\"new-errors-display-content\">\r\n <div className=\"new-error-report-entry\">\r\n <a className=\"entry-text\">\r\n [Severity] [Type] [project] [time]\r\n\r\n </a>\r\n <FontAwesomeIcon className=\"entry-icon\" icon=\"chevron-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n\r\n <div className=\"activity-display-container\">\r\n <div className=\"activity-display-header\">\r\n <p>Recent Team activities</p>\r\n </div>\r\n <div className=\"activity-display-content\">\r\n\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default UserActivitiesDisplay"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\dashboard\\\\Dashboard.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./dashboard.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nconst dateArray = [];\nconst monthlyArray = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'];\nconst state = {\n labels: monthlyArray,\n datasets: [{\n label: 'Bugs reported',\n backgroundColor: 'rgba(218, 165, 32, 1)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Usability errors reported',\n backgroundColor: 'rgba(255, 215, 0,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Bugs fixed',\n backgroundColor: 'rgba(36, 70, 170,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\n }, {\n label: 'Usability Errors fixed',\n backgroundColor: 'rgba(65, 105, 225,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\n }]\n};\n\nfunction Dashboard() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Bar, {\n data: state,\n options: {\n responsive: true,\n legend: {\n display: false,\n position: 'right'\n },\n scales: {\n x: {\n stacked: true,\n grid: {\n display: false\n }\n },\n y: {\n stacked: true\n }\n }\n }\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_c = Dashboard;\nexport default Dashboard;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Dashboard\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/dashboard/Dashboard.js"],"names":["React","Component","FontAwesomeIcon","Bar","dateArray","monthlyArray","state","labels","datasets","label","backgroundColor","borderWidth","data","Dashboard","responsive","legend","display","position","scales","x","stacked","grid","y"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,iBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,iBAApB;;AAEA,MAAMC,SAAS,GAAG,EAAlB;AAEA,MAAMC,YAAY,GAAG,CAAC,SAAD,EAAY,UAAZ,EAAwB,OAAxB,EACnB,OADmB,EACV,KADU,EACH,MADG,EACK,MADL,EACa,QADb,EACuB,WADvB,EACoC,SADpC,EAC+C,UAD/C,EAC2D,UAD3D,CAArB;AAGA,MAAMC,KAAK,GAAG;AACZC,EAAAA,MAAM,EAAEF,YADI;AAEZG,EAAAA,QAAQ,EAAE,CACR;AACEC,IAAAA,KAAK,EAAE,eADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,uBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AAJR,GADQ,EAOR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,2BADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,qBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AAJR,GAPQ,EAaR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,YADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,qBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,EAAF,EAAM,CAAC,EAAP,EAAW,CAAC,EAAZ,EAAgB,CAAC,EAAjB,EAAqB,CAAC,EAAtB;AAJR,GAbQ,EAmBR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,wBADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,sBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,EAAF,EAAM,CAAC,EAAP,EAAW,CAAC,EAAZ,EAAgB,CAAC,EAAjB,EAAqB,CAAC,EAAtB;AAJR,GAnBQ;AAFE,CAAd;;AA8BA,SAASC,SAAT,GAAqB;AACnB,sBACE;AAAA,2BACE,QAAC,GAAD;AACE,MAAA,IAAI,EAAEP,KADR;AAEE,MAAA,OAAO,EAAE;AACPQ,QAAAA,UAAU,EAAE,IADL;AAEPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNC,UAAAA,OAAO,EAAE,KADH;AAENC,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAFJ,SAFD;AAMPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNC,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDC,YAAAA,OAAO,EAAE,IADR;AAEDC,YAAAA,IAAI,EAAE;AACJL,cAAAA,OAAO,EAAE;AADL;AAFL,WADG;AAONM,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDF,YAAAA,OAAO,EAAE;AADR;AAPG;AAND;AAFX;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAyBD;;KA1BQP,S;AA4BT,eAAeA,SAAf","sourcesContent":["import React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./dashboard.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\"\r\n\r\nconst dateArray = []\r\n\r\nconst monthlyArray = ['January', 'February', 'March',\r\n 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December']\r\n\r\nconst state = {\r\n labels: monthlyArray,\r\n datasets: [\r\n {\r\n label: 'Bugs reported',\r\n backgroundColor: 'rgba(218, 165, 32, 1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability errors reported',\r\n backgroundColor: 'rgba(255, 215, 0,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Bugs fixed',\r\n backgroundColor: 'rgba(36, 70, 170,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability Errors fixed',\r\n backgroundColor: 'rgba(65, 105, 225,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\r\n }\r\n ]\r\n}\r\n\r\nfunction Dashboard() {\r\n return (\r\n <div>\r\n <Bar\r\n data={state}\r\n options={{\r\n responsive: true,\r\n legend: {\r\n display: false,\r\n position: 'right'\r\n },\r\n scales: {\r\n x: {\r\n stacked: true,\r\n grid: {\r\n display: false\r\n },\r\n },\r\n y: {\r\n stacked: true\r\n }\r\n }\r\n }}\r\n />\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default Dashboard"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\Home.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./home.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport Dashboard from './dashboard/Dashboard';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nclass Home extends Component {\n render() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"homepage-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"homepage-content-header\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"homepage-title\",\n children: \"Activity\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Dashboard, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this);\n }\n\n}\n\nexport default Home;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/Home.js"],"names":["React","Component","FontAwesomeIcon","Dashboard","Home","render"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,YAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,uBAAtB;;;AAEA,MAAMC,IAAN,SAAmBH,SAAnB,CAA6B;AAC3BI,EAAAA,MAAM,GAAG;AACP,wBACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,yBAAf;AAAA,+BACE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,gBAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAIE,QAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF;AAQD;;AAV0B;;AAa7B,eAAeD,IAAf","sourcesContent":["import React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./home.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport Dashboard from './dashboard/Dashboard'\r\n\r\nclass Home extends Component {\r\n render() {\r\n return (\r\n <div className=\"homepage-container\">\r\n <div className=\"homepage-content-header\">\r\n <h2 className=\"homepage-title\">Activity</h2>\r\n </div>\r\n <Dashboard />\r\n </div>\r\n )\r\n }\r\n}\r\n\r\nexport default Home"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var baseTimes = require('./_baseTimes'),\n isArguments = require('./isArguments'),\n isArray = require('./isArray'),\n isBuffer = require('./isBuffer'),\n isIndex = require('./_isIndex'),\n isTypedArray = require('./isTypedArray');\n/** Used for built-in method references. */\n\n\nvar objectProto = Object.prototype;\n/** Used to check objects for own properties. */\n\nvar hasOwnProperty = objectProto.hasOwnProperty;\n/**\n * Creates an array of the enumerable property names of the array-like `value`.\n *\n * @private\n * @param {*} value The value to query.\n * @param {boolean} inherited Specify returning inherited property names.\n * @returns {Array} Returns the array of property names.\n */\n\nfunction arrayLikeKeys(value, inherited) {\n var isArr = isArray(value),\n isArg = !isArr && isArguments(value),\n isBuff = !isArr && !isArg && isBuffer(value),\n isType = !isArr && !isArg && !isBuff && isTypedArray(value),\n skipIndexes = isArr || isArg || isBuff || isType,\n result = skipIndexes ? baseTimes(value.length, String) : [],\n length = result.length;\n\n for (var key in value) {\n if ((inherited || hasOwnProperty.call(value, key)) && !(skipIndexes && ( // Safari 9 has enumerable `arguments.length` in strict mode.\n key == 'length' || // Node.js 0.10 has enumerable non-index properties on buffers.\n isBuff && (key == 'offset' || key == 'parent') || // PhantomJS 2 has enumerable non-index properties on typed arrays.\n isType && (key == 'buffer' || key == 'byteLength' || key == 'byteOffset') || // Skip index properties.\n isIndex(key, length)))) {\n result.push(key);\n }\n }\n\n return result;\n}\n\nmodule.exports = arrayLikeKeys;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/node_modules/lodash/_arrayLikeKeys.js"],"names":["baseTimes","require","isArguments","isArray","isBuffer","isIndex","isTypedArray","objectProto","Object","prototype","hasOwnProperty","arrayLikeKeys","value","inherited","isArr","isArg","isBuff","isType","skipIndexes","result","length","String","key","call","push","module","exports"],"mappings":"AAAA,IAAIA,SAAS,GAAGC,OAAO,CAAC,cAAD,CAAvB;AAAA,IACIC,WAAW,GAAGD,OAAO,CAAC,eAAD,CADzB;AAAA,IAEIE,OAAO,GAAGF,OAAO,CAAC,WAAD,CAFrB;AAAA,IAGIG,QAAQ,GAAGH,OAAO,CAAC,YAAD,CAHtB;AAAA,IAIII,OAAO,GAAGJ,OAAO,CAAC,YAAD,CAJrB;AAAA,IAKIK,YAAY,GAAGL,OAAO,CAAC,gBAAD,CAL1B;AAOA;;;AACA,IAAIM,WAAW,GAAGC,MAAM,CAACC,SAAzB;AAEA;;AACA,IAAIC,cAAc,GAAGH,WAAW,CAACG,cAAjC;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AACA,SAASC,aAAT,CAAuBC,KAAvB,EAA8BC,SAA9B,EAAyC;AACvC,MAAIC,KAAK,GAAGX,OAAO,CAACS,KAAD,CAAnB;AAAA,MACIG,KAAK,GAAG,CAACD,KAAD,IAAUZ,WAAW,CAACU,KAAD,CADjC;AAAA,MAEII,MAAM,GAAG,CAACF,KAAD,IAAU,CAACC,KAAX,IAAoBX,QAAQ,CAACQ,KAAD,CAFzC;AAAA,MAGIK,MAAM,GAAG,CAACH,KAAD,IAAU,CAACC,KAAX,IAAoB,CAACC,MAArB,IAA+BV,YAAY,CAACM,KAAD,CAHxD;AAAA,MAIIM,WAAW,GAAGJ,KAAK,IAAIC,KAAT,IAAkBC,MAAlB,IAA4BC,MAJ9C;AAAA,MAKIE,MAAM,GAAGD,WAAW,GAAGlB,SAAS,CAACY,KAAK,CAACQ,MAAP,EAAeC,MAAf,CAAZ,GAAqC,EAL7D;AAAA,MAMID,MAAM,GAAGD,MAAM,CAACC,MANpB;;AAQA,OAAK,IAAIE,GAAT,IAAgBV,KAAhB,EAAuB;AACrB,QAAI,CAACC,SAAS,IAAIH,cAAc,CAACa,IAAf,CAAoBX,KAApB,EAA2BU,GAA3B,CAAd,KACA,EAAEJ,WAAW,MACV;AACAI,IAAAA,GAAG,IAAI,QAAP,IACA;AACCN,IAAAA,MAAM,KAAKM,GAAG,IAAI,QAAP,IAAmBA,GAAG,IAAI,QAA/B,CAFP,IAGA;AACCL,IAAAA,MAAM,KAAKK,GAAG,IAAI,QAAP,IAAmBA,GAAG,IAAI,YAA1B,IAA0CA,GAAG,IAAI,YAAtD,CAJP,IAKA;AACAjB,IAAAA,OAAO,CAACiB,GAAD,EAAMF,MAAN,CARG,CAAb,CADJ,EAUQ;AACND,MAAAA,MAAM,CAACK,IAAP,CAAYF,GAAZ;AACD;AACF;;AACD,SAAOH,MAAP;AACD;;AAEDM,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBf,aAAjB","sourcesContent":["var baseTimes = require('./_baseTimes'),\n isArguments = require('./isArguments'),\n isArray = require('./isArray'),\n isBuffer = require('./isBuffer'),\n isIndex = require('./_isIndex'),\n isTypedArray = require('./isTypedArray');\n\n/** Used for built-in method references. */\nvar objectProto = Object.prototype;\n\n/** Used to check objects for own properties. */\nvar hasOwnProperty = objectProto.hasOwnProperty;\n\n/**\n * Creates an array of the enumerable property names of the array-like `value`.\n *\n * @private\n * @param {*} value The value to query.\n * @param {boolean} inherited Specify returning inherited property names.\n * @returns {Array} Returns the array of property names.\n */\nfunction arrayLikeKeys(value, inherited) {\n var isArr = isArray(value),\n isArg = !isArr && isArguments(value),\n isBuff = !isArr && !isArg && isBuffer(value),\n isType = !isArr && !isArg && !isBuff && isTypedArray(value),\n skipIndexes = isArr || isArg || isBuff || isType,\n result = skipIndexes ? baseTimes(value.length, String) : [],\n length = result.length;\n\n for (var key in value) {\n if ((inherited || hasOwnProperty.call(value, key)) &&\n !(skipIndexes && (\n // Safari 9 has enumerable `arguments.length` in strict mode.\n key == 'length' ||\n // Node.js 0.10 has enumerable non-index properties on buffers.\n (isBuff && (key == 'offset' || key == 'parent')) ||\n // PhantomJS 2 has enumerable non-index properties on typed arrays.\n (isType && (key == 'buffer' || key == 'byteLength' || key == 'byteOffset')) ||\n // Skip index properties.\n isIndex(key, length)\n ))) {\n result.push(key);\n }\n }\n return result;\n}\n\nmodule.exports = arrayLikeKeys;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"script"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\dashboard\\\\Dashboard.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./dashboard.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nconst dateArray = [];\nconst monthlyArray = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'];\nconst state = {\n labels: monthlyArray,\n datasets: [{\n label: 'Bugs reported',\n backgroundColor: 'rgba(178, 34, 34)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Usability errors reported',\n backgroundColor: 'rgba(75,192,192,1)',\n borderColor: 'rgba(0,0,0,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Errors fixed',\n backgroundColor: 'rgba(75,192,192,1)',\n borderColor: 'rgba(0,0,0,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\n }]\n};\n\nfunction Dashboard() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Bar, {\n data: state,\n options: {\n responsive: true,\n title: {\n display: true,\n text: 'Errors reported / errors fixed',\n fontSize: 20\n },\n legend: {\n display: true,\n position: 'right'\n },\n scales: {\n x: {\n stacked: true\n },\n y: {\n stacked: true\n }\n }\n }\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_c = Dashboard;\nexport default Dashboard;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Dashboard\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/dashboard/Dashboard.js"],"names":["React","Component","FontAwesomeIcon","Bar","dateArray","monthlyArray","state","labels","datasets","label","backgroundColor","borderWidth","data","borderColor","Dashboard","responsive","title","display","text","fontSize","legend","position","scales","x","stacked","y"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,iBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,iBAApB;;AAEA,MAAMC,SAAS,GAAG,EAAlB;AAEA,MAAMC,YAAY,GAAG,CAAC,SAAD,EAAY,UAAZ,EAAwB,OAAxB,EACnB,OADmB,EACV,KADU,EACH,MADG,EACK,MADL,EACa,QADb,EACuB,WADvB,EACoC,SADpC,EAC+C,UAD/C,EAC2D,UAD3D,CAArB;AAGA,MAAMC,KAAK,GAAG;AACZC,EAAAA,MAAM,EAAEF,YADI;AAEZG,EAAAA,QAAQ,EAAE,CACR;AACEC,IAAAA,KAAK,EAAE,eADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,mBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AAJR,GADQ,EAOR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,2BADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,oBAFnB;AAGEG,IAAAA,WAAW,EAAE,eAHf;AAIEF,IAAAA,WAAW,EAAE,CAJf;AAKEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AALR,GAPQ,EAcR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,cADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,oBAFnB;AAGEG,IAAAA,WAAW,EAAE,eAHf;AAIEF,IAAAA,WAAW,EAAE,CAJf;AAKEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,EAAF,EAAM,CAAC,EAAP,EAAW,CAAC,EAAZ,EAAgB,CAAC,EAAjB,EAAqB,CAAC,EAAtB;AALR,GAdQ;AAFE,CAAd;;AA0BA,SAASE,SAAT,GAAqB;AACnB,sBACE;AAAA,2BACE,QAAC,GAAD;AACE,MAAA,IAAI,EAAER,KADR;AAEE,MAAA,OAAO,EAAE;AACPS,QAAAA,UAAU,EAAE,IADL;AAEPC,QAAAA,KAAK,EAAE;AACLC,UAAAA,OAAO,EAAE,IADJ;AAELC,UAAAA,IAAI,EAAE,gCAFD;AAGLC,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAHL,SAFA;AAOPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNH,UAAAA,OAAO,EAAE,IADH;AAENI,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAFJ,SAPD;AAWPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNC,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDC,YAAAA,OAAO,EAAE;AADR,WADG;AAINC,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDD,YAAAA,OAAO,EAAE;AADR;AAJG;AAXD;AAFX;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AA2BD;;KA5BQV,S;AA8BT,eAAeA,SAAf","sourcesContent":["import React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./dashboard.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\"\r\n\r\nconst dateArray = []\r\n\r\nconst monthlyArray = ['January', 'February', 'March',\r\n 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December']\r\n\r\nconst state = {\r\n labels: monthlyArray,\r\n datasets: [\r\n {\r\n label: 'Bugs reported',\r\n backgroundColor: 'rgba(178, 34, 34)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability errors reported',\r\n backgroundColor: 'rgba(75,192,192,1)',\r\n borderColor: 'rgba(0,0,0,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Errors fixed',\r\n backgroundColor: 'rgba(75,192,192,1)',\r\n borderColor: 'rgba(0,0,0,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\r\n }\r\n ]\r\n}\r\n\r\nfunction Dashboard() {\r\n return (\r\n <div>\r\n <Bar\r\n data={state}\r\n options={{\r\n responsive: true,\r\n title: {\r\n display: true,\r\n text: 'Errors reported / errors fixed',\r\n fontSize: 20\r\n },\r\n legend: {\r\n display: true,\r\n position: 'right'\r\n },\r\n scales: {\r\n x: {\r\n stacked: true,\r\n },\r\n y: {\r\n stacked: true\r\n }\r\n }\r\n }}\r\n />\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default Dashboard"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\dashboard\\\\Dashboard.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./dashboard.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nconst dateArray = [];\nconst monthlyArray = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'];\nconst state = {\n labels: monthlyArray,\n datasets: [{\n label: 'Bugs reported',\n backgroundColor: 'rgb(12, 47, 77)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Usability errors reported',\n backgroundColor: 'rgba(255, 215, 0,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Bugs fixed',\n backgroundColor: 'rgba(36, 70, 170,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\n }, {\n label: 'Usability Errors fixed',\n backgroundColor: 'rgba(65, 105, 225,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\n }]\n};\n\nfunction Dashboard() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"chart-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Bar, {\n data: state,\n options: {\n responsive: true,\n title: {\n display: false,\n text: 'Errors reported / errors fixed',\n fontSize: 20\n },\n legend: {\n display: true,\n position: 'right'\n },\n scales: {\n x: {\n stacked: true,\n grid: {\n display: false\n }\n },\n y: {\n stacked: true,\n grid: {\n display: false\n }\n }\n }\n }\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_c = Dashboard;\nexport default Dashboard;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Dashboard\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/dashboard/Dashboard.js"],"names":["React","Component","FontAwesomeIcon","Bar","dateArray","monthlyArray","state","labels","datasets","label","backgroundColor","borderWidth","data","Dashboard","responsive","title","display","text","fontSize","legend","position","scales","x","stacked","grid","y"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,iBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,iBAApB;;AAEA,MAAMC,SAAS,GAAG,EAAlB;AAEA,MAAMC,YAAY,GAAG,CAAC,KAAD,EAAQ,KAAR,EAAe,KAAf,EACnB,KADmB,EACZ,KADY,EACL,KADK,EACE,KADF,EACS,KADT,EACgB,KADhB,EACuB,KADvB,EAC8B,KAD9B,EACqC,KADrC,CAArB;AAGA,MAAMC,KAAK,GAAG;AACZC,EAAAA,MAAM,EAAEF,YADI;AAEZG,EAAAA,QAAQ,EAAE,CACR;AACEC,IAAAA,KAAK,EAAE,eADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,iBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AAJR,GADQ,EAOR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,2BADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,qBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AAJR,GAPQ,EAaR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,YADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,qBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,EAAF,EAAM,CAAC,EAAP,EAAW,CAAC,EAAZ,EAAgB,CAAC,EAAjB,EAAqB,CAAC,EAAtB;AAJR,GAbQ,EAmBR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,wBADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,sBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,EAAF,EAAM,CAAC,EAAP,EAAW,CAAC,EAAZ,EAAgB,CAAC,EAAjB,EAAqB,CAAC,EAAtB;AAJR,GAnBQ;AAFE,CAAd;;AA8BA,SAASC,SAAT,GAAqB;AACnB,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,2BACE,QAAC,GAAD;AACE,MAAA,IAAI,EAAEP,KADR;AAEE,MAAA,OAAO,EAAE;AACPQ,QAAAA,UAAU,EAAE,IADL;AAEPC,QAAAA,KAAK,EAAE;AACLC,UAAAA,OAAO,EAAE,KADJ;AAELC,UAAAA,IAAI,EAAE,gCAFD;AAGLC,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAHL,SAFA;AAOPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNH,UAAAA,OAAO,EAAE,IADH;AAENI,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAFJ,SAPD;AAWPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNC,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDC,YAAAA,OAAO,EAAE,IADR;AAEDC,YAAAA,IAAI,EAAE;AACJR,cAAAA,OAAO,EAAE;AADL;AAFL,WADG;AAONS,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDF,YAAAA,OAAO,EAAE,IADR;AAEDC,YAAAA,IAAI,EAAE;AACJR,cAAAA,OAAO,EAAE;AADL;AAFL;AAPG;AAXD;AAFX;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAiCD;;KAlCQH,S;AAoCT,eAAeA,SAAf","sourcesContent":["import React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./dashboard.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\"\r\n\r\nconst dateArray = []\r\n\r\nconst monthlyArray = ['Jan', 'Feb', 'Mar',\r\n 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']\r\n\r\nconst state = {\r\n labels: monthlyArray,\r\n datasets: [\r\n {\r\n label: 'Bugs reported',\r\n backgroundColor: 'rgb(12, 47, 77)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability errors reported',\r\n backgroundColor: 'rgba(255, 215, 0,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Bugs fixed',\r\n backgroundColor: 'rgba(36, 70, 170,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability Errors fixed',\r\n backgroundColor: 'rgba(65, 105, 225,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\r\n }\r\n ]\r\n}\r\n\r\nfunction Dashboard() {\r\n return (\r\n <div className=\"chart-container\">\r\n <Bar\r\n data={state}\r\n options={{\r\n responsive: true,\r\n title: {\r\n display: false,\r\n text: 'Errors reported / errors fixed',\r\n fontSize: 20\r\n },\r\n legend: {\r\n display: true,\r\n position: 'right'\r\n },\r\n scales: {\r\n x: {\r\n stacked: true,\r\n grid: {\r\n display: false\r\n },\r\n },\r\n y: {\r\n stacked: true,\r\n grid: {\r\n display: false\r\n },\r\n }\r\n }\r\n }}\r\n />\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default Dashboard"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\";\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core';\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'; //Components\n\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\";\nimport NewUserWelcome from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\";\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\";\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\";\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nlibrary.add(fas);\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n exact: true,\n component: NewUserWelcome\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/reportError\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/reportError\",\n exact: true,\n component: ReportForm\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects\",\n exact: true,\n component: ProjectOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams\",\n exact: true,\n component: TeamOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 5\n }, this)]\n}, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","Switch","library","fas","Navigationbar","NewUserWelcome","ReportForm","ProjectOverview","TeamOverview","add","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,EAAyCC,MAAzC,QAAuD,kBAAvD;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,mCAAxB;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,mCAApB,C,CAEA;;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,0CAA1B;AACA,OAAOC,cAAP,MAA2B,sDAA3B;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,oCAAvB;AACA,OAAOC,eAAP,MAA4B,sDAA5B;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,6CAAzB;;AAGAN,OAAO,CAACO,GAAR,CAAYN,GAAZ;;AAEA,MAAMO,GAAG,GAAG,mBACV,QAAC,MAAD;AAAA,0BACE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAgB,IAAA,KAAK,MAArB;AAAsB,IAAA,SAAS,EAAEL;AAAjC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF,eAGE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,cAAZ;AAA2B,IAAA,KAAK,MAAhC;AAAiC,IAAA,SAAS,EAAED;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAHF,eAIE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,cAAZ;AAA2B,IAAA,KAAK,MAAhC;AAAiC,IAAA,SAAS,EAAEE;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAJF,eAME,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,WAAZ;AAAwB,IAAA,KAAK,MAA7B;AAA8B,IAAA,SAAS,EAAEF;AAAzC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UANF,eAOE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,WAAZ;AAAwB,IAAA,KAAK,MAA7B;AAA8B,IAAA,SAAS,EAAEG;AAAzC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAPF,eASE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,QAAZ;AAAqB,IAAA,KAAK,MAA1B;AAA2B,IAAA,SAAS,EAAEH;AAAtC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UATF,eAUE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,QAAZ;AAAqB,IAAA,KAAK,MAA1B;AAA2B,IAAA,SAAS,EAAEI;AAAtC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAVF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;KAAME,G;AAeN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\"\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'\n\n//Components\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\"\nimport NewUserWelcome from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\"\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\"\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\"\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\"\n\n\nlibrary.add(fas)\n\nconst App = () => (\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={NewUserWelcome} />\n\n <Route path=\"/reportError\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/reportError\" exact component={ReportForm} />\n\n <Route path=\"/projects\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n\n <Route path=\"/teams\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n </Router >\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\dashboard\\\\Dashboard.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./dashboard.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nconst dateArray = [];\nconst monthlyArray = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'];\nconst state = {\n labels: monthlyArray,\n datasets: [{\n label: 'Bugs reported',\n backgroundColor: 'rgba(218, 165, 32, 1)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Usability errors reported',\n backgroundColor: 'rgba(255, 215, 0,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\n }, {\n label: 'Bugs fixed',\n backgroundColor: 'rgba(36, 70, 170,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\n }, {\n label: 'Usability Errors fixed',\n backgroundColor: 'rgba(65, 105, 225,1)',\n borderWidth: 0,\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\n }]\n};\n\nfunction Dashboard() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Bar, {\n data: state,\n options: {\n responsive: true,\n title: {\n display: true,\n text: 'Errors reported / errors fixed',\n fontSize: 20\n },\n legend: {\n display: true,\n position: 'right'\n },\n scales: {\n x: {\n stacked: true\n },\n y: {\n stacked: true\n },\n xAxes: [{\n gridLines: {\n color: \"rgba(0, 0, 0, 0)\"\n }\n }],\n yAxes: [{\n gridLines: {\n color: \"rgba(0, 0, 0, 0)\"\n }\n }]\n }\n }\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_c = Dashboard;\nexport default Dashboard;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Dashboard\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/dashboard/Dashboard.js"],"names":["React","Component","FontAwesomeIcon","Bar","dateArray","monthlyArray","state","labels","datasets","label","backgroundColor","borderWidth","data","Dashboard","responsive","title","display","text","fontSize","legend","position","scales","x","stacked","y","xAxes","gridLines","color","yAxes"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,iBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,iBAApB;;AAEA,MAAMC,SAAS,GAAG,EAAlB;AAEA,MAAMC,YAAY,GAAG,CAAC,SAAD,EAAY,UAAZ,EAAwB,OAAxB,EACnB,OADmB,EACV,KADU,EACH,MADG,EACK,MADL,EACa,QADb,EACuB,WADvB,EACoC,SADpC,EAC+C,UAD/C,EAC2D,UAD3D,CAArB;AAGA,MAAMC,KAAK,GAAG;AACZC,EAAAA,MAAM,EAAEF,YADI;AAEZG,EAAAA,QAAQ,EAAE,CACR;AACEC,IAAAA,KAAK,EAAE,eADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,uBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AAJR,GADQ,EAOR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,2BADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,qBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,EAAD,EAAK,EAAL,EAAS,EAAT,EAAa,EAAb,EAAiB,EAAjB;AAJR,GAPQ,EAaR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,YADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,qBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,EAAF,EAAM,CAAC,EAAP,EAAW,CAAC,EAAZ,EAAgB,CAAC,EAAjB,EAAqB,CAAC,EAAtB;AAJR,GAbQ,EAmBR;AACEH,IAAAA,KAAK,EAAE,wBADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,sBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,EAAF,EAAM,CAAC,EAAP,EAAW,CAAC,EAAZ,EAAgB,CAAC,EAAjB,EAAqB,CAAC,EAAtB;AAJR,GAnBQ;AAFE,CAAd;;AA8BA,SAASC,SAAT,GAAqB;AACnB,sBACE;AAAA,2BACE,QAAC,GAAD;AACE,MAAA,IAAI,EAAEP,KADR;AAEE,MAAA,OAAO,EAAE;AACPQ,QAAAA,UAAU,EAAE,IADL;AAEPC,QAAAA,KAAK,EAAE;AACLC,UAAAA,OAAO,EAAE,IADJ;AAELC,UAAAA,IAAI,EAAE,gCAFD;AAGLC,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAHL,SAFA;AAOPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNH,UAAAA,OAAO,EAAE,IADH;AAENI,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAFJ,SAPD;AAWPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNC,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDC,YAAAA,OAAO,EAAE;AADR,WADG;AAINC,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDD,YAAAA,OAAO,EAAE;AADR,WAJG;AAONE,UAAAA,KAAK,EAAE,CAAC;AACNC,YAAAA,SAAS,EAAE;AACTC,cAAAA,KAAK,EAAE;AADE;AADL,WAAD,CAPD;AAYNC,UAAAA,KAAK,EAAE,CAAC;AACNF,YAAAA,SAAS,EAAE;AACTC,cAAAA,KAAK,EAAE;AADE;AADL,WAAD;AAZD;AAXD;AAFX;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAqCD;;KAtCQd,S;AAwCT,eAAeA,SAAf","sourcesContent":["import React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./dashboard.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\"\r\n\r\nconst dateArray = []\r\n\r\nconst monthlyArray = ['January', 'February', 'March',\r\n 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December']\r\n\r\nconst state = {\r\n labels: monthlyArray,\r\n datasets: [\r\n {\r\n label: 'Bugs reported',\r\n backgroundColor: 'rgba(218, 165, 32, 1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability errors reported',\r\n backgroundColor: 'rgba(255, 215, 0,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [65, 59, 80, 81, 56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Bugs fixed',\r\n backgroundColor: 'rgba(36, 70, 170,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability Errors fixed',\r\n backgroundColor: 'rgba(65, 105, 225,1)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [-65, -59, -80, -81, -56]\r\n }\r\n ]\r\n}\r\n\r\nfunction Dashboard() {\r\n return (\r\n <div>\r\n <Bar\r\n data={state}\r\n options={{\r\n responsive: true,\r\n title: {\r\n display: true,\r\n text: 'Errors reported / errors fixed',\r\n fontSize: 20\r\n },\r\n legend: {\r\n display: true,\r\n position: 'right'\r\n },\r\n scales: {\r\n x: {\r\n stacked: true,\r\n },\r\n y: {\r\n stacked: true\r\n },\r\n xAxes: [{\r\n gridLines: {\r\n color: \"rgba(0, 0, 0, 0)\",\r\n }\r\n }],\r\n yAxes: [{\r\n gridLines: {\r\n color: \"rgba(0, 0, 0, 0)\",\r\n }\r\n }]\r\n }\r\n }}\r\n />\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default Dashboard"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var baseIteratee = require('./_baseIteratee'),\n isArrayLike = require('./isArrayLike'),\n keys = require('./keys');\n/**\n * Creates a `_.find` or `_.findLast` function.\n *\n * @private\n * @param {Function} findIndexFunc The function to find the collection index.\n * @returns {Function} Returns the new find function.\n */\n\n\nfunction createFind(findIndexFunc) {\n return function (collection, predicate, fromIndex) {\n var iterable = Object(collection);\n\n if (!isArrayLike(collection)) {\n var iteratee = baseIteratee(predicate, 3);\n collection = keys(collection);\n\n predicate = function (key) {\n return iteratee(iterable[key], key, iterable);\n };\n }\n\n var index = findIndexFunc(collection, predicate, fromIndex);\n return index > -1 ? iterable[iteratee ? collection[index] : index] : undefined;\n };\n}\n\nmodule.exports = createFind;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/node_modules/lodash/_createFind.js"],"names":["baseIteratee","require","isArrayLike","keys","createFind","findIndexFunc","collection","predicate","fromIndex","iterable","Object","iteratee","key","index","undefined","module","exports"],"mappings":"AAAA,IAAIA,YAAY,GAAGC,OAAO,CAAC,iBAAD,CAA1B;AAAA,IACIC,WAAW,GAAGD,OAAO,CAAC,eAAD,CADzB;AAAA,IAEIE,IAAI,GAAGF,OAAO,CAAC,QAAD,CAFlB;AAIA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;;AACA,SAASG,UAAT,CAAoBC,aAApB,EAAmC;AACjC,SAAO,UAASC,UAAT,EAAqBC,SAArB,EAAgCC,SAAhC,EAA2C;AAChD,QAAIC,QAAQ,GAAGC,MAAM,CAACJ,UAAD,CAArB;;AACA,QAAI,CAACJ,WAAW,CAACI,UAAD,CAAhB,EAA8B;AAC5B,UAAIK,QAAQ,GAAGX,YAAY,CAACO,SAAD,EAAY,CAAZ,CAA3B;AACAD,MAAAA,UAAU,GAAGH,IAAI,CAACG,UAAD,CAAjB;;AACAC,MAAAA,SAAS,GAAG,UAASK,GAAT,EAAc;AAAE,eAAOD,QAAQ,CAACF,QAAQ,CAACG,GAAD,CAAT,EAAgBA,GAAhB,EAAqBH,QAArB,CAAf;AAAgD,OAA5E;AACD;;AACD,QAAII,KAAK,GAAGR,aAAa,CAACC,UAAD,EAAaC,SAAb,EAAwBC,SAAxB,CAAzB;AACA,WAAOK,KAAK,GAAG,CAAC,CAAT,GAAaJ,QAAQ,CAACE,QAAQ,GAAGL,UAAU,CAACO,KAAD,CAAb,GAAuBA,KAAhC,CAArB,GAA8DC,SAArE;AACD,GATD;AAUD;;AAEDC,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBZ,UAAjB","sourcesContent":["var baseIteratee = require('./_baseIteratee'),\n isArrayLike = require('./isArrayLike'),\n keys = require('./keys');\n\n/**\n * Creates a `_.find` or `_.findLast` function.\n *\n * @private\n * @param {Function} findIndexFunc The function to find the collection index.\n * @returns {Function} Returns the new find function.\n */\nfunction createFind(findIndexFunc) {\n return function(collection, predicate, fromIndex) {\n var iterable = Object(collection);\n if (!isArrayLike(collection)) {\n var iteratee = baseIteratee(predicate, 3);\n collection = keys(collection);\n predicate = function(key) { return iteratee(iterable[key], key, iterable); };\n }\n var index = findIndexFunc(collection, predicate, fromIndex);\n return index > -1 ? iterable[iteratee ? collection[index] : index] : undefined;\n };\n}\n\nmodule.exports = createFind;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"script"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\userActivitiesDisplay\\\\UserActivitiesDisplay.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./userActivitiesDisplay.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction UserActivitiesDisplay() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"Hej\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_c = UserActivitiesDisplay;\nexport default UserActivitiesDisplay;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"UserActivitiesDisplay\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/userActivitiesDisplay/UserActivitiesDisplay.js"],"names":["React","Component","UserActivitiesDisplay"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,6BAAP;;;AAEA,SAASC,qBAAT,GAAiC;AAC/B,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,4BAAf;AAAA,4BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,6BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAIE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAUD;;KAXQA,qB;AAaT,eAAeA,qBAAf","sourcesContent":["import React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./userActivitiesDisplay.css\"\r\n\r\nfunction UserActivitiesDisplay() {\r\n return (\r\n <div className=\"activity-display-container\">\r\n <div className=\"new-errors-display\">\r\n <p>Hej</p>\r\n </div>\r\n <div className=\"activity-display\">\r\n\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default UserActivitiesDisplay"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\Home.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./home.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport Dashboard from './dashboard/Dashboard';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nclass Home extends Component {\n render() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"homepage-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"homepage-content-header\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"homepage-title\",\n children: \"Activity\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Dashboard, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this);\n }\n\n}\n\nexport default Home;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/Home.js"],"names":["React","Component","FontAwesomeIcon","Dashboard","Home","render"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,YAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,uBAAtB;;;AAEA,MAAMC,IAAN,SAAmBH,SAAnB,CAA6B;AAC3BI,EAAAA,MAAM,GAAG;AACP,wBACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,6BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,yBAAf;AAAA,gCACE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,gBAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE,QAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF;AAQD;;AAV0B;;AAa7B,eAAeD,IAAf","sourcesContent":["import React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./home.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport Dashboard from './dashboard/Dashboard'\r\n\r\nclass Home extends Component {\r\n render() {\r\n return (\r\n <div className=\"homepage-container\">\r\n <div className=\"homepage-content-header\">\r\n <h2 className=\"homepage-title\">Activity</h2>\r\n <Dashboard />\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n }\r\n}\r\n\r\nexport default Home"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"/**\n * The base implementation of `_.unary` without support for storing metadata.\n *\n * @private\n * @param {Function} func The function to cap arguments for.\n * @returns {Function} Returns the new capped function.\n */\nfunction baseUnary(func) {\n return function (value) {\n return func(value);\n };\n}\n\nmodule.exports = baseUnary;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/node_modules/lodash/_baseUnary.js"],"names":["baseUnary","func","value","module","exports"],"mappings":"AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAASA,SAAT,CAAmBC,IAAnB,EAAyB;AACvB,SAAO,UAASC,KAAT,EAAgB;AACrB,WAAOD,IAAI,CAACC,KAAD,CAAX;AACD,GAFD;AAGD;;AAEDC,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBJ,SAAjB","sourcesContent":["/**\n * The base implementation of `_.unary` without support for storing metadata.\n *\n * @private\n * @param {Function} func The function to cap arguments for.\n * @returns {Function} Returns the new capped function.\n */\nfunction baseUnary(func) {\n return function(value) {\n return func(value);\n };\n}\n\nmodule.exports = baseUnary;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"script"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\HomeLoggedInUser\\\\userActivitiesDisplay\\\\UserActivitiesDisplay.js\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport React, { Component } from 'react';\nimport \"./userActivitiesDisplay.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction UserActivitiesDisplay() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-new-errors-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display-header\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"inbox\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 13\n }, this), \"\\xA0\\xA0New error reports\"]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-errors-display-content\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-error-report-entry\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: \"entry-text\",\n children: \"[Severity] [Type] [project] [time]\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: \"entry-icon\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"entry-icon\",\n icon: \"chevron-right\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-header\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"users\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31,\n columnNumber: 13\n }, this), \"\\xA0\\xA0Recent Team activities\"]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"activity-display-content\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-error-report-entry\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n \"upper-row\": true,\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: \"entry-text\",\n children: \"[Name] [action]\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: \"entry-text\",\n children: \"[project] [time]\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: \"entry-icon\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"entry-icon\",\n icon: \"chevron-right\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_c = UserActivitiesDisplay;\nexport default UserActivitiesDisplay;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"UserActivitiesDisplay\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/HomeLoggedInUser/userActivitiesDisplay/UserActivitiesDisplay.js"],"names":["FontAwesomeIcon","React","Component","UserActivitiesDisplay"],"mappings":";AAAA,SAASA,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAOC,KAAP,IAAgBC,SAAhB,QAAiC,OAAjC;AACA,OAAO,6BAAP;;;AAEA,SAASC,qBAAT,GAAiC;AAC/B,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,uCAAf;AAAA,4BAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,8BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,2BAAf;AAAA,+BACE;AAAA,kCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,YAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAOE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,4BAAf;AAAA,+BACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,wBAAf;AAAA,kCACE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAC,YAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAIE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAC,YAAb;AAAA,mCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,SAAS,EAAC,YAA3B;AAAwC,cAAA,IAAI,EAAC;AAA7C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAPF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF,eAqBE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,4BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,yBAAf;AAAA,+BACE;AAAA,kCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,YAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAOE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,0BAAf;AAAA,+BACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,wBAAf;AAAA,kCACE;AAAK,6BAAL;AAAA,mCACE;AAAG,cAAA,SAAS,EAAC,YAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAME;AAAG,YAAA,SAAS,EAAC,YAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBANF,eASE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAC,YAAb;AAAA,mCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,SAAS,EAAC,YAA3B;AAAwC,cAAA,IAAI,EAAC;AAA7C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBATF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAPF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YArBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AA+CD;;KAhDQA,qB;AAkDT,eAAeA,qBAAf","sourcesContent":["import { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport React, { Component } from 'react'\r\nimport \"./userActivitiesDisplay.css\"\r\n\r\nfunction UserActivitiesDisplay() {\r\n return (\r\n <div className=\"activity-new-errors-display-container\">\r\n\r\n <div className=\"new-errors-display-container\">\r\n <div className=\"new-errors-display-header\">\r\n <p>\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"inbox\"></FontAwesomeIcon>\r\n &nbsp;&nbsp;New error reports\r\n </p>\r\n </div>\r\n <div className=\"new-errors-display-content\">\r\n <div className=\"new-error-report-entry\">\r\n <a className=\"entry-text\">\r\n [Severity] [Type] [project] [time]\r\n </a>\r\n <a className=\"entry-icon\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"entry-icon\" icon=\"chevron-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n </a>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n\r\n <div className=\"activity-display-container\">\r\n <div className=\"activity-display-header\">\r\n <p>\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"users\"></FontAwesomeIcon>\r\n &nbsp;&nbsp;Recent Team activities\r\n </p>\r\n </div>\r\n <div className=\"activity-display-content\">\r\n <div className=\"new-error-report-entry\">\r\n <div upper-row>\r\n <a className=\"entry-text\">\r\n [Name] [action]\r\n </a>\r\n </div>\r\n <a className=\"entry-text\">\r\n [project] [time]\r\n </a>\r\n <a className=\"entry-icon\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"entry-icon\" icon=\"chevron-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n </a>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default UserActivitiesDisplay"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var baseIsTypedArray = require('./_baseIsTypedArray'),\n baseUnary = require('./_baseUnary'),\n nodeUtil = require('./_nodeUtil');\n/* Node.js helper references. */\n\n\nvar nodeIsTypedArray = nodeUtil && nodeUtil.isTypedArray;\n/**\n * Checks if `value` is classified as a typed array.\n *\n * @static\n * @memberOf _\n * @since 3.0.0\n * @category Lang\n * @param {*} value The value to check.\n * @returns {boolean} Returns `true` if `value` is a typed array, else `false`.\n * @example\n *\n * _.isTypedArray(new Uint8Array);\n * // => true\n *\n * _.isTypedArray([]);\n * // => false\n */\n\nvar isTypedArray = nodeIsTypedArray ? baseUnary(nodeIsTypedArray) : baseIsTypedArray;\nmodule.exports = isTypedArray;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/node_modules/lodash/isTypedArray.js"],"names":["baseIsTypedArray","require","baseUnary","nodeUtil","nodeIsTypedArray","isTypedArray","module","exports"],"mappings":"AAAA,IAAIA,gBAAgB,GAAGC,OAAO,CAAC,qBAAD,CAA9B;AAAA,IACIC,SAAS,GAAGD,OAAO,CAAC,cAAD,CADvB;AAAA,IAEIE,QAAQ,GAAGF,OAAO,CAAC,aAAD,CAFtB;AAIA;;;AACA,IAAIG,gBAAgB,GAAGD,QAAQ,IAAIA,QAAQ,CAACE,YAA5C;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AACA,IAAIA,YAAY,GAAGD,gBAAgB,GAAGF,SAAS,CAACE,gBAAD,CAAZ,GAAiCJ,gBAApE;AAEAM,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBF,YAAjB","sourcesContent":["var baseIsTypedArray = require('./_baseIsTypedArray'),\n baseUnary = require('./_baseUnary'),\n nodeUtil = require('./_nodeUtil');\n\n/* Node.js helper references. */\nvar nodeIsTypedArray = nodeUtil && nodeUtil.isTypedArray;\n\n/**\n * Checks if `value` is classified as a typed array.\n *\n * @static\n * @memberOf _\n * @since 3.0.0\n * @category Lang\n * @param {*} value The value to check.\n * @returns {boolean} Returns `true` if `value` is a typed array, else `false`.\n * @example\n *\n * _.isTypedArray(new Uint8Array);\n * // => true\n *\n * _.isTypedArray([]);\n * // => false\n */\nvar isTypedArray = nodeIsTypedArray ? baseUnary(nodeIsTypedArray) : baseIsTypedArray;\n\nmodule.exports = isTypedArray;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"script"}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment