Commit 4f6eb930 authored by Mathias Engelbrecht Pilegård's avatar Mathias Engelbrecht Pilegård
Browse files

begun adding 'assign issue to' functionality

parent 070cc2c9
This diff is collapsed.
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\project\\\\projectInformationPage\\\\dashboard\\\\Dashboard.js\",\n _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useState } from 'react';\nimport \"./dashboard.css\";\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\";\nimport 'chartjs-adapter-date-fns';\nimport { de } from 'date-fns/locale';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nconst date = new Date();\nconst state = {\n datasets: [{\n label: 'Bugs reported',\n backgroundColor: 'rgb(12, 47, 77)',\n borderWidth: 0,\n data: [{\n x: '2021-01-05T10:00:00',\n y: 20\n }, {\n x: '2021-02-05T11:00:00',\n y: 24\n }, {\n x: '2021-03-05T12:00:00',\n y: 47\n }, {\n x: '2021-04-05T13:00:00',\n y: 13\n }, {\n x: '2021-05-05T14:00:00',\n y: 11\n }, {\n x: '2021-06-05T15:00:00',\n y: 33\n }, {\n x: date,\n y: 25\n }]\n }, {\n label: 'Usability issues reported',\n backgroundColor: 'rgb(45, 72, 97)',\n borderWidth: 0,\n data: [{\n x: '2021-01-05T10:00:00',\n y: 20\n }, {\n x: '2021-02-05T11:00:00',\n y: 24\n }, {\n x: '2021-03-05T12:00:00',\n y: 47\n }, {\n x: '2021-04-05T13:00:00',\n y: 13\n }, {\n x: '2021-05-05T14:00:00',\n y: 11\n }, {\n x: '2021-06-05T15:00:00',\n y: 33\n }, {\n x: date,\n y: 25\n }]\n }, {\n label: 'Bugs fixed',\n backgroundColor: 'rgb(32, 122, 201)',\n borderWidth: 0,\n data: [{\n x: '2021-01-05T10:00:00',\n y: -20\n }, {\n x: '2021-02-05T11:00:00',\n y: -24\n }, {\n x: '2021-03-05T12:00:00',\n y: -47\n }, {\n x: '2021-04-05T13:00:00',\n y: -13\n }, {\n x: '2021-05-05T14:00:00',\n y: -11\n }, {\n x: '2021-06-05T15:00:00',\n y: -33\n }, {\n x: date,\n y: -25\n }]\n }, {\n label: 'Usability issues fixed',\n backgroundColor: 'rgb(78, 159, 230)',\n borderWidth: 0,\n data: [{\n x: '2021-01-05T10:00:00',\n y: -20\n }, {\n x: '2021-02-05T11:00:00',\n y: -24\n }, {\n x: '2021-03-05T12:00:00',\n y: -47\n }, {\n x: '2021-04-05T13:00:00',\n y: -13\n }, {\n x: '2021-05-05T14:00:00',\n y: -11\n }, {\n x: '2021-06-05T15:00:00',\n y: -33\n }, {\n x: date,\n y: -25\n }]\n }]\n};\n\nconst Dashboard = () => {\n _s();\n\n const [displayState, setState] = useState(\"month\");\n\n const onChange = e => {\n setState(e.target.value);\n };\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"chart-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"chart-view-select-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"View: \"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 80,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"select\", {\n onChange: onChange,\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"year\",\n children: \"Yearly\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 82,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"month\",\n selected: true,\n children: \"Monthly\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 83,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"week\",\n children: \"Weekly\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 84,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"day\",\n children: \"Daily\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 85,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"hour\",\n children: \"Hourly\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 86,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 81,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 79,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Bar, {\n data: state,\n options: {\n responsive: true,\n title: {\n display: false,\n text: 'issues reported / issues fixed',\n fontSize: 20\n },\n legend: {\n display: true,\n position: 'right'\n },\n scales: {\n x: {\n parsing: false,\n type: 'time',\n time: {\n unit: displayState\n },\n stacked: true,\n grid: {\n display: true\n }\n },\n y: {\n stacked: true,\n grid: {\n display: true\n }\n }\n },\n adapters: {\n date: {\n locale: de\n }\n }\n }\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 89,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 78,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(Dashboard, \"FrCfF3D0wncRh0Ql2goCd9YVffg=\");\n\n_c = Dashboard;\nexport default Dashboard;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Dashboard\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/project/projectInformationPage/dashboard/Dashboard.js"],"names":["React","useState","Bar","de","date","Date","state","datasets","label","backgroundColor","borderWidth","data","x","y","Dashboard","displayState","setState","onChange","e","target","value","responsive","title","display","text","fontSize","legend","position","scales","parsing","type","time","unit","stacked","grid","adapters","locale"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,QAAhB,QAAgC,OAAhC;AACA,OAAO,iBAAP;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,iBAApB;AACA,OAAO,0BAAP;AACA,SAASC,EAAT,QAAmB,iBAAnB;;AAEA,MAAMC,IAAI,GAAG,IAAIC,IAAJ,EAAb;AAEA,MAAMC,KAAK,GAAG;AACZC,EAAAA,QAAQ,EAAE,CACR;AACEC,IAAAA,KAAK,EAAE,eADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,iBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CACJ;AAAEC,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KADI,EAEJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAFI,EAGJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAHI,EAIJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAJI,EAKJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KALI,EAMJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KANI,EAOJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAER,IAAL;AAAWS,MAAAA,CAAC,EAAE;AAAd,KAPI;AAJR,GADQ,EAeR;AACEL,IAAAA,KAAK,EAAE,2BADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,iBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CACJ;AAAEC,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KADI,EAEJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAFI,EAGJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAHI,EAIJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAJI,EAKJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KALI,EAMJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KANI,EAOJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAER,IAAL;AAAWS,MAAAA,CAAC,EAAE;AAAd,KAPI;AAJR,GAfQ,EA6BR;AACEL,IAAAA,KAAK,EAAE,YADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,mBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CACJ;AAAEC,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KADI,EAEJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAFI,EAGJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAHI,EAIJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAJI,EAKJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KALI,EAMJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KANI,EAOJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAER,IAAL;AAAWS,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAf,KAPI;AAJR,GA7BQ,EA2CR;AACEL,IAAAA,KAAK,EAAE,wBADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,mBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CACJ;AAAEC,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KADI,EAEJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAFI,EAGJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAHI,EAIJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAJI,EAKJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KALI,EAMJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KANI,EAOJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAER,IAAL;AAAWS,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAf,KAPI;AAJR,GA3CQ;AADE,CAAd;;AA6DA,MAAMC,SAAS,GAAG,MAAM;AAAA;;AACtB,QAAM,CAACC,YAAD,EAAeC,QAAf,IAA2Bf,QAAQ,CAAC,OAAD,CAAzC;;AAEA,QAAMgB,QAAQ,GAAGC,CAAC,IAAI;AACpBF,IAAAA,QAAQ,CAACE,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,KAAV,CAAR;AACD,GAFD;;AAIA,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,4BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,6BAAf;AAAA,8BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAEE;AAAQ,QAAA,QAAQ,EAAEH,QAAlB;AAAA,gCACE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,MAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,OAAd;AAAsB,UAAA,QAAQ,MAA9B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF,eAGE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,MAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAHF,eAIE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,KAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAJF,eAKE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,MAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAWE,QAAC,GAAD;AACE,MAAA,IAAI,EAAEX,KADR;AAEE,MAAA,OAAO,EAAE;AACPe,QAAAA,UAAU,EAAE,IADL;AAEPC,QAAAA,KAAK,EAAE;AACLC,UAAAA,OAAO,EAAE,KADJ;AAELC,UAAAA,IAAI,EAAE,gCAFD;AAGLC,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAHL,SAFA;AAOPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNH,UAAAA,OAAO,EAAE,IADH;AAENI,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAFJ,SAPD;AAWPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNhB,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDiB,YAAAA,OAAO,EAAE,KADR;AAEDC,YAAAA,IAAI,EAAE,MAFL;AAGDC,YAAAA,IAAI,EAAE;AACJC,cAAAA,IAAI,EAAEjB;AADF,aAHL;AAMDkB,YAAAA,OAAO,EAAE,IANR;AAODC,YAAAA,IAAI,EAAE;AACJX,cAAAA,OAAO,EAAE;AADL;AAPL,WADG;AAYNV,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDoB,YAAAA,OAAO,EAAE,IADR;AAEDC,YAAAA,IAAI,EAAE;AACJX,cAAAA,OAAO,EAAE;AADL;AAFL;AAZG,SAXD;AA6BJY,QAAAA,QAAQ,EAAE;AACX/B,UAAAA,IAAI,EAAE;AACJgC,YAAAA,MAAM,EAAEjC;AADJ;AADK;AA7BN;AAFX;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAXF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAoDD,CA3DD;;GAAMW,S;;KAAAA,S;AA6DN,eAAeA,SAAf","sourcesContent":["import React, { useState } from 'react'\r\nimport \"./dashboard.css\"\r\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\"\r\nimport 'chartjs-adapter-date-fns';\r\nimport { de } from 'date-fns/locale';\r\n\r\nconst date = new Date()\r\n\r\nconst state = {\r\n datasets: [\r\n {\r\n label: 'Bugs reported',\r\n backgroundColor: 'rgb(12, 47, 77)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [\r\n { x: '2021-01-05T10:00:00', y: 20 },\r\n { x: '2021-02-05T11:00:00', y: 24 },\r\n { x: '2021-03-05T12:00:00', y: 47 },\r\n { x: '2021-04-05T13:00:00', y: 13 },\r\n { x: '2021-05-05T14:00:00', y: 11 },\r\n { x: '2021-06-05T15:00:00', y: 33 },\r\n { x: date, y: 25 }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability issues reported',\r\n backgroundColor: 'rgb(45, 72, 97)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [\r\n { x: '2021-01-05T10:00:00', y: 20 },\r\n { x: '2021-02-05T11:00:00', y: 24 },\r\n { x: '2021-03-05T12:00:00', y: 47 },\r\n { x: '2021-04-05T13:00:00', y: 13 },\r\n { x: '2021-05-05T14:00:00', y: 11 },\r\n { x: '2021-06-05T15:00:00', y: 33 },\r\n { x: date, y: 25 }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Bugs fixed',\r\n backgroundColor: 'rgb(32, 122, 201)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [\r\n { x: '2021-01-05T10:00:00', y: -20 },\r\n { x: '2021-02-05T11:00:00', y: -24 },\r\n { x: '2021-03-05T12:00:00', y: -47 },\r\n { x: '2021-04-05T13:00:00', y: -13 },\r\n { x: '2021-05-05T14:00:00', y: -11 },\r\n { x: '2021-06-05T15:00:00', y: -33 },\r\n { x: date, y: -25 }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability issues fixed',\r\n backgroundColor: 'rgb(78, 159, 230)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [\r\n { x: '2021-01-05T10:00:00', y: -20 },\r\n { x: '2021-02-05T11:00:00', y: -24 },\r\n { x: '2021-03-05T12:00:00', y: -47 },\r\n { x: '2021-04-05T13:00:00', y: -13 },\r\n { x: '2021-05-05T14:00:00', y: -11 },\r\n { x: '2021-06-05T15:00:00', y: -33 },\r\n { x: date, y: -25 }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n}\r\n\r\nconst Dashboard = () => {\r\n const [displayState, setState] = useState(\"month\")\r\n\r\n const onChange = e => {\r\n setState(e.target.value)\r\n }\r\n\r\n return (\r\n <div className=\"chart-container\">\r\n <div className=\"chart-view-select-container\">\r\n <p>View: </p>\r\n <select onChange={onChange}>\r\n <option value=\"year\">Yearly</option>\r\n <option value=\"month\" selected>Monthly</option>\r\n <option value=\"week\">Weekly</option>\r\n <option value=\"day\">Daily</option>\r\n <option value=\"hour\">Hourly</option>\r\n </select>\r\n </div>\r\n <Bar\r\n data={state}\r\n options={{\r\n responsive: true,\r\n title: {\r\n display: false,\r\n text: 'issues reported / issues fixed',\r\n fontSize: 20\r\n },\r\n legend: {\r\n display: true,\r\n position: 'right'\r\n },\r\n scales: {\r\n x: {\r\n parsing: false,\r\n type: 'time',\r\n time: {\r\n unit: displayState\r\n },\r\n stacked: true,\r\n grid: {\r\n display: true\r\n },\r\n },\r\n y: {\r\n stacked: true,\r\n grid: {\r\n display: true\r\n },\r\n }\r\n }, adapters: {\r\n date: {\r\n locale: de\r\n }\r\n }\r\n }}\r\n />\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default Dashboard"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"'use strict';\n\nif (process.env.NODE_ENV === 'production') {\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n} else if (process.env.NODE_ENV === 'test') {\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n} else if (typeof window === 'undefined') {\n // this is just server environment\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n} else if (!module.hot) {\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n module.exports.AppContainer.warnAboutHMRDisabled = true;\n module.exports.hot.shouldWrapWithAppContainer = true;\n} else {\n var evalAllowed = false;\n var evalError = null;\n\n try {\n eval('evalAllowed = true');\n } catch (e) {\n // eval not allowed due to CSP\n evalError = e && e.message ? e.message : 'unknown reason';\n } // TODO: dont use eval to update methods. see #1273\n // RHL needs setPrototypeOf to operate Component inheritance, and eval to patch methods\n\n\n var jsFeaturesPresent = !!Object.setPrototypeOf;\n\n if (!jsFeaturesPresent || !evalAllowed) {\n // we are not in prod mode, but RHL could not be activated\n console.warn('React-Hot-Loader is not supported in this environment:', [!jsFeaturesPresent && \"some JS features are missing\", !evalAllowed && \"`eval` is not allowed(\" + evalError + \")\"].join(','), '.');\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n } else {\n module.exports = window.reactHotLoaderGlobal = require('./dist/react-hot-loader.development.js');\n }\n}","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/node_modules/react-hot-loader/index.js"],"names":["process","env","NODE_ENV","module","exports","require","window","hot","AppContainer","warnAboutHMRDisabled","shouldWrapWithAppContainer","evalAllowed","evalError","eval","e","message","jsFeaturesPresent","Object","setPrototypeOf","console","warn","join","reactHotLoaderGlobal"],"mappings":"AAAA;;AAEA,IAAIA,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,QAAZ,KAAyB,YAA7B,EAA2C;AACzCC,EAAAA,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBC,OAAO,CAAC,2CAAD,CAAxB;AACD,CAFD,MAEO,IAAIL,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYC,QAAZ,KAAyB,MAA7B,EAAqC;AAC1CC,EAAAA,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBC,OAAO,CAAC,2CAAD,CAAxB;AACD,CAFM,MAEA,IAAI,OAAOC,MAAP,KAAkB,WAAtB,EAAmC;AACxC;AACAH,EAAAA,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBC,OAAO,CAAC,2CAAD,CAAxB;AACD,CAHM,MAGA,IAAI,CAACF,MAAM,CAACI,GAAZ,EAAiB;AACtBJ,EAAAA,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBC,OAAO,CAAC,2CAAD,CAAxB;AACAF,EAAAA,MAAM,CAACC,OAAP,CAAeI,YAAf,CAA4BC,oBAA5B,GAAmD,IAAnD;AACAN,EAAAA,MAAM,CAACC,OAAP,CAAeG,GAAf,CAAmBG,0BAAnB,GAAgD,IAAhD;AACD,CAJM,MAIA;AACL,MAAIC,WAAW,GAAG,KAAlB;AACA,MAAIC,SAAS,GAAG,IAAhB;;AACA,MAAI;AACFC,IAAAA,IAAI,CAAC,oBAAD,CAAJ;AACD,GAFD,CAEE,OAAOC,CAAP,EAAU;AACV;AACAF,IAAAA,SAAS,GAAGE,CAAC,IAAIA,CAAC,CAACC,OAAP,GAAiBD,CAAC,CAACC,OAAnB,GAA6B,gBAAzC;AACD,GARI,CAUL;AACA;;;AACA,MAAIC,iBAAiB,GAAG,CAAC,CAACC,MAAM,CAACC,cAAjC;;AAEA,MAAI,CAACF,iBAAD,IAAsB,CAACL,WAA3B,EAAwC;AACtC;AACAQ,IAAAA,OAAO,CAACC,IAAR,CACE,wDADF,EAEE,CACE,CAACJ,iBAAD,IAAsB,8BADxB,EAEE,CAACL,WAAD,IAAgB,2BAA2BC,SAA3B,GAAuC,GAFzD,EAGES,IAHF,CAGO,GAHP,CAFF,EAME,GANF;AAQAlB,IAAAA,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBC,OAAO,CAAC,2CAAD,CAAxB;AACD,GAXD,MAWO;AACLF,IAAAA,MAAM,CAACC,OAAP,GAAiBE,MAAM,CAACgB,oBAAP,GAA8BjB,OAAO,CAAC,wCAAD,CAAtD;AACD;AACF","sourcesContent":["'use strict';\n\nif (process.env.NODE_ENV === 'production') {\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n} else if (process.env.NODE_ENV === 'test') {\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n} else if (typeof window === 'undefined') {\n // this is just server environment\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n} else if (!module.hot) {\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n module.exports.AppContainer.warnAboutHMRDisabled = true;\n module.exports.hot.shouldWrapWithAppContainer = true;\n} else {\n var evalAllowed = false;\n var evalError = null;\n try {\n eval('evalAllowed = true');\n } catch (e) {\n // eval not allowed due to CSP\n evalError = e && e.message ? e.message : 'unknown reason';\n }\n\n // TODO: dont use eval to update methods. see #1273\n // RHL needs setPrototypeOf to operate Component inheritance, and eval to patch methods\n var jsFeaturesPresent = !!Object.setPrototypeOf;\n\n if (!jsFeaturesPresent || !evalAllowed) {\n // we are not in prod mode, but RHL could not be activated\n console.warn(\n 'React-Hot-Loader is not supported in this environment:',\n [\n !jsFeaturesPresent && \"some JS features are missing\",\n !evalAllowed && \"`eval` is not allowed(\" + evalError + \")\"\n ].join(','),\n '.'\n );\n module.exports = require('./dist/react-hot-loader.production.min.js');\n } else {\n module.exports = window.reactHotLoaderGlobal = require('./dist/react-hot-loader.development.js');\n }\n}\n"]},"metadata":{},"sourceType":"script"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\team\\\\teamOverview\\\\TeamOverview.js\";\nimport React from 'react';\nimport { NavLink } from 'react-router-dom';\nimport \"./teamOverview.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst TeamOverview = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamlist-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"content-header\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"teamlist-title\",\n children: \"Teams\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"buttons-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n className: \"join-team-button\",\n children: \"Join Team\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n className: \"create-new-team-button\",\n children: \"New team\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamlist\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"team-entry\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"image-team-name\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n to: \"/teams/HenriksMemeMachine\",\n className: \"team-image-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"team-icon\",\n icon: \"dice-d6\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29,\n columnNumber: 21\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28,\n columnNumber: 19\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n to: \"/teams/HenriksMemeMachine\",\n children: [\"Henriks meme machine - ReactApp\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"chevron-right\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31,\n columnNumber: 19\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 17\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"team-status-info-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-messages-info\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"envelope\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"0\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"tooltip-text\",\n children: \"New messages\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36,\n columnNumber: 19\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"projects-maintained-info\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"project-diagram\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"0\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"tooltip-text\",\n children: \"Projects maintained\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41,\n columnNumber: 19\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"team-members-info\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"users\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"0\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"tooltip-text\",\n children: \"Team members\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46,\n columnNumber: 19\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"last-updated-info\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"Date created: \\xA021/ 07/ 2021\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52,\n columnNumber: 21\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51,\n columnNumber: 19\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35,\n columnNumber: 17\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_c = TeamOverview;\nexport default TeamOverview;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"TeamOverview\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/team/teamOverview/TeamOverview.js"],"names":["React","NavLink","FontAwesomeIcon","Navigationbar","TeamOverview"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,kBAAxB;AACA,OAAO,oBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,mCAA1B;;;AAEA,MAAMC,YAAY,GAAG,MAAM;AACzB,sBACE;AAAA,4BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,gBAAf;AAAA,gCACE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,gBAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,mBAAf;AAAA,kCACE;AAAQ,YAAA,SAAS,EAAC,kBAAlB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAIE;AAAQ,YAAA,SAAS,EAAC,wBAAlB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAYE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,UAAf;AAAA,+BACE;AAAA,iCACE;AAAA,mCACE;AAAK,cAAA,SAAS,EAAC,YAAf;AAAA,sCACE;AAAK,gBAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,wCACE,QAAC,OAAD;AAAS,kBAAA,EAAE,EAAC,2BAAZ;AAAwC,kBAAA,SAAS,EAAC,sBAAlD;AAAA,yCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,WAA3B;AAAuC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBADF,eAIE,QAAC,OAAD;AAAS,kBAAA,EAAE,EAAC,2BAAZ;AAAA,iFACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF,eASE;AAAK,gBAAA,SAAS,EAAC,4BAAf;AAAA,wCACE;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,mBAAf;AAAA,0CACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAFF,eAGE;AAAM,oBAAA,SAAS,EAAC,cAAhB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBADF,eAME;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,0BAAf;AAAA,0CACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAFF,eAGE;AAAM,oBAAA,SAAS,EAAC,cAAhB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBANF,eAWE;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,mBAAf;AAAA,0CACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAFF,eAGE;AAAM,oBAAA,SAAS,EAAC,cAAhB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBAXF,eAgBE;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,mBAAf;AAAA,yCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBAhBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBATF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAZF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAsDD,CAvDD;;KAAMA,Y;AAyDN,eAAeA,YAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport { NavLink } from 'react-router-dom'\r\nimport \"./teamOverview.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar'\r\n\r\nconst TeamOverview = () => {\r\n return (\r\n <div>\r\n <Navigationbar />\r\n <div className=\"teamlist-container\">\r\n <div className=\"content-header\">\r\n <h2 className=\"teamlist-title\">Teams</h2>\r\n <div className=\"buttons-container\">\r\n <button className=\"join-team-button\">\r\n Join Team\r\n </button>\r\n <button className=\"create-new-team-button\">\r\n New team\r\n </button>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div className=\"teamlist\">\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <div className=\"team-entry\">\r\n <div className=\"image-team-name\">\r\n <NavLink to=\"/teams/HenriksMemeMachine\" className=\"team-image-container\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"team-icon\" icon=\"dice-d6\"></FontAwesomeIcon>\r\n </NavLink>\r\n <NavLink to=\"/teams/HenriksMemeMachine\">Henriks meme machine - ReactApp&nbsp;\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"chevron-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n </NavLink>\r\n </div>\r\n <div className=\"team-status-info-container\">\r\n <div className=\"new-messages-info\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"envelope\"></FontAwesomeIcon>\r\n <p>0</p>\r\n <span className=\"tooltip-text\">New messages</span>\r\n </div>\r\n <div className=\"projects-maintained-info\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"project-diagram\"></FontAwesomeIcon>\r\n <p>0</p>\r\n <span className=\"tooltip-text\">Projects maintained</span>\r\n </div>\r\n <div className=\"team-members-info\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"users\"></FontAwesomeIcon>\r\n <p>0</p>\r\n <span className=\"tooltip-text\">Team members</span>\r\n </div>\r\n <div className=\"last-updated-info\">\r\n <p>Date created: &nbsp;21/ 07/ 2021</p>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n </div>\r\n </div >\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default TeamOverview"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"\"use strict\";\n\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", {\n value: true\n});\nexports.default = dateParser;\n\nfunction _toConsumableArray(arr) {\n if (Array.isArray(arr)) {\n for (var i = 0, arr2 = Array(arr.length); i < arr.length; i++) {\n arr2[i] = arr[i];\n }\n\n return arr2;\n } else {\n return Array.from(arr);\n }\n}\n\nfunction _toArray(arr) {\n return Array.isArray(arr) ? arr : Array.from(arr);\n}\n\nfunction dateParser(date) {\n var parsed = new Date(date);\n\n if (!Number.isNaN(parsed.valueOf())) {\n return parsed;\n }\n\n var parts = String(date).match(/\\d+/g);\n\n if (parts == null || parts.length <= 2) {\n return parsed;\n } else {\n var _parts$map = parts.map(function (x) {\n return parseInt(x);\n }),\n _parts$map2 = _toArray(_parts$map),\n firstP = _parts$map2[0],\n secondP = _parts$map2[1],\n restPs = _parts$map2.slice(2);\n\n var correctedParts = [firstP, secondP - 1].concat(_toConsumableArray(restPs));\n var isoDate = new Date(Date.UTC.apply(Date, _toConsumableArray(correctedParts)));\n return isoDate;\n }\n}","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/node_modules/react-timeago/lib/dateParser.js"],"names":["Object","defineProperty","exports","value","default","dateParser","_toConsumableArray","arr","Array","isArray","i","arr2","length","from","_toArray","date","parsed","Date","Number","isNaN","valueOf","parts","String","match","_parts$map","map","x","parseInt","_parts$map2","firstP","secondP","restPs","slice","correctedParts","concat","isoDate","UTC","apply"],"mappings":"AAAA;;AAEAA,MAAM,CAACC,cAAP,CAAsBC,OAAtB,EAA+B,YAA/B,EAA6C;AAC3CC,EAAAA,KAAK,EAAE;AADoC,CAA7C;AAGAD,OAAO,CAACE,OAAR,GAAkBC,UAAlB;;AAEA,SAASC,kBAAT,CAA4BC,GAA5B,EAAiC;AAAE,MAAIC,KAAK,CAACC,OAAN,CAAcF,GAAd,CAAJ,EAAwB;AAAE,SAAK,IAAIG,CAAC,GAAG,CAAR,EAAWC,IAAI,GAAGH,KAAK,CAACD,GAAG,CAACK,MAAL,CAA5B,EAA0CF,CAAC,GAAGH,GAAG,CAACK,MAAlD,EAA0DF,CAAC,EAA3D,EAA+D;AAAEC,MAAAA,IAAI,CAACD,CAAD,CAAJ,GAAUH,GAAG,CAACG,CAAD,CAAb;AAAmB;;AAAC,WAAOC,IAAP;AAAc,GAA7H,MAAmI;AAAE,WAAOH,KAAK,CAACK,IAAN,CAAWN,GAAX,CAAP;AAAyB;AAAE;;AAEnM,SAASO,QAAT,CAAkBP,GAAlB,EAAuB;AAAE,SAAOC,KAAK,CAACC,OAAN,CAAcF,GAAd,IAAqBA,GAArB,GAA2BC,KAAK,CAACK,IAAN,CAAWN,GAAX,CAAlC;AAAoD;;AAE7E,SAASF,UAAT,CAAoBU,IAApB,EAA0B;AACxB,MAAIC,MAAM,GAAG,IAAIC,IAAJ,CAASF,IAAT,CAAb;;AACA,MAAI,CAACG,MAAM,CAACC,KAAP,CAAaH,MAAM,CAACI,OAAP,EAAb,CAAL,EAAqC;AACnC,WAAOJ,MAAP;AACD;;AAED,MAAIK,KAAK,GAAGC,MAAM,CAACP,IAAD,CAAN,CAAaQ,KAAb,CAAmB,MAAnB,CAAZ;;AACA,MAAIF,KAAK,IAAI,IAAT,IAAiBA,KAAK,CAACT,MAAN,IAAgB,CAArC,EAAwC;AACtC,WAAOI,MAAP;AACD,GAFD,MAEO;AACL,QAAIQ,UAAU,GAAGH,KAAK,CAACI,GAAN,CAAU,UAAUC,CAAV,EAAa;AACtC,aAAOC,QAAQ,CAACD,CAAD,CAAf;AACD,KAFgB,CAAjB;AAAA,QAGIE,WAAW,GAAGd,QAAQ,CAACU,UAAD,CAH1B;AAAA,QAIIK,MAAM,GAAGD,WAAW,CAAC,CAAD,CAJxB;AAAA,QAKIE,OAAO,GAAGF,WAAW,CAAC,CAAD,CALzB;AAAA,QAMIG,MAAM,GAAGH,WAAW,CAACI,KAAZ,CAAkB,CAAlB,CANb;;AAQA,QAAIC,cAAc,GAAG,CAACJ,MAAD,EAASC,OAAO,GAAG,CAAnB,EAAsBI,MAAtB,CAA6B5B,kBAAkB,CAACyB,MAAD,CAA/C,CAArB;AACA,QAAII,OAAO,GAAG,IAAIlB,IAAJ,CAASA,IAAI,CAACmB,GAAL,CAASC,KAAT,CAAepB,IAAf,EAAqBX,kBAAkB,CAAC2B,cAAD,CAAvC,CAAT,CAAd;AACA,WAAOE,OAAP;AACD;AACF","sourcesContent":["\"use strict\";\n\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", {\n value: true\n});\nexports.default = dateParser;\n\nfunction _toConsumableArray(arr) { if (Array.isArray(arr)) { for (var i = 0, arr2 = Array(arr.length); i < arr.length; i++) { arr2[i] = arr[i]; } return arr2; } else { return Array.from(arr); } }\n\nfunction _toArray(arr) { return Array.isArray(arr) ? arr : Array.from(arr); }\n\nfunction dateParser(date) {\n var parsed = new Date(date);\n if (!Number.isNaN(parsed.valueOf())) {\n return parsed;\n }\n\n var parts = String(date).match(/\\d+/g);\n if (parts == null || parts.length <= 2) {\n return parsed;\n } else {\n var _parts$map = parts.map(function (x) {\n return parseInt(x);\n }),\n _parts$map2 = _toArray(_parts$map),\n firstP = _parts$map2[0],\n secondP = _parts$map2[1],\n restPs = _parts$map2.slice(2);\n\n var correctedParts = [firstP, secondP - 1].concat(_toConsumableArray(restPs));\n var isoDate = new Date(Date.UTC.apply(Date, _toConsumableArray(correctedParts)));\n return isoDate;\n }\n}"]},"metadata":{},"sourceType":"script"}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment