Commit 0d588800 authored by Mathias Engelbrecht Pilegård's avatar Mathias Engelbrecht Pilegård
Browse files

commit before new addLogin branch

parent d6654cf4
This diff is collapsed.
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\";\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core';\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'; //Components\n\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\";\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\";\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\";\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\";\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\";\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\";\nimport TeamInformationPage from \"./components/team/teamInformationPage/TeamInformationPage\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nlibrary.add(fas);\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/login/callback\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n exact: true,\n component: Frontpage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/home\",\n exact: true,\n component: Homepage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/reportissue\",\n exact: true,\n component: ReportForm\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects\",\n exact: true,\n component: ProjectOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects/ReactApp\",\n exact: true,\n component: ProjectInformationPage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams\",\n exact: true,\n component: TeamOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams/HenriksMemeMachine\",\n exact: true,\n component: TeamInformationPage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28,\n columnNumber: 5\n }, this)]\n}, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","library","fas","Frontpage","Homepage","ReportForm","ProjectOverview","ProjectInformationPage","TeamOverview","TeamInformationPage","add","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,QAA+C,kBAA/C;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,mCAAxB;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,mCAApB,C,CAEA;;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,sDAAtB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gCAArB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,oCAAvB;AACA,OAAOC,eAAP,MAA4B,sDAA5B;AACA,OAAOC,sBAAP,MAAmC,oEAAnC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,6CAAzB;AACA,OAAOC,mBAAP,MAAgC,2DAAhC;;AAGAR,OAAO,CAACS,GAAR,CAAYR,GAAZ;;AAEA,MAAMS,GAAG,GAAG,mBAEV,QAAC,MAAD;AAAA,0BACE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC;AAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF,eAEE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAgB,IAAA,KAAK,MAArB;AAAsB,IAAA,SAAS,EAAER;AAAjC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAFF,eAGE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,OAAZ;AAAoB,IAAA,KAAK,MAAzB;AAA0B,IAAA,SAAS,EAAEC;AAArC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAHF,eAIE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,cAAZ;AAA2B,IAAA,KAAK,MAAhC;AAAiC,IAAA,SAAS,EAAEC;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAJF,eAKE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,WAAZ;AAAwB,IAAA,KAAK,MAA7B;AAA8B,IAAA,SAAS,EAAEC;AAAzC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UALF,eAME,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,oBAAZ;AAAiC,IAAA,KAAK,MAAtC;AAAuC,IAAA,SAAS,EAAEC;AAAlD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UANF,eAOE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,QAAZ;AAAqB,IAAA,KAAK,MAA1B;AAA2B,IAAA,SAAS,EAAEC;AAAtC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAPF,eAQE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,2BAAZ;AAAwC,IAAA,KAAK,MAA7C;AAA8C,IAAA,SAAS,EAAEC;AAAzD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UARF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QAFF;;KAAME,G;AAcN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\"\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'\n\n//Components\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\"\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\"\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\"\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\"\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\"\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\"\nimport TeamInformationPage from \"./components/team/teamInformationPage/TeamInformationPage\"\n\n\nlibrary.add(fas)\n\nconst App = () => (\n\n <Router>\n <Route path=\"/login/callback\" />\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n <Route path=\"/teams/HenriksMemeMachine\" exact component={TeamInformationPage} />\n </Router >\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\frontpage\\\\newUserWelcome\\\\NewUserWelcome.js\";\nimport React from 'react';\nimport \"./newUserWelcome.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst NewUserWelcome = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"newUserWelcomeContentContainer\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h1\", {\n children: \"Get started with PipIt\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h5\", {\n children: \"Track bugs and usabilty issues\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"login-create-account-button-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n children: [\"Log in\\xA0\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"sign-in-alt\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_c = NewUserWelcome;\nexport default NewUserWelcome;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"NewUserWelcome\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome.js"],"names":["React","FontAwesomeIcon","NewUserWelcome"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,sBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,cAAc,GAAG,MAAM;AAC3B,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,gCAAf;AAAA,4BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF,eAGE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,uCAAf;AAAA,6BACE;AAAA,kDAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,UAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAYD,CAbD;;KAAMA,c;AAeN,eAAeA,cAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport \"./newUserWelcome.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\n\r\nconst NewUserWelcome = () => {\r\n return (\r\n <div className=\"newUserWelcomeContentContainer\">\r\n <h1>Get started with PipIt</h1>\r\n <h5>Track bugs and usabilty issues</h5>\r\n <div className=\"login-create-account-button-container\">\r\n <button>\r\n Log in&nbsp;&nbsp;\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"sign-in-alt\"></FontAwesomeIcon>\r\n </button>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default NewUserWelcome"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
......@@ -18,6 +18,7 @@ library.add(fas)
const App = () => (
<Router>
<Route path="/login/callback" />
<Route path="/" exact component={Frontpage} />
<Route path="/home" exact component={Homepage} />
<Route path="/reportissue" exact component={ReportForm} />
......
......@@ -8,10 +8,6 @@ const NewUserWelcome = () => {
<h1>Get started with PipIt</h1>
<h5>Track bugs and usabilty issues</h5>
<div className="login-create-account-button-container">
<button>
Create account&nbsp;&nbsp;
<FontAwesomeIcon icon="user-plus"></FontAwesomeIcon>
</button>
<button>
Log in&nbsp;&nbsp;
<FontAwesomeIcon icon="sign-in-alt"></FontAwesomeIcon>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment