Commit 070cc2c9 authored by Mathias Engelbrecht Pilegård's avatar Mathias Engelbrecht Pilegård
Browse files

begun adding team information page template - made some refactoring changes

parent c4829649
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\";\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core';\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'; //Components\n\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\";\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\";\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\";\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\";\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\";\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\";\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nlibrary.add(fas);\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n exact: true,\n component: Frontpage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/home\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/home\",\n exact: true,\n component: Homepage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/reportissue\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/reportissue\",\n exact: true,\n component: ReportForm\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects\",\n exact: true,\n component: ProjectOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects/ReactApp\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects/ReactApp\",\n exact: true,\n component: ProjectInformationPage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams\",\n exact: true,\n component: TeamOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36,\n columnNumber: 5\n }, this)]\n}, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","Switch","library","fas","Navigationbar","Frontpage","Homepage","ReportForm","ProjectOverview","ProjectInformationPage","TeamOverview","add","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,EAAyCC,MAAzC,QAAuD,kBAAvD;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,mCAAxB;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,mCAApB,C,CAEA;;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,0CAA1B;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,sDAAtB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gCAArB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,oCAAvB;AACA,OAAOC,eAAP,MAA4B,sDAA5B;AACA,OAAOC,sBAAP,MAAmC,oEAAnC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,6CAAzB;;AAGAR,OAAO,CAACS,GAAR,CAAYR,GAAZ;;AAEA,MAAMS,GAAG,GAAG,mBAEV,QAAC,MAAD;AAAA,0BACE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAgB,IAAA,KAAK,MAArB;AAAsB,IAAA,SAAS,EAAEP;AAAjC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF,eAGE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,OAAZ;AAAoB,IAAA,KAAK,MAAzB;AAA0B,IAAA,SAAS,EAAED;AAArC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAHF,eAIE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,OAAZ;AAAoB,IAAA,KAAK,MAAzB;AAA0B,IAAA,SAAS,EAAEE;AAArC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAJF,eAME,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,cAAZ;AAA2B,IAAA,KAAK,MAAhC;AAAiC,IAAA,SAAS,EAAEF;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UANF,eAOE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,cAAZ;AAA2B,IAAA,KAAK,MAAhC;AAAiC,IAAA,SAAS,EAAEG;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAPF,eASE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,WAAZ;AAAwB,IAAA,KAAK,MAA7B;AAA8B,IAAA,SAAS,EAAEH;AAAzC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UATF,eAUE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,WAAZ;AAAwB,IAAA,KAAK,MAA7B;AAA8B,IAAA,SAAS,EAAEI;AAAzC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAVF,eAYE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,oBAAZ;AAAiC,IAAA,KAAK,MAAtC;AAAuC,IAAA,SAAS,EAAEJ;AAAlD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAZF,eAaE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,oBAAZ;AAAiC,IAAA,KAAK,MAAtC;AAAuC,IAAA,SAAS,EAAEK;AAAlD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAbF,eAeE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,QAAZ;AAAqB,IAAA,KAAK,MAA1B;AAA2B,IAAA,SAAS,EAAEL;AAAtC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAfF,eAgBE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,QAAZ;AAAqB,IAAA,KAAK,MAA1B;AAA2B,IAAA,SAAS,EAAEM;AAAtC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAhBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QAFF;;KAAME,G;AAsBN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\"\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'\n\n//Components\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\"\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\"\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\"\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\"\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\"\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\"\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\"\n\n\nlibrary.add(fas)\n\nconst App = () => (\n\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n\n <Route path=\"/home\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n\n <Route path=\"/projects\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n\n <Route path=\"/teams\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n </Router >\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\navigationbar\\\\navigationLinks\\\\NavigationLinks.js\";\nimport React from 'react';\nimport { NavLink } from \"react-router-dom\";\nimport \"./navigationLinks.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst NavigationLinks = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n className: \"left-unstyled-navbar\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n className: \"report-bug-navbutton-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n to: \"/reportissue\",\n activeClassName: \"activeUnderlined\",\n children: \"Report issues\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n className: \"manage-projects-navbutton-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n to: \"/projects\",\n activeClassName: \"activeUnderlined\",\n children: \"Projects\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n className: \"manage-team-navbutton-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n to: \"/teams\",\n activeClassName: \"activeUnderlined\",\n children: \"Teams\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_c = NavigationLinks;\nexport default NavigationLinks;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"NavigationLinks\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/navigationbar/navigationLinks/NavigationLinks.js"],"names":["React","NavLink","NavigationLinks"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,kBAAxB;AACA,OAAO,uBAAP;;;AAEA,MAAMC,eAAe,GAAG,MAAM;AAC5B,sBACE;AAAI,IAAA,SAAS,EAAC,sBAAd;AAAA,4BACE;AAAI,MAAA,SAAS,EAAC,gCAAd;AAAA,6BACE,QAAC,OAAD;AAAS,QAAA,EAAE,EAAC,cAAZ;AAA2B,QAAA,eAAe,EAAC,kBAA3C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAIE;AAAI,MAAA,SAAS,EAAC,qCAAd;AAAA,6BACE,QAAC,OAAD;AAAS,QAAA,EAAE,EAAC,WAAZ;AAAwB,QAAA,eAAe,EAAC,kBAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAJF,eAOE;AAAI,MAAA,SAAS,EAAC,iCAAd;AAAA,6BACE,QAAC,OAAD;AAAS,QAAA,EAAE,EAAC,QAAZ;AAAqB,QAAA,eAAe,EAAC,kBAArC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAPF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAaD,CAdD;;KAAMA,e;AAgBN,eAAeA,eAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport { NavLink } from \"react-router-dom\";\r\nimport \"./navigationLinks.css\"\r\n\r\nconst NavigationLinks = () => {\r\n return (\r\n <ul className=\"left-unstyled-navbar\">\r\n <li className=\"report-bug-navbutton-container\">\r\n <NavLink to=\"/reportissue\" activeClassName=\"activeUnderlined\">Report issues</NavLink>\r\n </li>\r\n <li className=\"manage-projects-navbutton-container\">\r\n <NavLink to=\"/projects\" activeClassName=\"activeUnderlined\">Projects</NavLink>\r\n </li>\r\n <li className=\"manage-team-navbutton-container\">\r\n <NavLink to=\"/teams\" activeClassName=\"activeUnderlined\">Teams</NavLink>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default NavigationLinks"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\navigationbar\\\\logo\\\\Logo.js\";\nimport React, { useRef, useState, useEffect } from 'react';\nimport { NavLink } from 'react-router-dom';\nimport \"./logo.css\";\nimport logo_picture from \"../../../images/bird-logo.jpg\";\nimport logo_text from \"../../../images/logo-text.jpg\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst Logo = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h1\", {\n className: \"title\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"title-icon\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n to: \"/home\",\n id: \"logo\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: logo_picture,\n width: \"24\",\n height: \"24\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: logo_text,\n width: \"48\",\n height: \"24\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_c = Logo;\nexport default Logo;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Logo\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/navigationbar/logo/Logo.js"],"names":["React","useRef","useState","useEffect","NavLink","logo_picture","logo_text","Logo"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,MAAhB,EAAwBC,QAAxB,EAAkCC,SAAlC,QAAmD,OAAnD;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,kBAAxB;AACA,OAAO,YAAP;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,+BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,+BAAtB;;;AAEA,MAAMC,IAAI,GAAG,MAAM;AACjB,sBACE;AAAI,IAAA,SAAS,EAAC,OAAd;AAAA,2BACE;AAAM,MAAA,SAAS,EAAC,YAAhB;AAAA,6BACE,QAAC,OAAD;AAAS,QAAA,EAAE,EAAC,OAAZ;AAAoB,QAAA,EAAE,EAAC,MAAvB;AAAA,gCACE;AAAK,UAAA,GAAG,EAAEF,YAAV;AAAwB,UAAA,KAAK,EAAC,IAA9B;AAAmC,UAAA,MAAM,EAAC;AAA1C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE;AAAK,UAAA,GAAG,EAAEC,SAAV;AAAqB,UAAA,KAAK,EAAC,IAA3B;AAAgC,UAAA,MAAM,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAUD,CAXD;;KAAMC,I;AAaN,eAAeA,IAAf","sourcesContent":["import React, { useRef, useState, useEffect } from 'react'\r\nimport { NavLink } from 'react-router-dom'\r\nimport \"./logo.css\"\r\nimport logo_picture from \"../../../images/bird-logo.jpg\"\r\nimport logo_text from \"../../../images/logo-text.jpg\"\r\n\r\nconst Logo = () => {\r\n return (\r\n <h1 className=\"title\">\r\n <span className=\"title-icon\">\r\n <NavLink to=\"/home\" id=\"logo\">\r\n <img src={logo_picture} width=\"24\" height=\"24\"></img>\r\n <img src={logo_text} width=\"48\" height=\"24\"></img>\r\n </NavLink>\r\n </span>\r\n </h1>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default Logo"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\homepage\\\\Homepage.js\";\nimport React from 'react';\nimport { NavLink } from 'react-router-dom';\nimport \"./homepage.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport Navigationbar from '../navigationbar/Navigationbar';\nimport Updates from './updates/Updates';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst Homepage = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"homepage-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"content-header\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"welcome-text\",\n children: \"Welcome Mathias!\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n to: \"/reportissue\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n className: \"report-new-issue-button\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"exclamation-triangle\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17,\n columnNumber: 15\n }, this), \"\\xA0\\xA0Report issues\"]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"homepage-content\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Updates, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_c = Homepage;\nexport default Homepage;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Homepage\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/homepage/Homepage.js"],"names":["React","NavLink","FontAwesomeIcon","Navigationbar","Updates","Homepage"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,kBAAxB;AACA,OAAO,gBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,gCAA1B;AACA,OAAOC,OAAP,MAAoB,mBAApB;;;AAEA,MAAMC,QAAQ,GAAG,MAAM;AACrB,sBACE;AAAA,4BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,gBAAf;AAAA,gCACE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,cAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE,QAAC,OAAD;AAAS,UAAA,EAAE,EAAC,cAAZ;AAAA,iCACE;AAAQ,YAAA,SAAS,EAAC,yBAAlB;AAAA,oCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAUE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,kBAAf;AAAA,+BACE,QAAC,OAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAVF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAmBD,CApBD;;KAAMA,Q;AAsBN,eAAeA,QAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport { NavLink } from 'react-router-dom'\r\nimport \"./homepage.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport Navigationbar from '../navigationbar/Navigationbar'\r\nimport Updates from './updates/Updates'\r\n\r\nconst Homepage = () => {\r\n return (\r\n <div>\r\n <Navigationbar />\r\n <div className=\"homepage-container\">\r\n <div className=\"content-header\">\r\n <h2 className=\"welcome-text\">Welcome Mathias!</h2>\r\n <NavLink to=\"/reportissue\">\r\n <button className=\"report-new-issue-button\">\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"exclamation-triangle\"></FontAwesomeIcon>\r\n &nbsp;&nbsp;Report issues\r\n </button>\r\n </NavLink>\r\n </div>\r\n <div className=\"homepage-content\">\r\n <Updates />\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default Homepage"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\team\\\\teamInformationPage\\\\TeamInformationPage.js\";\nimport React from 'react';\nimport \"./teamInformationPage.css\";\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst TeamInformationPage = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"TeamInformationPage-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"TeamInformationPage-content-header\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-text\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"TeamInformationPage-title\",\n children: \"Henriks Meme machine\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-project-button\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"cog\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16,\n columnNumber: 15\n }, this), \"\\xA0Settings\"]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"projects-maintained-memberslist-container\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_c = TeamInformationPage;\nexport default TeamInformationPage;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"TeamInformationPage\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/team/teamInformationPage/TeamInformationPage.js"],"names":["React","Navigationbar","TeamInformationPage"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,2BAAP;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,mCAA1B;;;AAEA,MAAMC,mBAAmB,GAAG,MAAM;AAChC,sBACE;AAAA,4BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,oCAAf;AAAA,gCACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,aAAf;AAAA,iCACE;AAAI,YAAA,SAAS,EAAC,2BAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAIE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,uBAAf;AAAA,iCACE;AAAA,oCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAYE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAZF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAqBD,CAtBD;;KAAMA,mB;AAwBN,eAAeA,mBAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport \"./teamInformationPage.css\"\r\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\r\n\r\nconst TeamInformationPage = () => {\r\n return (\r\n <div>\r\n <Navigationbar />\r\n <div className=\"TeamInformationPage-container\">\r\n <div className=\"TeamInformationPage-content-header\">\r\n <div className=\"header-text\">\r\n <h2 className=\"TeamInformationPage-title\">Henriks Meme machine</h2>\r\n </div>\r\n <div className=\"header-project-button\">\r\n <button>\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"cog\"></FontAwesomeIcon>\r\n &nbsp;Settings\r\n </button>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div className=\"projects-maintained-memberslist-container\">\r\n {/*TODO: components goes here */}\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default TeamInformationPage"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\";\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core';\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'; //Components\n\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\";\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\";\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\";\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\";\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\";\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\";\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nlibrary.add(fas);\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n exact: true,\n component: Frontpage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/home\",\n exact: true,\n component: Homepage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/reportissue\",\n exact: true,\n component: ReportForm\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects\",\n exact: true,\n component: ProjectOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects/ReactApp\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects/ReactApp\",\n exact: true,\n component: ProjectInformationPage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams\",\n exact: true,\n component: Navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams\",\n exact: true,\n component: TeamOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30,\n columnNumber: 5\n }, this)]\n}, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","library","fas","Navigationbar","Frontpage","Homepage","ReportForm","ProjectOverview","ProjectInformationPage","TeamOverview","add","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,QAA+C,kBAA/C;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,mCAAxB;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,mCAApB,C,CAEA;;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,0CAA1B;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,sDAAtB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gCAArB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,oCAAvB;AACA,OAAOC,eAAP,MAA4B,sDAA5B;AACA,OAAOC,sBAAP,MAAmC,oEAAnC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,6CAAzB;;AAGAR,OAAO,CAACS,GAAR,CAAYR,GAAZ;;AAEA,MAAMS,GAAG,GAAG,mBAEV,QAAC,MAAD;AAAA,0BACE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAgB,IAAA,KAAK,MAArB;AAAsB,IAAA,SAAS,EAAEP;AAAjC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF,eAEE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,OAAZ;AAAoB,IAAA,KAAK,MAAzB;AAA0B,IAAA,SAAS,EAAEC;AAArC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAFF,eAGE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,cAAZ;AAA2B,IAAA,KAAK,MAAhC;AAAiC,IAAA,SAAS,EAAEC;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAHF,eAIE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,WAAZ;AAAwB,IAAA,KAAK,MAA7B;AAA8B,IAAA,SAAS,EAAEC;AAAzC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAJF,eAME,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,oBAAZ;AAAiC,IAAA,KAAK,MAAtC;AAAuC,IAAA,SAAS,EAAEJ;AAAlD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UANF,eAOE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,oBAAZ;AAAiC,IAAA,KAAK,MAAtC;AAAuC,IAAA,SAAS,EAAEK;AAAlD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAPF,eASE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,QAAZ;AAAqB,IAAA,KAAK,MAA1B;AAA2B,IAAA,SAAS,EAAEL;AAAtC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UATF,eAUE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,QAAZ;AAAqB,IAAA,KAAK,MAA1B;AAA2B,IAAA,SAAS,EAAEM;AAAtC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAVF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QAFF;;KAAME,G;AAgBN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\"\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'\n\n//Components\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\"\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\"\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\"\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\"\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\"\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\"\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\"\n\n\nlibrary.add(fas)\n\nconst App = () => (\n\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n\n <Route path=\"/teams\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n </Router >\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\";\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core';\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'; //Components\n\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\";\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\";\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\";\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\";\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\";\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\";\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nlibrary.add(fas);\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"switch\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/home\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Homepage, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Frontpage, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 3\n}, this)\n/*\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n\n <Route path=\"/home\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n\n <Route path=\"/projects\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n\n <Route path=\"/teams\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n </Router >\n*/\n;\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","Switch","library","fas","Navigationbar","Frontpage","Homepage","ReportForm","ProjectOverview","ProjectInformationPage","TeamOverview","add","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,EAAyCC,MAAzC,QAAuD,kBAAvD;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,mCAAxB;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,mCAApB,C,CAEA;;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,0CAA1B;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,sDAAtB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gCAArB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,oCAAvB;AACA,OAAOC,eAAP,MAA4B,sDAA5B;AACA,OAAOC,sBAAP,MAAmC,oEAAnC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,6CAAzB;;AAGAR,OAAO,CAACS,GAAR,CAAYR,GAAZ;;AAEA,MAAMS,GAAG,GAAG,mBAEV,QAAC,MAAD;AAAA,yBACE;AAAA,4BAEE,QAAC,KAAD;AAAO,MAAA,IAAI,EAAC,OAAZ;AAAA,8BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAEE,QAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF,eAOE,QAAC,KAAD;AAAO,MAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAA,6BACE,QAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAPF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAkBA;AACF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AAvCA;;KAAMA,G;AA2CN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\"\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'\n\n//Components\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\"\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\"\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\"\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\"\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\"\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\"\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\"\n\n\nlibrary.add(fas)\n\nconst App = () => (\n\n <Router>\n <switch>\n\n <Route path=\"/home\">\n <Navigationbar />\n <Homepage />\n </Route>\n\n <Route path=\"/\">\n <Frontpage />\n </Route>\n\n\n\n </switch>\n </Router>\n\n\n /*\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n \n <Route path=\"/home\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n \n <Route path=\"/reportissue\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n \n <Route path=\"/projects\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n \n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n \n <Route path=\"/teams\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n </Router >\n */\n\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\project\\\\projectInformationPage\\\\dashboard\\\\Dashboard.js\",\n _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useState } from 'react';\nimport \"./dashboard.css\";\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\";\nimport 'chartjs-adapter-date-fns';\nimport { de } from 'date-fns/locale';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nconst date = new Date();\nconst state = {\n datasets: [{\n label: 'Bugs reported',\n backgroundColor: 'rgb(12, 47, 77)',\n borderWidth: 0,\n data: [{\n x: '2021-01-05T10:00:00',\n y: 20\n }, {\n x: '2021-02-05T11:00:00',\n y: 24\n }, {\n x: '2021-03-05T12:00:00',\n y: 47\n }, {\n x: '2021-04-05T13:00:00',\n y: 13\n }, {\n x: '2021-05-05T14:00:00',\n y: 11\n }, {\n x: '2021-06-05T15:00:00',\n y: 33\n }, {\n x: date,\n y: 25\n }]\n }, {\n label: 'Usability issues reported',\n backgroundColor: 'rgb(45, 72, 97)',\n borderWidth: 0,\n data: [{\n x: '2021-01-05T10:00:00',\n y: 20\n }, {\n x: '2021-02-05T11:00:00',\n y: 24\n }, {\n x: '2021-03-05T12:00:00',\n y: 47\n }, {\n x: '2021-04-05T13:00:00',\n y: 13\n }, {\n x: '2021-05-05T14:00:00',\n y: 11\n }, {\n x: '2021-06-05T15:00:00',\n y: 33\n }, {\n x: date,\n y: 25\n }]\n }, {\n label: 'Bugs fixed',\n backgroundColor: 'rgb(32, 122, 201)',\n borderWidth: 0,\n data: [{\n x: '2021-01-05T10:00:00',\n y: -20\n }, {\n x: '2021-02-05T11:00:00',\n y: -24\n }, {\n x: '2021-03-05T12:00:00',\n y: -47\n }, {\n x: '2021-04-05T13:00:00',\n y: -13\n }, {\n x: '2021-05-05T14:00:00',\n y: -11\n }, {\n x: '2021-06-05T15:00:00',\n y: -33\n }, {\n x: date,\n y: -25\n }]\n }, {\n label: 'Usability issues fixed',\n backgroundColor: 'rgb(78, 159, 230)',\n borderWidth: 0,\n data: [{\n x: '2021-01-05T10:00:00',\n y: -20\n }, {\n x: '2021-02-05T11:00:00',\n y: -24\n }, {\n x: '2021-03-05T12:00:00',\n y: -47\n }, {\n x: '2021-04-05T13:00:00',\n y: -13\n }, {\n x: '2021-05-05T14:00:00',\n y: -11\n }, {\n x: '2021-06-05T15:00:00',\n y: -33\n }, {\n x: date,\n y: -25\n }]\n }]\n};\n\nconst Dashboard = () => {\n _s();\n\n const [displayState, setState] = useState(\"month\");\n\n const onChange = e => {\n setState(e.target.value);\n };\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"chart-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"chart-view-select-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"View: \"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 80,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"select\", {\n onChange: onChange,\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"year\",\n children: \"yearly\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 82,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"month\",\n selected: true,\n children: \"Monthly\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 83,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"week\",\n children: \"Weekly\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 84,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"day\",\n children: \"Daily\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 85,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n value: \"hour\",\n children: \"Hourly\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 86,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 81,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 79,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Bar, {\n data: state,\n options: {\n responsive: true,\n title: {\n display: false,\n text: 'issues reported / issues fixed',\n fontSize: 20\n },\n legend: {\n display: true,\n position: 'right'\n },\n scales: {\n x: {\n parsing: false,\n type: 'time',\n time: {\n unit: displayState\n },\n stacked: true,\n grid: {\n display: true\n }\n },\n y: {\n stacked: true,\n grid: {\n display: true\n }\n }\n },\n adapters: {\n date: {\n locale: de\n }\n }\n }\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 89,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 78,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(Dashboard, \"FrCfF3D0wncRh0Ql2goCd9YVffg=\");\n\n_c = Dashboard;\nexport default Dashboard;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Dashboard\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/project/projectInformationPage/dashboard/Dashboard.js"],"names":["React","useState","Bar","de","date","Date","state","datasets","label","backgroundColor","borderWidth","data","x","y","Dashboard","displayState","setState","onChange","e","target","value","responsive","title","display","text","fontSize","legend","position","scales","parsing","type","time","unit","stacked","grid","adapters","locale"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,QAAhB,QAAgC,OAAhC;AACA,OAAO,iBAAP;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,iBAApB;AACA,OAAO,0BAAP;AACA,SAASC,EAAT,QAAmB,iBAAnB;;AAEA,MAAMC,IAAI,GAAG,IAAIC,IAAJ,EAAb;AAEA,MAAMC,KAAK,GAAG;AACZC,EAAAA,QAAQ,EAAE,CACR;AACEC,IAAAA,KAAK,EAAE,eADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,iBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CACJ;AAAEC,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KADI,EAEJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAFI,EAGJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAHI,EAIJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAJI,EAKJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KALI,EAMJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KANI,EAOJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAER,IAAL;AAAWS,MAAAA,CAAC,EAAE;AAAd,KAPI;AAJR,GADQ,EAeR;AACEL,IAAAA,KAAK,EAAE,2BADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,iBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CACJ;AAAEC,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KADI,EAEJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAFI,EAGJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAHI,EAIJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KAJI,EAKJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KALI,EAMJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE;AAA/B,KANI,EAOJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAER,IAAL;AAAWS,MAAAA,CAAC,EAAE;AAAd,KAPI;AAJR,GAfQ,EA6BR;AACEL,IAAAA,KAAK,EAAE,YADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,mBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CACJ;AAAEC,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KADI,EAEJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAFI,EAGJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAHI,EAIJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAJI,EAKJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KALI,EAMJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KANI,EAOJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAER,IAAL;AAAWS,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAf,KAPI;AAJR,GA7BQ,EA2CR;AACEL,IAAAA,KAAK,EAAE,wBADT;AAEEC,IAAAA,eAAe,EAAE,mBAFnB;AAGEC,IAAAA,WAAW,EAAE,CAHf;AAIEC,IAAAA,IAAI,EAAE,CACJ;AAAEC,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KADI,EAEJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAFI,EAGJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAHI,EAIJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KAJI,EAKJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KALI,EAMJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAE,qBAAL;AAA4BC,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAhC,KANI,EAOJ;AAAED,MAAAA,CAAC,EAAER,IAAL;AAAWS,MAAAA,CAAC,EAAE,CAAC;AAAf,KAPI;AAJR,GA3CQ;AADE,CAAd;;AA6DA,MAAMC,SAAS,GAAG,MAAM;AAAA;;AACtB,QAAM,CAACC,YAAD,EAAeC,QAAf,IAA2Bf,QAAQ,CAAC,OAAD,CAAzC;;AAEA,QAAMgB,QAAQ,GAAGC,CAAC,IAAI;AACpBF,IAAAA,QAAQ,CAACE,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,KAAV,CAAR;AACD,GAFD;;AAIA,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,4BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,6BAAf;AAAA,8BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAEE;AAAQ,QAAA,QAAQ,EAAEH,QAAlB;AAAA,gCACE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,MAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,OAAd;AAAsB,UAAA,QAAQ,MAA9B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF,eAGE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,MAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAHF,eAIE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,KAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAJF,eAKE;AAAQ,UAAA,KAAK,EAAC,MAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAWE,QAAC,GAAD;AACE,MAAA,IAAI,EAAEX,KADR;AAEE,MAAA,OAAO,EAAE;AACPe,QAAAA,UAAU,EAAE,IADL;AAEPC,QAAAA,KAAK,EAAE;AACLC,UAAAA,OAAO,EAAE,KADJ;AAELC,UAAAA,IAAI,EAAE,gCAFD;AAGLC,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAHL,SAFA;AAOPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNH,UAAAA,OAAO,EAAE,IADH;AAENI,UAAAA,QAAQ,EAAE;AAFJ,SAPD;AAWPC,QAAAA,MAAM,EAAE;AACNhB,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDiB,YAAAA,OAAO,EAAE,KADR;AAEDC,YAAAA,IAAI,EAAE,MAFL;AAGDC,YAAAA,IAAI,EAAE;AACJC,cAAAA,IAAI,EAAEjB;AADF,aAHL;AAMDkB,YAAAA,OAAO,EAAE,IANR;AAODC,YAAAA,IAAI,EAAE;AACJX,cAAAA,OAAO,EAAE;AADL;AAPL,WADG;AAYNV,UAAAA,CAAC,EAAE;AACDoB,YAAAA,OAAO,EAAE,IADR;AAEDC,YAAAA,IAAI,EAAE;AACJX,cAAAA,OAAO,EAAE;AADL;AAFL;AAZG,SAXD;AA6BJY,QAAAA,QAAQ,EAAE;AACX/B,UAAAA,IAAI,EAAE;AACJgC,YAAAA,MAAM,EAAEjC;AADJ;AADK;AA7BN;AAFX;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAXF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAoDD,CA3DD;;GAAMW,S;;KAAAA,S;AA6DN,eAAeA,SAAf","sourcesContent":["import React, { useState } from 'react'\r\nimport \"./dashboard.css\"\r\nimport { Bar } from \"react-chartjs-2\"\r\nimport 'chartjs-adapter-date-fns';\r\nimport { de } from 'date-fns/locale';\r\n\r\nconst date = new Date()\r\n\r\nconst state = {\r\n datasets: [\r\n {\r\n label: 'Bugs reported',\r\n backgroundColor: 'rgb(12, 47, 77)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [\r\n { x: '2021-01-05T10:00:00', y: 20 },\r\n { x: '2021-02-05T11:00:00', y: 24 },\r\n { x: '2021-03-05T12:00:00', y: 47 },\r\n { x: '2021-04-05T13:00:00', y: 13 },\r\n { x: '2021-05-05T14:00:00', y: 11 },\r\n { x: '2021-06-05T15:00:00', y: 33 },\r\n { x: date, y: 25 }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability issues reported',\r\n backgroundColor: 'rgb(45, 72, 97)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [\r\n { x: '2021-01-05T10:00:00', y: 20 },\r\n { x: '2021-02-05T11:00:00', y: 24 },\r\n { x: '2021-03-05T12:00:00', y: 47 },\r\n { x: '2021-04-05T13:00:00', y: 13 },\r\n { x: '2021-05-05T14:00:00', y: 11 },\r\n { x: '2021-06-05T15:00:00', y: 33 },\r\n { x: date, y: 25 }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Bugs fixed',\r\n backgroundColor: 'rgb(32, 122, 201)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [\r\n { x: '2021-01-05T10:00:00', y: -20 },\r\n { x: '2021-02-05T11:00:00', y: -24 },\r\n { x: '2021-03-05T12:00:00', y: -47 },\r\n { x: '2021-04-05T13:00:00', y: -13 },\r\n { x: '2021-05-05T14:00:00', y: -11 },\r\n { x: '2021-06-05T15:00:00', y: -33 },\r\n { x: date, y: -25 }\r\n ]\r\n },\r\n {\r\n label: 'Usability issues fixed',\r\n backgroundColor: 'rgb(78, 159, 230)',\r\n borderWidth: 0,\r\n data: [\r\n { x: '2021-01-05T10:00:00', y: -20 },\r\n { x: '2021-02-05T11:00:00', y: -24 },\r\n { x: '2021-03-05T12:00:00', y: -47 },\r\n { x: '2021-04-05T13:00:00', y: -13 },\r\n { x: '2021-05-05T14:00:00', y: -11 },\r\n { x: '2021-06-05T15:00:00', y: -33 },\r\n { x: date, y: -25 }\r\n ]\r\n }\r\n ]\r\n}\r\n\r\nconst Dashboard = () => {\r\n const [displayState, setState] = useState(\"month\")\r\n\r\n const onChange = e => {\r\n setState(e.target.value)\r\n }\r\n\r\n return (\r\n <div className=\"chart-container\">\r\n <div className=\"chart-view-select-container\">\r\n <p>View: </p>\r\n <select onChange={onChange}>\r\n <option value=\"year\">yearly</option>\r\n <option value=\"month\" selected>Monthly</option>\r\n <option value=\"week\">Weekly</option>\r\n <option value=\"day\">Daily</option>\r\n <option value=\"hour\">Hourly</option>\r\n </select>\r\n </div>\r\n <Bar\r\n data={state}\r\n options={{\r\n responsive: true,\r\n title: {\r\n display: false,\r\n text: 'issues reported / issues fixed',\r\n fontSize: 20\r\n },\r\n legend: {\r\n display: true,\r\n position: 'right'\r\n },\r\n scales: {\r\n x: {\r\n parsing: false,\r\n type: 'time',\r\n time: {\r\n unit: displayState\r\n },\r\n stacked: true,\r\n grid: {\r\n display: true\r\n },\r\n },\r\n y: {\r\n stacked: true,\r\n grid: {\r\n display: true\r\n },\r\n }\r\n }, adapters: {\r\n date: {\r\n locale: de\r\n }\r\n }\r\n }}\r\n />\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default Dashboard"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\project\\\\projectOverview\\\\ProjectOverview.js\",\n _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { Component, useState } from 'react';\nimport { NavLink } from \"react-router-dom\";\nimport \"./projectOverview.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction ProjectOverview() {\n _s();\n\n const [is1stButtonActive, set1stButtonActive] = useState(true);\n const [is2ndButtonActive, set2ndButtonActive] = useState(false);\n\n const FirstButtonActive = () => {\n set1stButtonActive(true);\n set2ndButtonActive(false);\n };\n\n const SecondButtonActive = () => {\n set1stButtonActive(false);\n set2ndButtonActive(true);\n };\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"projectlist-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"content-header\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"projectlist-title\",\n children: \"Projects\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n className: \"create-new-project-button\",\n children: \"New Project\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-sort-menu-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"personal-shared-projects-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: is1stButtonActive ? \"activeUnderlined\" : \"inactive\",\n onClick: FirstButtonActive,\n children: \"Shared Projects\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: is2ndButtonActive ? \"activeUnderlined\" : \"inactive\",\n onClick: SecondButtonActive,\n children: \"Personal Projects\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-sort-select-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"Sort by:\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"select\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Last updated\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Last created\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Name\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Name descending\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Oldest created\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Oldest updated\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44,\n columnNumber: 15\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"projectlist\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-entry\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-team-name\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n to: \"/projects/ReactApp\",\n children: [\"Henriks meme machine / ReactApp\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"chevron-right\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 54,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 53,\n columnNumber: 19\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52,\n columnNumber: 17\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-status-info-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-issues-info\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"bug\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 59,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"0\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 60,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"tooltip-text\",\n children: \"Total issues\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 61,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 58,\n columnNumber: 19\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"issues-solved-info\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"check\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"0\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"tooltip-text\",\n children: \"Issues solved\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 66,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 63,\n columnNumber: 19\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"last-updated-info\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"Last updated: \\xA01 day ago\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 69,\n columnNumber: 21\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 68,\n columnNumber: 19\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 57,\n columnNumber: 17\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\n_s(ProjectOverview, \"HG7GXInjLShQfoZOwJVmOa11C1o=\");\n\n_c = ProjectOverview;\nexport default ProjectOverview;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"ProjectOverview\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/project/projectOverview/ProjectOverview.js"],"names":["React","Component","useState","NavLink","FontAwesomeIcon","Navigationbar","ProjectOverview","is1stButtonActive","set1stButtonActive","is2ndButtonActive","set2ndButtonActive","FirstButtonActive","SecondButtonActive"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,EAA2BC,QAA3B,QAA2C,OAA3C;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,kBAAxB;AACA,OAAO,uBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,mCAA1B;;;AAEA,SAASC,eAAT,GAA2B;AAAA;;AACzB,QAAM,CAACC,iBAAD,EAAoBC,kBAApB,IAA0CN,QAAQ,CAAC,IAAD,CAAxD;AACA,QAAM,CAACO,iBAAD,EAAoBC,kBAApB,IAA0CR,QAAQ,CAAC,KAAD,CAAxD;;AAEA,QAAMS,iBAAiB,GAAG,MAAM;AAC9BH,IAAAA,kBAAkB,CAAC,IAAD,CAAlB;AACAE,IAAAA,kBAAkB,CAAC,KAAD,CAAlB;AACD,GAHD;;AAKA,QAAME,kBAAkB,GAAG,MAAM;AAC/BJ,IAAAA,kBAAkB,CAAC,KAAD,CAAlB;AACAE,IAAAA,kBAAkB,CAAC,IAAD,CAAlB;AACD,GAHD;;AAKA,sBACE;AAAA,4BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,uBAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,gBAAf;AAAA,gCACE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,mBAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE;AAAQ,UAAA,SAAS,EAAC,2BAAlB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAOE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,6BAAf;AAAA,gCACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,oCAAf;AAAA,kCACE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAEH,iBAAiB,GAAG,kBAAH,GAAwB,UAAvD;AAAmE,YAAA,OAAO,EAAEI,iBAA5E;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAEE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAEF,iBAAiB,GAAG,kBAAH,GAAwB,UAAvD;AAAmE,YAAA,OAAO,EAAEG,kBAA5E;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAKE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,kCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAEE;AAAA,oCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAFF,eAGE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAHF,eAIE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAJF,eAKE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBALF,eAME;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBANF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAPF,eAwBE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,aAAf;AAAA,+BACE;AAAA,iCACE;AAAA,mCACE;AAAK,cAAA,SAAS,EAAC,eAAf;AAAA,sCACE;AAAK,gBAAA,SAAS,EAAC,mBAAf;AAAA,uCACE,QAAC,OAAD;AAAS,kBAAA,EAAE,EAAC,oBAAZ;AAAA,iFACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF,eAME;AAAK,gBAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,wCACE;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,0CACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAFF,eAGE;AAAM,oBAAA,SAAS,EAAC,cAAhB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBADF,eAME;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,0CACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAFF,eAGE;AAAM,oBAAA,SAAS,EAAC,cAAhB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBANF,eAWE;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,mBAAf;AAAA,yCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBAXF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBANF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAxBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AA0DD;;GAxEQN,e;;KAAAA,e;AA0ET,eAAeA,eAAf","sourcesContent":["import React, { Component, useState } from 'react'\r\nimport { NavLink } from \"react-router-dom\";\r\nimport \"./projectOverview.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\r\n\r\nfunction ProjectOverview() {\r\n const [is1stButtonActive, set1stButtonActive] = useState(true);\r\n const [is2ndButtonActive, set2ndButtonActive] = useState(false);\r\n\r\n const FirstButtonActive = () => {\r\n set1stButtonActive(true);\r\n set2ndButtonActive(false);\r\n };\r\n\r\n const SecondButtonActive = () => {\r\n set1stButtonActive(false);\r\n set2ndButtonActive(true);\r\n };\r\n\r\n return (\r\n <div>\r\n <Navigationbar />\r\n <div className=\"projectlist-container\">\r\n <div className=\"content-header\">\r\n <h2 className=\"projectlist-title\">Projects</h2>\r\n <button className=\"create-new-project-button\">\r\n New Project\r\n </button>\r\n </div>\r\n <div className=\"project-sort-menu-container\">\r\n <div className=\"personal-shared-projects-container\">\r\n <a className={is1stButtonActive ? \"activeUnderlined\" : \"inactive\"} onClick={FirstButtonActive}>Shared Projects</a>\r\n <a className={is2ndButtonActive ? \"activeUnderlined\" : \"inactive\"} onClick={SecondButtonActive}>Personal Projects</a>\r\n </div>\r\n <div className=\"project-sort-select-container\">\r\n <p>Sort by:</p>\r\n <select>\r\n <option>Last updated</option>\r\n <option>Last created</option>\r\n <option>Name</option>\r\n <option>Name descending</option>\r\n <option>Oldest created</option>\r\n <option>Oldest updated</option>\r\n </select>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div className=\"projectlist\">\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <div className=\"project-entry\">\r\n <div className=\"project-team-name\">\r\n <NavLink to=\"/projects/ReactApp\">Henriks meme machine / ReactApp&nbsp;\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"chevron-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n </NavLink>\r\n </div>\r\n <div className=\"project-status-info-container\">\r\n <div className=\"new-issues-info\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"bug\"></FontAwesomeIcon>\r\n <p>0</p>\r\n <span className=\"tooltip-text\">Total issues</span>\r\n </div>\r\n <div className=\"issues-solved-info\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"check\"></FontAwesomeIcon>\r\n <p>0</p>\r\n <span className=\"tooltip-text\">Issues solved</span>\r\n </div>\r\n <div className=\"last-updated-info\">\r\n <p>Last updated: &nbsp;1 day ago</p>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n </div>\r\n </div >\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default ProjectOverview"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\navigationbar\\\\searchbar\\\\Searchbar.js\";\nimport React from 'react';\nimport \"./searchbar.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst searchbar = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"navbar-searchbar-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n className: \"searchbar-input\",\n type: \"text\",\n name: \"\",\n placeholder: \"Search..\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"search\",\n className: \"search-button\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\nexport default searchbar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/navigationbar/searchbar/Searchbar.js"],"names":["React","FontAwesomeIcon","searchbar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,iBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,SAAS,GAAG,MAAM;AACtB,sBACE;AAAA,2BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,4BAAf;AAAA,8BACE;AAAO,QAAA,SAAS,EAAC,iBAAjB;AAAmC,QAAA,IAAI,EAAC,MAAxC;AAA+C,QAAA,IAAI,EAAC,EAApD;AAAuD,QAAA,WAAW,EAAC;AAAnE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAGE,QAAC,eAAD;AAAiB,QAAA,IAAI,EAAC,QAAtB;AAA+B,QAAA,SAAS,EAAC;AAAzC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AASD,CAVD;;AAWA,eAAeA,SAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport \"./searchbar.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\n\r\nconst searchbar = () => {\r\n return (\r\n <li>\r\n <div className=\"navbar-searchbar-container\">\r\n <input className=\"searchbar-input\" type=\"text\" name=\"\" placeholder=\"Search..\">\r\n </input>\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"search\" className=\"search-button\"></FontAwesomeIcon>\r\n </div>\r\n </li>\r\n )\r\n}\r\nexport default searchbar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\team\\\\teamInformationPage\\\\TeamInformationPage.js\",\n _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useRef, useState, useEffect } from 'react';\nimport \"./teamInformationPage.css\";\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst TeamInformationPage = () => {\n _s();\n\n const dropdownRef = useRef(null);\n const [isActive, setIsActive] = useState(false);\n\n const onClick = () => setIsActive(!isActive);\n\n useEffect(() => {\n const pageClickEvent = e => {\n if (dropdownRef.current !== null && !dropdownRef.current.contains(e.target)) {\n setIsActive(!isActive);\n }\n }; // If the item is active (ie open) then listen for clicks\n\n\n if (isActive) {\n window.addEventListener('click', pageClickEvent);\n }\n\n return () => {\n window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\n };\n }, [isActive]);\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamInformationPage-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamInformationPage-content-header\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-text\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"teamInformationPage-title\",\n children: \"Henriks Meme machine > overview\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-notification-select-settings-button-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n className: `user-dropdown-menu-toggle-button ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`,\n onClick: onClick,\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"bell-icon\",\n icon: \"bell\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"down-arrow\",\n icon: \"angle-down\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40,\n columnNumber: 15\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"cog\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43,\n columnNumber: 15\n }, this), \"\\xA0Settings\"]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamInformationPage-content-container\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(TeamInformationPage, \"+2ios9YLl+dWpD7Y2mDqdcbDdLo=\");\n\n_c = TeamInformationPage;\nexport default TeamInformationPage;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"TeamInformationPage\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/team/teamInformationPage/TeamInformationPage.js"],"names":["React","useRef","useState","useEffect","Navigationbar","FontAwesomeIcon","TeamInformationPage","dropdownRef","isActive","setIsActive","onClick","pageClickEvent","e","current","contains","target","window","addEventListener","removeEventListener"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,MAAhB,EAAwBC,QAAxB,EAAkCC,SAAlC,QAAmD,OAAnD;AACA,OAAO,2BAAP;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,mCAA1B;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,mBAAmB,GAAG,MAAM;AAAA;;AAChC,QAAMC,WAAW,GAAGN,MAAM,CAAC,IAAD,CAA1B;AACA,QAAM,CAACO,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BP,QAAQ,CAAC,KAAD,CAAxC;;AACA,QAAMQ,OAAO,GAAG,MAAMD,WAAW,CAAC,CAACD,QAAF,CAAjC;;AAEAL,EAAAA,SAAS,CAAC,MAAM;AACd,UAAMQ,cAAc,GAAIC,CAAD,IAAO;AAC5B,UAAIL,WAAW,CAACM,OAAZ,KAAwB,IAAxB,IAAgC,CAACN,WAAW,CAACM,OAAZ,CAAoBC,QAApB,CAA6BF,CAAC,CAACG,MAA/B,CAArC,EAA6E;AAC3EN,QAAAA,WAAW,CAAC,CAACD,QAAF,CAAX;AACD;AACF,KAJD,CADc,CAOd;;;AACA,QAAIA,QAAJ,EAAc;AACZQ,MAAAA,MAAM,CAACC,gBAAP,CAAwB,OAAxB,EAAiCN,cAAjC;AACD;;AAED,WAAO,MAAM;AACXK,MAAAA,MAAM,CAACE,mBAAP,CAA2B,OAA3B,EAAoCP,cAApC;AACD,KAFD;AAID,GAhBQ,EAgBN,CAACH,QAAD,CAhBM,CAAT;AAkBA,sBACE;AAAA,4BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,oCAAf;AAAA,gCACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,aAAf;AAAA,iCACE;AAAI,YAAA,SAAS,EAAC,2BAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAIE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,sDAAf;AAAA,kCACE;AAAQ,YAAA,SAAS,EAAG,oCAAmCA,QAAQ,GAAG,QAAH,GAAc,UAAW,EAAxF;AAA2F,YAAA,OAAO,EAAEE,OAApG;AAAA,oCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,SAAS,EAAC,WAA3B;AAAuC,cAAA,IAAI,EAAC;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF,eAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,SAAS,EAAC,YAA3B;AAAwC,cAAA,IAAI,EAAC;AAA7C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAKE;AAAA,oCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAgBE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAhBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAyBD,CAhDD;;GAAMJ,mB;;KAAAA,mB;AAkDN,eAAeA,mBAAf","sourcesContent":["import React, { useRef, useState, useEffect } from 'react'\r\nimport \"./teamInformationPage.css\"\r\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\r\n\r\nconst TeamInformationPage = () => {\r\n const dropdownRef = useRef(null);\r\n const [isActive, setIsActive] = useState(false);\r\n const onClick = () => setIsActive(!isActive);\r\n\r\n useEffect(() => {\r\n const pageClickEvent = (e) => {\r\n if (dropdownRef.current !== null && !dropdownRef.current.contains(e.target)) {\r\n setIsActive(!isActive);\r\n }\r\n };\r\n\r\n // If the item is active (ie open) then listen for clicks\r\n if (isActive) {\r\n window.addEventListener('click', pageClickEvent);\r\n }\r\n\r\n return () => {\r\n window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\r\n }\r\n\r\n }, [isActive]);\r\n\r\n return (\r\n <div>\r\n <Navigationbar />\r\n <div className=\"teamInformationPage-container\">\r\n <div className=\"teamInformationPage-content-header\">\r\n <div className=\"header-text\">\r\n <h2 className=\"teamInformationPage-title\">Henriks Meme machine > overview</h2>\r\n </div>\r\n <div className=\"header-notification-select-settings-button-container\">\r\n <button className={`user-dropdown-menu-toggle-button ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`} onClick={onClick} >\r\n <FontAwesomeIcon className=\"bell-icon\" icon=\"bell\"></FontAwesomeIcon>\r\n <FontAwesomeIcon className=\"down-arrow\" icon=\"angle-down\"></FontAwesomeIcon>\r\n </button>\r\n <button>\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"cog\"></FontAwesomeIcon>\r\n &nbsp;Settings\r\n </button>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div className=\"teamInformationPage-content-container\">\r\n {/*TODO: components goes here */}\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default TeamInformationPage"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\team\\\\teamInformationPage\\\\TeamInformationPage.js\",\n _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useRef, useState, useEffect } from 'react';\nimport \"./teamInformationPage.css\";\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst TeamInformationPage = () => {\n _s();\n\n const dropdownRef = useRef(null);\n const [isActive, setIsActive] = useState(false);\n\n const onClick = () => setIsActive(!isActive);\n\n useEffect(() => {\n const pageClickEvent = e => {\n if (dropdownRef.current !== null && !dropdownRef.current.contains(e.target)) {\n setIsActive(!isActive);\n }\n }; // If the item is active (ie open) then listen for clicks\n\n\n if (isActive) {\n window.addEventListener('click', pageClickEvent);\n }\n\n return () => {\n window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\n };\n }, [isActive]);\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamInformationPage-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamInformationPage-content-header\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-text\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"teamInformationPage-title\",\n children: \"Henriks Meme machine > overview\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-notification-select-settings-button-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"notification-button-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n className: `notification-button ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`,\n onClick: onClick,\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"bell-icon\",\n icon: \"bell\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40,\n columnNumber: 17\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"down-arrow\",\n icon: \"angle-down\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41,\n columnNumber: 17\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n ref: dropdownRef,\n className: `user-dropDown-menu-content ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`,\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n href: \"./\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"user\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47,\n columnNumber: 23\n }, this), \"\\xA0\\xA0Account\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"chevron-right\",\n className: \"arrow-right-icon\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48,\n columnNumber: 23\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46,\n columnNumber: 21\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45,\n columnNumber: 19\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44,\n columnNumber: 17\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43,\n columnNumber: 15\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"settings-button-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"cog\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 56,\n columnNumber: 17\n }, this), \"\\xA0Settings\"]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 55,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 54,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamInformationPage-content-container\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 62,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(TeamInformationPage, \"+2ios9YLl+dWpD7Y2mDqdcbDdLo=\");\n\n_c = TeamInformationPage;\nexport default TeamInformationPage;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"TeamInformationPage\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/team/teamInformationPage/TeamInformationPage.js"],"names":["React","useRef","useState","useEffect","Navigationbar","FontAwesomeIcon","TeamInformationPage","dropdownRef","isActive","setIsActive","onClick","pageClickEvent","e","current","contains","target","window","addEventListener","removeEventListener"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,MAAhB,EAAwBC,QAAxB,EAAkCC,SAAlC,QAAmD,OAAnD;AACA,OAAO,2BAAP;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,mCAA1B;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,mBAAmB,GAAG,MAAM;AAAA;;AAChC,QAAMC,WAAW,GAAGN,MAAM,CAAC,IAAD,CAA1B;AACA,QAAM,CAACO,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BP,QAAQ,CAAC,KAAD,CAAxC;;AACA,QAAMQ,OAAO,GAAG,MAAMD,WAAW,CAAC,CAACD,QAAF,CAAjC;;AAEAL,EAAAA,SAAS,CAAC,MAAM;AACd,UAAMQ,cAAc,GAAIC,CAAD,IAAO;AAC5B,UAAIL,WAAW,CAACM,OAAZ,KAAwB,IAAxB,IAAgC,CAACN,WAAW,CAACM,OAAZ,CAAoBC,QAApB,CAA6BF,CAAC,CAACG,MAA/B,CAArC,EAA6E;AAC3EN,QAAAA,WAAW,CAAC,CAACD,QAAF,CAAX;AACD;AACF,KAJD,CADc,CAOd;;;AACA,QAAIA,QAAJ,EAAc;AACZQ,MAAAA,MAAM,CAACC,gBAAP,CAAwB,OAAxB,EAAiCN,cAAjC;AACD;;AAED,WAAO,MAAM;AACXK,MAAAA,MAAM,CAACE,mBAAP,CAA2B,OAA3B,EAAoCP,cAApC;AACD,KAFD;AAID,GAhBQ,EAgBN,CAACH,QAAD,CAhBM,CAAT;AAkBA,sBACE;AAAA,4BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,oCAAf;AAAA,gCACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,aAAf;AAAA,iCACE;AAAI,YAAA,SAAS,EAAC,2BAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAIE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,sDAAf;AAAA,kCACE;AAAK,YAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,oCACE;AAAQ,cAAA,SAAS,EAAG,uBAAsBA,QAAQ,GAAG,QAAH,GAAc,UAAW,EAA3E;AAA8E,cAAA,OAAO,EAAEE,OAAvF;AAAA,sCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,SAAS,EAAC,WAA3B;AAAuC,gBAAA,IAAI,EAAC;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF,eAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,SAAS,EAAC,YAA3B;AAAwC,gBAAA,IAAI,EAAC;AAA7C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF,eAKE;AAAK,cAAA,GAAG,EAAEH,WAAV;AAAuB,cAAA,SAAS,EAAG,8BAA6BC,QAAQ,GAAG,QAAH,GAAc,UAAW,EAAjG;AAAA,qCACE;AAAA,uCACE;AAAA,yCACE;AAAG,oBAAA,IAAI,EAAC,IAAR;AAAA,4CACE,QAAC,eAAD;AAAiB,sBAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,4BADF,kCAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,sBAAA,IAAI,EAAC,eAAtB;AAAsC,sBAAA,SAAS,EAAC;AAAhD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,4BAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAiBE;AAAK,YAAA,SAAS,EAAC,2BAAf;AAAA,mCACE;AAAA,sCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAjBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eA8BE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cA9BF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAuCD,CA9DD;;GAAMF,mB;;KAAAA,mB;AAgEN,eAAeA,mBAAf","sourcesContent":["import React, { useRef, useState, useEffect } from 'react'\r\nimport \"./teamInformationPage.css\"\r\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\r\n\r\nconst TeamInformationPage = () => {\r\n const dropdownRef = useRef(null);\r\n const [isActive, setIsActive] = useState(false);\r\n const onClick = () => setIsActive(!isActive);\r\n\r\n useEffect(() => {\r\n const pageClickEvent = (e) => {\r\n if (dropdownRef.current !== null && !dropdownRef.current.contains(e.target)) {\r\n setIsActive(!isActive);\r\n }\r\n };\r\n\r\n // If the item is active (ie open) then listen for clicks\r\n if (isActive) {\r\n window.addEventListener('click', pageClickEvent);\r\n }\r\n\r\n return () => {\r\n window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\r\n }\r\n\r\n }, [isActive]);\r\n\r\n return (\r\n <div>\r\n <Navigationbar />\r\n <div className=\"teamInformationPage-container\">\r\n <div className=\"teamInformationPage-content-header\">\r\n <div className=\"header-text\">\r\n <h2 className=\"teamInformationPage-title\">Henriks Meme machine > overview</h2>\r\n </div>\r\n <div className=\"header-notification-select-settings-button-container\">\r\n <div className=\"notification-button-container\">\r\n <button className={`notification-button ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`} onClick={onClick} >\r\n <FontAwesomeIcon className=\"bell-icon\" icon=\"bell\"></FontAwesomeIcon>\r\n <FontAwesomeIcon className=\"down-arrow\" icon=\"angle-down\"></FontAwesomeIcon>\r\n </button>\r\n <div ref={dropdownRef} className={`user-dropDown-menu-content ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`}>\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <a href=\"./\">\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"user\"></FontAwesomeIcon>&nbsp;&nbsp;Account\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"chevron-right\" className=\"arrow-right-icon\"></FontAwesomeIcon>\r\n </a>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div className=\"settings-button-container\">\r\n <button>\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"cog\"></FontAwesomeIcon>\r\n &nbsp;Settings\r\n </button>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div className=\"teamInformationPage-content-container\">\r\n {/*TODO: components goes here */}\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default TeamInformationPage"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\";\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core';\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'; //Components\n\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\";\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\";\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\";\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\";\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\";\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\";\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nlibrary.add(fas);\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"switch\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Frontpage, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/home\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Homepage, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 3\n}, this)\n/*\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n\n <Route path=\"/home\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n\n <Route path=\"/projects\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n\n <Route path=\"/teams\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n </Router >\n*/\n;\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","Switch","library","fas","Navigationbar","Frontpage","Homepage","ReportForm","ProjectOverview","ProjectInformationPage","TeamOverview","add","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,EAAyCC,MAAzC,QAAuD,kBAAvD;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,mCAAxB;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,mCAApB,C,CAEA;;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,0CAA1B;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,sDAAtB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gCAArB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,oCAAvB;AACA,OAAOC,eAAP,MAA4B,sDAA5B;AACA,OAAOC,sBAAP,MAAmC,oEAAnC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,6CAAzB;;AAGAR,OAAO,CAACS,GAAR,CAAYR,GAAZ;;AAEA,MAAMS,GAAG,GAAG,mBAEV,QAAC,MAAD;AAAA,yBACE;AAAA,4BAEE,QAAC,KAAD;AAAO,MAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAA,6BACE,QAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF,eAME,QAAC,KAAD;AAAO,MAAA,IAAI,EAAC,OAAZ;AAAA,8BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAEE,QAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YANF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAgBA;AACF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AArCA;;KAAMA,G;AAyCN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\"\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'\n\n//Components\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\"\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\"\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\"\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\"\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\"\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\"\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\"\n\n\nlibrary.add(fas)\n\nconst App = () => (\n\n <Router>\n <switch>\n\n <Route path=\"/\">\n <Frontpage />\n </Route>\n\n <Route path=\"/home\">\n <Navigationbar />\n <Homepage />\n </Route>\n\n </switch>\n </Router>\n\n\n /*\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n \n <Route path=\"/home\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n \n <Route path=\"/reportissue\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n \n <Route path=\"/projects\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n \n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n \n <Route path=\"/teams\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n </Router >\n */\n\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\team\\\\teamInformationPage\\\\TeamInformationPage.js\",\n _s = $RefreshSig$();\n\nimport React from 'react';\nimport \"./teamInformationPage.css\";\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst TeamInformationPage = () => {\n _s();\n\n const dropdownRef = useRef(null);\n const [isActive, setIsActive] = useState(false);\n\n const onClick = () => setIsActive(!isActive);\n\n useEffect(() => {\n const pageClickEvent = e => {\n if (dropdownRef.current !== null && !dropdownRef.current.contains(e.target)) {\n setIsActive(!isActive);\n }\n }; // If the item is active (ie open) then listen for clicks\n\n\n if (isActive) {\n window.addEventListener('click', pageClickEvent);\n }\n\n return () => {\n window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\n };\n }, [isActive]);\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamInformationPage-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamInformationPage-content-header\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-text\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"teamInformationPage-title\",\n children: \"Henriks Meme machine > overview\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-notification-select-settings-button\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"cog\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39,\n columnNumber: 15\n }, this), \"\\xA0Settings\"]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"teamInformationPage-content-container\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(TeamInformationPage, \"+2ios9YLl+dWpD7Y2mDqdcbDdLo=\");\n\n_c = TeamInformationPage;\nexport default TeamInformationPage;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"TeamInformationPage\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/team/teamInformationPage/TeamInformationPage.js"],"names":["React","Navigationbar","FontAwesomeIcon","TeamInformationPage","dropdownRef","useRef","isActive","setIsActive","useState","onClick","useEffect","pageClickEvent","e","current","contains","target","window","addEventListener","removeEventListener"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,2BAAP;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,mCAA1B;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,mBAAmB,GAAG,MAAM;AAAA;;AAChC,QAAMC,WAAW,GAAGC,MAAM,CAAC,IAAD,CAA1B;AACA,QAAM,CAACC,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BC,QAAQ,CAAC,KAAD,CAAxC;;AACA,QAAMC,OAAO,GAAG,MAAMF,WAAW,CAAC,CAACD,QAAF,CAAjC;;AAEAI,EAAAA,SAAS,CAAC,MAAM;AACd,UAAMC,cAAc,GAAIC,CAAD,IAAO;AAC5B,UAAIR,WAAW,CAACS,OAAZ,KAAwB,IAAxB,IAAgC,CAACT,WAAW,CAACS,OAAZ,CAAoBC,QAApB,CAA6BF,CAAC,CAACG,MAA/B,CAArC,EAA6E;AAC3ER,QAAAA,WAAW,CAAC,CAACD,QAAF,CAAX;AACD;AACF,KAJD,CADc,CAOd;;;AACA,QAAIA,QAAJ,EAAc;AACZU,MAAAA,MAAM,CAACC,gBAAP,CAAwB,OAAxB,EAAiCN,cAAjC;AACD;;AAED,WAAO,MAAM;AACXK,MAAAA,MAAM,CAACE,mBAAP,CAA2B,OAA3B,EAAoCP,cAApC;AACD,KAFD;AAID,GAhBQ,EAgBN,CAACL,QAAD,CAhBM,CAAT;AAkBA,sBACE;AAAA,4BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,oCAAf;AAAA,gCACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,aAAf;AAAA,iCACE;AAAI,YAAA,SAAS,EAAC,2BAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAIE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,4CAAf;AAAA,iCACE;AAAA,oCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAYE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAZF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAqBD,CA5CD;;GAAMH,mB;;KAAAA,mB;AA8CN,eAAeA,mBAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport \"./teamInformationPage.css\"\r\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\r\n\r\nconst TeamInformationPage = () => {\r\n const dropdownRef = useRef(null);\r\n const [isActive, setIsActive] = useState(false);\r\n const onClick = () => setIsActive(!isActive);\r\n\r\n useEffect(() => {\r\n const pageClickEvent = (e) => {\r\n if (dropdownRef.current !== null && !dropdownRef.current.contains(e.target)) {\r\n setIsActive(!isActive);\r\n }\r\n };\r\n\r\n // If the item is active (ie open) then listen for clicks\r\n if (isActive) {\r\n window.addEventListener('click', pageClickEvent);\r\n }\r\n\r\n return () => {\r\n window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\r\n }\r\n\r\n }, [isActive]);\r\n\r\n return (\r\n <div>\r\n <Navigationbar />\r\n <div className=\"teamInformationPage-container\">\r\n <div className=\"teamInformationPage-content-header\">\r\n <div className=\"header-text\">\r\n <h2 className=\"teamInformationPage-title\">Henriks Meme machine > overview</h2>\r\n </div>\r\n <div className=\"header-notification-select-settings-button\">\r\n <button>\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"cog\"></FontAwesomeIcon>\r\n &nbsp;Settings\r\n </button>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div className=\"teamInformationPage-content-container\">\r\n {/*TODO: components goes here */}\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default TeamInformationPage"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\";\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core';\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'; //Components\n\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\";\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\";\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\";\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\";\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\";\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\";\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\";\nimport TeamInformationPage from \"./components/team/teamInformationPage/TeamInformationPage\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nlibrary.add(fas);\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n exact: true,\n component: Frontpage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/home\",\n exact: true,\n component: Homepage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/reportissue\",\n exact: true,\n component: ReportForm\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects\",\n exact: true,\n component: ProjectOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/projects/ReactApp\",\n exact: true,\n component: ProjectInformationPage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams\",\n exact: true,\n component: TeamOverview\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/teams/HenriksMemeMachine\",\n exact: true,\n component: TeamInformationPage\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28,\n columnNumber: 5\n }, this)]\n}, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","library","fas","Navigationbar","Frontpage","Homepage","ReportForm","ProjectOverview","ProjectInformationPage","TeamOverview","TeamInformationPage","add","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,QAA+C,kBAA/C;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,mCAAxB;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,mCAApB,C,CAEA;;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,0CAA1B;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,sDAAtB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gCAArB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,oCAAvB;AACA,OAAOC,eAAP,MAA4B,sDAA5B;AACA,OAAOC,sBAAP,MAAmC,oEAAnC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,6CAAzB;AACA,OAAOC,mBAAP,MAAgC,2DAAhC;;AAGAT,OAAO,CAACU,GAAR,CAAYT,GAAZ;;AAEA,MAAMU,GAAG,GAAG,mBAEV,QAAC,MAAD;AAAA,0BACE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAgB,IAAA,KAAK,MAArB;AAAsB,IAAA,SAAS,EAAER;AAAjC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF,eAEE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,OAAZ;AAAoB,IAAA,KAAK,MAAzB;AAA0B,IAAA,SAAS,EAAEC;AAArC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAFF,eAGE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,cAAZ;AAA2B,IAAA,KAAK,MAAhC;AAAiC,IAAA,SAAS,EAAEC;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAHF,eAIE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,WAAZ;AAAwB,IAAA,KAAK,MAA7B;AAA8B,IAAA,SAAS,EAAEC;AAAzC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAJF,eAKE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,oBAAZ;AAAiC,IAAA,KAAK,MAAtC;AAAuC,IAAA,SAAS,EAAEC;AAAlD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UALF,eAME,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,QAAZ;AAAqB,IAAA,KAAK,MAA1B;AAA2B,IAAA,SAAS,EAAEC;AAAtC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UANF,eAOE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,2BAAZ;AAAwC,IAAA,KAAK,MAA7C;AAA8C,IAAA,SAAS,EAAEC;AAAzD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAPF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QAFF;;KAAME,G;AAaN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\"\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'\n\n//Components\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\"\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\"\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\"\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\"\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\"\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\"\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\"\nimport TeamInformationPage from \"./components/team/teamInformationPage/TeamInformationPage\"\n\n\nlibrary.add(fas)\n\nconst App = () => (\n\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n <Route path=\"/teams/HenriksMemeMachine\" exact component={TeamInformationPage} />\n </Router >\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\project\\\\projectOverview\\\\ProjectOverview.js\",\n _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { Component, useState } from 'react';\nimport { NavLink } from \"react-router-dom\";\nimport \"./projectOverview.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst ProjectOverview = () => {\n _s();\n\n const [is1stButtonActive, set1stButtonActive] = useState(true);\n const [is2ndButtonActive, set2ndButtonActive] = useState(false);\n\n const FirstButtonActive = () => {\n set1stButtonActive(true);\n set2ndButtonActive(false);\n };\n\n const SecondButtonActive = () => {\n set1stButtonActive(false);\n set2ndButtonActive(true);\n };\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"projectlist-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"content-header\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n className: \"projectlist-title\",\n children: \"Projects\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n className: \"create-new-project-button\",\n children: \"New Project\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-sort-menu-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"personal-shared-projects-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: is1stButtonActive ? \"activeUnderlined\" : \"inactive\",\n onClick: FirstButtonActive,\n children: \"Shared Projects\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n className: is2ndButtonActive ? \"activeUnderlined\" : \"inactive\",\n onClick: SecondButtonActive,\n children: \"Personal Projects\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-sort-select-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"Sort by:\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"select\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Last updated\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Last created\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Name\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Name descending\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Oldest created\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43,\n columnNumber: 15\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"option\", {\n children: \"Oldest updated\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44,\n columnNumber: 15\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"projectlist\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-entry\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-team-name\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n to: \"/projects/ReactApp\",\n children: [\"Henriks meme machine / ReactApp\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"chevron-right\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 54,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 53,\n columnNumber: 19\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52,\n columnNumber: 17\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"project-status-info-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"new-issues-info\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"bug\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 59,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"0\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 60,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"tooltip-text\",\n children: \"Total issues\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 61,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 58,\n columnNumber: 19\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"issues-solved-info\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n className: \"icon\",\n icon: \"check\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"0\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65,\n columnNumber: 21\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"tooltip-text\",\n children: \"Issues solved\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 66,\n columnNumber: 21\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 63,\n columnNumber: 19\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"last-updated-info\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n children: \"Last updated: \\xA01 day ago\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 69,\n columnNumber: 21\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 68,\n columnNumber: 19\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 57,\n columnNumber: 17\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(ProjectOverview, \"HG7GXInjLShQfoZOwJVmOa11C1o=\");\n\n_c = ProjectOverview;\nexport default ProjectOverview;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"ProjectOverview\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/project/projectOverview/ProjectOverview.js"],"names":["React","Component","useState","NavLink","FontAwesomeIcon","Navigationbar","ProjectOverview","is1stButtonActive","set1stButtonActive","is2ndButtonActive","set2ndButtonActive","FirstButtonActive","SecondButtonActive"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,EAA2BC,QAA3B,QAA2C,OAA3C;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,kBAAxB;AACA,OAAO,uBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,mCAA1B;;;AAEA,MAAMC,eAAe,GAAG,MAAM;AAAA;;AAC5B,QAAM,CAACC,iBAAD,EAAoBC,kBAApB,IAA0CN,QAAQ,CAAC,IAAD,CAAxD;AACA,QAAM,CAACO,iBAAD,EAAoBC,kBAApB,IAA0CR,QAAQ,CAAC,KAAD,CAAxD;;AAEA,QAAMS,iBAAiB,GAAG,MAAM;AAC9BH,IAAAA,kBAAkB,CAAC,IAAD,CAAlB;AACAE,IAAAA,kBAAkB,CAAC,KAAD,CAAlB;AACD,GAHD;;AAKA,QAAME,kBAAkB,GAAG,MAAM;AAC/BJ,IAAAA,kBAAkB,CAAC,KAAD,CAAlB;AACAE,IAAAA,kBAAkB,CAAC,IAAD,CAAlB;AACD,GAHD;;AAKA,sBACE;AAAA,4BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,uBAAf;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,gBAAf;AAAA,gCACE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,mBAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE;AAAQ,UAAA,SAAS,EAAC,2BAAlB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAOE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,6BAAf;AAAA,gCACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,oCAAf;AAAA,kCACE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAEH,iBAAiB,GAAG,kBAAH,GAAwB,UAAvD;AAAmE,YAAA,OAAO,EAAEI,iBAA5E;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAEE;AAAG,YAAA,SAAS,EAAEF,iBAAiB,GAAG,kBAAH,GAAwB,UAAvD;AAAmE,YAAA,OAAO,EAAEG,kBAA5E;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAKE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,kCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAEE;AAAA,oCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAFF,eAGE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAHF,eAIE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAJF,eAKE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBALF,eAME;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBANF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAPF,eAwBE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,aAAf;AAAA,+BACE;AAAA,iCACE;AAAA,mCACE;AAAK,cAAA,SAAS,EAAC,eAAf;AAAA,sCACE;AAAK,gBAAA,SAAS,EAAC,mBAAf;AAAA,uCACE,QAAC,OAAD;AAAS,kBAAA,EAAE,EAAC,oBAAZ;AAAA,iFACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF,eAME;AAAK,gBAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,wCACE;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,0CACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAFF,eAGE;AAAM,oBAAA,SAAS,EAAC,cAAhB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBADF,eAME;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,0CACE,QAAC,eAAD;AAAiB,oBAAA,SAAS,EAAC,MAA3B;AAAkC,oBAAA,IAAI,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAFF,eAGE;AAAM,oBAAA,SAAS,EAAC,cAAhB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,0BAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBANF,eAWE;AAAK,kBAAA,SAAS,EAAC,mBAAf;AAAA,yCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBAXF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBANF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAxBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AA0DD,CAxED;;GAAMN,e;;KAAAA,e;AA0EN,eAAeA,eAAf","sourcesContent":["import React, { Component, useState } from 'react'\r\nimport { NavLink } from \"react-router-dom\";\r\nimport \"./projectOverview.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\r\n\r\nconst ProjectOverview = () => {\r\n const [is1stButtonActive, set1stButtonActive] = useState(true);\r\n const [is2ndButtonActive, set2ndButtonActive] = useState(false);\r\n\r\n const FirstButtonActive = () => {\r\n set1stButtonActive(true);\r\n set2ndButtonActive(false);\r\n };\r\n\r\n const SecondButtonActive = () => {\r\n set1stButtonActive(false);\r\n set2ndButtonActive(true);\r\n };\r\n\r\n return (\r\n <div>\r\n <Navigationbar />\r\n <div className=\"projectlist-container\">\r\n <div className=\"content-header\">\r\n <h2 className=\"projectlist-title\">Projects</h2>\r\n <button className=\"create-new-project-button\">\r\n New Project\r\n </button>\r\n </div>\r\n <div className=\"project-sort-menu-container\">\r\n <div className=\"personal-shared-projects-container\">\r\n <a className={is1stButtonActive ? \"activeUnderlined\" : \"inactive\"} onClick={FirstButtonActive}>Shared Projects</a>\r\n <a className={is2ndButtonActive ? \"activeUnderlined\" : \"inactive\"} onClick={SecondButtonActive}>Personal Projects</a>\r\n </div>\r\n <div className=\"project-sort-select-container\">\r\n <p>Sort by:</p>\r\n <select>\r\n <option>Last updated</option>\r\n <option>Last created</option>\r\n <option>Name</option>\r\n <option>Name descending</option>\r\n <option>Oldest created</option>\r\n <option>Oldest updated</option>\r\n </select>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div className=\"projectlist\">\r\n <ul>\r\n <li>\r\n <div className=\"project-entry\">\r\n <div className=\"project-team-name\">\r\n <NavLink to=\"/projects/ReactApp\">Henriks meme machine / ReactApp&nbsp;\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"chevron-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n </NavLink>\r\n </div>\r\n <div className=\"project-status-info-container\">\r\n <div className=\"new-issues-info\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"bug\"></FontAwesomeIcon>\r\n <p>0</p>\r\n <span className=\"tooltip-text\">Total issues</span>\r\n </div>\r\n <div className=\"issues-solved-info\">\r\n <FontAwesomeIcon className=\"icon\" icon=\"check\"></FontAwesomeIcon>\r\n <p>0</p>\r\n <span className=\"tooltip-text\">Issues solved</span>\r\n </div>\r\n <div className=\"last-updated-info\">\r\n <p>Last updated: &nbsp;1 day ago</p>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n </div>\r\n </div >\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default ProjectOverview"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\";\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core';\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'; //Components\n\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\";\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\";\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\";\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\";\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\";\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\";\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\nlibrary.add(fas);\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"switch\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/home\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Homepage, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 3\n}, this)\n/*\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n\n <Route path=\"/home\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n\n <Route path=\"/projects\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n\n <Route path=\"/teams\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n </Router >\n*/\n;\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","Switch","library","fas","Navigationbar","Frontpage","Homepage","ReportForm","ProjectOverview","ProjectInformationPage","TeamOverview","add","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,EAAyCC,MAAzC,QAAuD,kBAAvD;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,mCAAxB;AACA,SAASC,GAAT,QAAoB,mCAApB,C,CAEA;;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,0CAA1B;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,sDAAtB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gCAArB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,oCAAvB;AACA,OAAOC,eAAP,MAA4B,sDAA5B;AACA,OAAOC,sBAAP,MAAmC,oEAAnC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,6CAAzB;;AAGAR,OAAO,CAACS,GAAR,CAAYR,GAAZ;;AAEA,MAAMS,GAAG,GAAG,mBAEV,QAAC,MAAD;AAAA,yBACE;AAAA,4BAEE,QAAC,KAAD;AAAO,MAAA,IAAI,EAAC,OAAZ;AAAA,6BAEE,QAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF,eAQE,QAAC,KAAD;AAAO,MAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAA,6BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YARF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAmBA;AACF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AAxCA;;KAAMA,G;AA4CN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from \"react-router-dom\"\nimport { library } from '@fortawesome/fontawesome-svg-core'\nimport { fas } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons'\n\n//Components\nimport Navigationbar from \"./components/navigationbar/Navigationbar\"\nimport Frontpage from \"./components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome\"\nimport Homepage from \"./components/homepage/Homepage\"\nimport ReportForm from \"./components/reportForm/ReportForm\"\nimport ProjectOverview from \"./components/project/projectOverview/ProjectOverview\"\nimport ProjectInformationPage from \"./components/project/projectInformationPage/ProjectInformationPage\"\nimport TeamOverview from \"./components/team/teamOverview/TeamOverview\"\n\n\nlibrary.add(fas)\n\nconst App = () => (\n\n <Router>\n <switch>\n\n <Route path=\"/home\">\n\n <Homepage />\n\n </Route>\n\n <Route path=\"/\">\n <Navigationbar />\n </Route>\n\n\n\n </switch>\n </Router>\n\n\n /*\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={Frontpage} />\n \n <Route path=\"/home\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/home\" exact component={Homepage} />\n \n <Route path=\"/reportissue\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/reportissue\" exact component={ReportForm} />\n \n <Route path=\"/projects\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects\" exact component={ProjectOverview} />\n \n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/projects/ReactApp\" exact component={ProjectInformationPage} />\n \n <Route path=\"/teams\" exact component={Navigationbar} />\n <Route path=\"/teams\" exact component={TeamOverview} />\n </Router >\n */\n\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\frontpage\\\\newUserWelcome\\\\NewUserWelcome.js\";\nimport React from 'react';\nimport \"./newUserWelcome.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst NewUserWelcome = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"newUserWelcomeContentContainer\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h1\", {\n children: \"Get started with PipIt\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h5\", {\n children: \"Track bugs and usabilty issues\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"login-create-account-button-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n children: [\"Create account\\xA0\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"user-plus\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n children: [\"Log in\\xA0\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n icon: \"sign-in-alt\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_c = NewUserWelcome;\nexport default NewUserWelcome;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"NewUserWelcome\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/frontpage/newUserWelcome/NewUserWelcome.js"],"names":["React","FontAwesomeIcon","NewUserWelcome"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,sBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,cAAc,GAAG,MAAM;AAC3B,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,gCAAf;AAAA,4BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF,eAGE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,uCAAf;AAAA,8BACE;AAAA,0DAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,UAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAKE;AAAA,kDAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,UAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAgBD,CAjBD;;KAAMA,c;AAmBN,eAAeA,cAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport \"./newUserWelcome.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\n\r\nconst NewUserWelcome = () => {\r\n return (\r\n <div className=\"newUserWelcomeContentContainer\">\r\n <h1>Get started with PipIt</h1>\r\n <h5>Track bugs and usabilty issues</h5>\r\n <div className=\"login-create-account-button-container\">\r\n <button>\r\n Create account&nbsp;&nbsp;\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"user-plus\"></FontAwesomeIcon>\r\n </button>\r\n <button>\r\n Log in&nbsp;&nbsp;\r\n <FontAwesomeIcon icon=\"sign-in-alt\"></FontAwesomeIcon>\r\n </button>\r\n </div>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default NewUserWelcome"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\team\\\\teamInformationPage\\\\TeamInformationPage.js\";\nimport React from 'react';\nimport \"./teamInformationPage.css\";\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst TeamInformationPage = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Navigationbar, {}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_c = TeamInformationPage;\nexport default TeamInformationPage;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"TeamInformationPage\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/team/teamInformationPage/TeamInformationPage.js"],"names":["React","Navigationbar","TeamInformationPage"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,2BAAP;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,mCAA1B;;;AAEA,MAAMC,mBAAmB,GAAG,MAAM;AAChC,sBACE;AAAA,2BACE,QAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAKD,CAND;;KAAMA,mB;AAQN,eAAeA,mBAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport \"./teamInformationPage.css\"\r\nimport Navigationbar from '../../navigationbar/Navigationbar';\r\n\r\nconst TeamInformationPage = () => {\r\n return (\r\n <div>\r\n <Navigationbar />\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default TeamInformationPage"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment