06382b1b91bad22f1457963dbc6aa31c.json 13.8 KB
Newer Older
1
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\navbar\\\\dropdownMenu\\\\NavbarDropdownMenu.jsx\",\n  _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useRef, useState, useEffect } from 'react';\nimport { NavLink } from \"react-router-dom\";\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\nimport \"./NavbarDropdownMenu.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst DropdownMenu = () => {\n _s();\n\n const {\n  authState,\n  oktaAuth\n } = useOktaAuth();\n const [userInfo, setUserInfo] = useState(null);\n const dropdownRef = useRef(null);\n const [isActive, setIsActive] = useState(false);\n\n const onClick = () => setIsActive(!isActive);\n\n useEffect(() => {\n  const pageClickEvent = e => {\n   if (dropdownRef.current !== null && !dropdownRef.current.contains(e.target)) {\n    setIsActive(!isActive);\n   }\n  }; // If the item is active (ie open) then listen for clicks\n\n\n  if (isActive) {\n   window.addEventListener('click', pageClickEvent);\n  }\n\n  return () => {\n   window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\n  };\n }, [isActive]);\n useEffect(() => {\n  if (!authState.isAuthenticated) {\n   // When user isn't authenticated, forget any user info\n   setUserInfo(null);\n  } else {\n   oktaAuth.getUser().then(info => {\n    setUserInfo(info);\n   });\n  }\n }, [authState, oktaAuth]); // Update if authState changes\n\n const logout = () => {\n  oktaAuth.signOut();\n };\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n  children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n   className: \"navbar-user-dropdown-container\",\n   children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n    className: `user-dropdown-menu-toggle-button ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`,\n    onClick: onClick,\n    children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n     className: \"user-icon\",\n     icon: \"user-circle\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 53,\n     columnNumber: 11\n    }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n     className: \"down-arrow\",\n     icon: \"angle-down\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 54,\n     columnNumber: 11\n    }, this)]\n   }, void 0, true, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 52,\n    columnNumber: 9\n   }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n    ref: dropdownRef,\n    className: `user-dropDown-menu-content ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`,\n    children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n     children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n      children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n       to: \"/account\",\n       onClick: onClick,\n       className: \"top-item\",\n       children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n        icon: \"user\"\n       }, void 0, false, {\n        fileName: _jsxFileName,\n        lineNumber: 61,\n        columnNumber: 17\n       }, this), \"\\xA0\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n        children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n         children: \"Account\"\n        }, void 0, false, {\n         fileName: _jsxFileName,\n         lineNumber: 63,\n         columnNumber: 19\n        }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n         children: userInfo ? userInfo.email : \"...\"\n        }, void 0, false, {\n         fileName: _jsxFileName,\n         lineNumber: 64,\n         columnNumber: 19\n        }, this)]\n       }, void 0, true, {\n        fileName: _jsxFileName,\n        lineNumber: 62,\n        columnNumber: 17\n       }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n        icon: \"chevron-right\",\n        className: \"arrow-right-icon\"\n       }, void 0, false, {\n        fileName: _jsxFileName,\n        lineNumber: 66,\n        columnNumber: 17\n       }, this)]\n      }, void 0, true, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 60,\n       columnNumber: 15\n      }, this)\n     }, void 0, false, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 59,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n      children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(NavLink, {\n       to: \"/messages\",\n       onClick: onClick,\n       children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n        icon: \"envelope\"\n       }, void 0, false, {\n        fileName: _jsxFileName,\n        lineNumber: 71,\n        columnNumber: 17\n       }, this), \"\\xA0\\xA0Messages\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n        icon: \"chevron-right\",\n        className: \"arrow-right-icon\"\n       }, void 0, false, {\n        fileName: _jsxFileName,\n        lineNumber: 72,\n        columnNumber: 17\n       }, this)]\n      }, void 0, true, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 70,\n       columnNumber: 15\n      }, this)\n     }, void 0, false, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 69,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n      children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n       onClick: logout,\n       children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n        icon: \"sign-out-alt\"\n       }, void 0, false, {\n        fileName: _jsxFileName,\n        lineNumber: 83,\n        columnNumber: 17\n       }, this), \"\\xA0\\xA0Log out\"]\n      }, void 0, true, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 82,\n       columnNumber: 15\n      }, this)\n     }, void 0, false, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 81,\n      columnNumber: 13\n     }, this)]\n    }, void 0, true, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 58,\n     columnNumber: 11\n    }, this)\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 57,\n    columnNumber: 9\n   }, this)]\n  }, void 0, true, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 51,\n   columnNumber: 7\n  }, this)\n }, void 0, false, {\n  fileName: _jsxFileName,\n  lineNumber: 50,\n  columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(DropdownMenu, \"fSJPYre4v1rGcIZdck7wMJJU1dU=\", false, function () {\n return [useOktaAuth];\n});\n\n_c = DropdownMenu;\nexport default DropdownMenu;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"DropdownMenu\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/navbar/dropdownMenu/NavbarDropdownMenu.jsx"],"names":["React","useRef","useState","useEffect","NavLink","useOktaAuth","FontAwesomeIcon","DropdownMenu","authState","oktaAuth","userInfo","setUserInfo","dropdownRef","isActive","setIsActive","onClick","pageClickEvent","e","current","contains","target","window","addEventListener","removeEventListener","isAuthenticated","getUser","then","info","logout","signOut","email"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,MAAhB,EAAwBC,QAAxB,EAAkCC,SAAlC,QAAmD,OAAnD;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,kBAAxB;AACA,SAASC,WAAT,QAA4B,kBAA5B;AACA,OAAO,0BAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAGA,MAAMC,YAAY,GAAG,MAAM;AAAA;;AACzB,QAAM;AAAEC,IAAAA,SAAF;AAAaC,IAAAA;AAAb,MAA0BJ,WAAW,EAA3C;AACA,QAAM,CAACK,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BT,QAAQ,CAAC,IAAD,CAAxC;AAEA,QAAMU,WAAW,GAAGX,MAAM,CAAC,IAAD,CAA1B;AACA,QAAM,CAACY,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BZ,QAAQ,CAAC,KAAD,CAAxC;;AACA,QAAMa,OAAO,GAAG,MAAMD,WAAW,CAAC,CAACD,QAAF,CAAjC;;AAEAV,EAAAA,SAAS,CAAC,MAAM;AACd,UAAMa,cAAc,GAAIC,CAAD,IAAO;AAC5B,UAAIL,WAAW,CAACM,OAAZ,KAAwB,IAAxB,IAAgC,CAACN,WAAW,CAACM,OAAZ,CAAoBC,QAApB,CAA6BF,CAAC,CAACG,MAA/B,CAArC,EAA6E;AAC3EN,QAAAA,WAAW,CAAC,CAACD,QAAF,CAAX;AACD;AACF,KAJD,CADc,CAOd;;;AACA,QAAIA,QAAJ,EAAc;AACZQ,MAAAA,MAAM,CAACC,gBAAP,CAAwB,OAAxB,EAAiCN,cAAjC;AACD;;AAED,WAAO,MAAM;AACXK,MAAAA,MAAM,CAACE,mBAAP,CAA2B,OAA3B,EAAoCP,cAApC;AACD,KAFD;AAID,GAhBQ,EAgBN,CAACH,QAAD,CAhBM,CAAT;AAkBAV,EAAAA,SAAS,CAAC,MAAM;AACd,QAAI,CAACK,SAAS,CAACgB,eAAf,EAAgC;AAC9B;AACAb,MAAAA,WAAW,CAAC,IAAD,CAAX;AACD,KAHD,MAGO;AACLF,MAAAA,QAAQ,CAACgB,OAAT,GAAmBC,IAAnB,CAAwBC,IAAI,IAAI;AAC9BhB,QAAAA,WAAW,CAACgB,IAAD,CAAX;AACD,OAFD;AAGD;AACF,GATQ,EASN,CAACnB,SAAD,EAAYC,QAAZ,CATM,CAAT,CA1ByB,CAmCE;;AAE3B,QAAMmB,MAAM,GAAG,MAAM;AACnBnB,IAAAA,QAAQ,CAACoB,OAAT;AACD,GAFD;;AAIA,sBACE;AAAA,2BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,gCAAf;AAAA,8BACE;AAAQ,QAAA,SAAS,EAAG,oCAAmChB,QAAQ,GAAG,QAAH,GAAc,UAAW,EAAxF;AAA2F,QAAA,OAAO,EAAEE,OAApG;AAAA,gCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,UAAA,SAAS,EAAC,WAA3B;AAAuC,UAAA,IAAI,EAAC;AAA5C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,UAAA,SAAS,EAAC,YAA3B;AAAwC,UAAA,IAAI,EAAC;AAA7C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAME;AAAK,QAAA,GAAG,EAAEH,WAAV;AAAuB,QAAA,SAAS,EAAG,8BAA6BC,QAAQ,GAAG,QAAH,GAAc,UAAW,EAAjG;AAAA,+BACE;AAAA,kCACE;AAAA,mCACE,QAAC,OAAD;AAAS,cAAA,EAAE,EAAC,UAAZ;AAAuB,cAAA,OAAO,EAAEE,OAAhC;AAAyC,cAAA,SAAS,EAAC,UAAnD;AAAA,sCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF,2BAEE;AAAA,wCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBADF,eAEE;AAAA,4BAAIL,QAAQ,GAAGA,QAAQ,CAACoB,KAAZ,GAAoB;AAAhC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,wBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBAFF,eAME,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,IAAI,EAAC,eAAtB;AAAsC,gBAAA,SAAS,EAAC;AAAhD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBANF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAWE;AAAA,mCACE,QAAC,OAAD;AAAS,cAAA,EAAE,EAAC,WAAZ;AAAwB,cAAA,OAAO,EAAEf,OAAjC;AAAA,sCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF,mCAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,IAAI,EAAC,eAAtB;AAAsC,gBAAA,SAAS,EAAC;AAAhD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAXF,eAuBE;AAAA,mCACE;AAAG,cAAA,OAAO,EAAEa,MAAZ;AAAA,sCACE,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAvBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cANF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AA0CD,CAnFD;;GAAMrB,Y;UAC4BF,W;;;KAD5BE,Y;AAqFN,eAAeA,YAAf","sourcesContent":["import React, { useRef, useState, useEffect } from 'react'\r\nimport { NavLink } from \"react-router-dom\";\r\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\r\nimport \"./NavbarDropdownMenu.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\n\r\n\r\nconst DropdownMenu = () => {\r\n const { authState, oktaAuth } = useOktaAuth();\r\n const [userInfo, setUserInfo] = useState(null);\r\n\r\n const dropdownRef = useRef(null);\r\n const [isActive, setIsActive] = useState(false);\r\n const onClick = () => setIsActive(!isActive);\r\n\r\n useEffect(() => {\r\n  const pageClickEvent = (e) => {\r\n   if (dropdownRef.current !== null && !dropdownRef.current.contains(e.target)) {\r\n    setIsActive(!isActive);\r\n   }\r\n  };\r\n\r\n  // If the item is active (ie open) then listen for clicks\r\n  if (isActive) {\r\n   window.addEventListener('click', pageClickEvent);\r\n  }\r\n\r\n  return () => {\r\n   window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\r\n  }\r\n\r\n }, [isActive]);\r\n\r\n useEffect(() => {\r\n  if (!authState.isAuthenticated) {\r\n   // When user isn't authenticated, forget any user info\r\n   setUserInfo(null);\r\n  } else {\r\n   oktaAuth.getUser().then(info => {\r\n    setUserInfo(info);\r\n   });\r\n  }\r\n }, [authState, oktaAuth]); // Update if authState changes\r\n\r\n const logout = () => {\r\n  oktaAuth.signOut()\r\n }\r\n\r\n return (\r\n  <li>\r\n   <div className=\"navbar-user-dropdown-container\">\r\n    <button className={`user-dropdown-menu-toggle-button ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`} onClick={onClick} >\r\n     <FontAwesomeIcon className=\"user-icon\" icon=\"user-circle\"></FontAwesomeIcon>\r\n     <FontAwesomeIcon className=\"down-arrow\" icon=\"angle-down\"></FontAwesomeIcon>\r\n    </button>\r\n    {/* show submenu?*/}\r\n    <div ref={dropdownRef} className={`user-dropDown-menu-content ${isActive ? 'active' : 'inactive'}`}>\r\n     <ul>\r\n      <li>\r\n       <NavLink to=\"/account\" onClick={onClick} className=\"top-item\">\r\n        <FontAwesomeIcon icon=\"user\"></FontAwesomeIcon>&nbsp;&nbsp;\r\n        <span>\r\n         <p>Account</p>\r\n         <p>{userInfo ? userInfo.email : \"...\"}</p>\r\n        </span>\r\n        <FontAwesomeIcon icon=\"chevron-right\" className=\"arrow-right-icon\"></FontAwesomeIcon>\r\n       </NavLink>\r\n      </li>\r\n      <li>\r\n       <NavLink to=\"/messages\" onClick={onClick}>\r\n        <FontAwesomeIcon icon=\"envelope\"></FontAwesomeIcon>&nbsp;&nbsp;Messages\r\n        <FontAwesomeIcon icon=\"chevron-right\" className=\"arrow-right-icon\"></FontAwesomeIcon>\r\n       </NavLink>\r\n      </li>\r\n      {/* <li>\r\n       <a href=\"./\">\r\n        <FontAwesomeIcon icon=\"sliders-h\"></FontAwesomeIcon>&nbsp;&nbsp;Preferences\r\n        <FontAwesomeIcon icon=\"chevron-right\" className=\"arrow-right-icon\"></FontAwesomeIcon>\r\n       </a>\r\n      </li> */}\r\n      <li>\r\n       <a onClick={logout}>\r\n        <FontAwesomeIcon icon=\"sign-out-alt\"></FontAwesomeIcon>&nbsp;&nbsp;Log out\r\n       </a>\r\n      </li>\r\n     </ul>\r\n    </div>\r\n   </div>\r\n  </li >\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default DropdownMenu"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}