aab25e542b0a7e7480174d3d8c447e25.json 8.93 KB
Newer Older
Mathias Engelbrecht Pilegård's avatar
Mathias Engelbrecht Pilegård committed
1
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\pages\\\\account\\\\confirmRemoveAccountModal\\\\ConfirmRemoveAccountModal.jsx\",\n  _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useEffect, useState } from 'react';\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\nimport \"./ConfirmRemoveAccountModal.css\";\nimport config from '../../../config';\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst ConfirmRemoveAccountModal = ({\n removeModal,\n headerMessage,\n bodyMessage\n}) => {\n _s();\n\n const {\n  authState,\n  oktaAuth\n } = useOktaAuth();\n const [userInfo, setUserInfo] = useState(null);\n const accessToken = oktaAuth.getAccessToken();\n\n const stopProp = e => {\n  e.stopPropagation();\n };\n\n useEffect(() => {\n  if (!authState.isAuthenticated) {\n   // When user isn't authenticated, forget any user info\n   setUserInfo(null);\n  } else {\n   oktaAuth.getUser().then(info => {\n    setUserInfo(info);\n   });\n  }\n }, [authState, oktaAuth]); // Update if authState changes\n\n const removeAccountRequestOptions = {\n  method: 'DELETE',\n  headers: {\n   Authorization: `Bearer ${accessToken}`\n  },\n  body: JSON.stringify({\n   email: `${userInfo && userInfo.email}`\n  })\n };\n\n const handleRemoveAccount = () => {\n  console.log(removeAccountRequestOptions.body);\n  fetch(config.serviceAPI.removeAccountURL, removeAccountRequestOptions).then(res => {\n   if (!res.ok) {\n    console.log(res);\n    window.alert(\"Error\");\n    Promise.reject(\"\");\n    return;\n   }\n\n   if (res.ok) {\n    oktaAuth.signOut();\n   }\n  });\n };\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n  className: \"modal-content\",\n  children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n   className: \"confirmRemoveAccountModal\",\n   children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n    children: \"Delete account\"\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 58,\n    columnNumber: 9\n   }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n    children: \"Are you sure you want to delete your account?\"\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 59,\n    columnNumber: 9\n   }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n    className: \"buttonContainer\",\n    children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n     className: \"noButton\",\n     onClick: e => removeModal(),\n     children: \"No\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 63,\n     columnNumber: 11\n    }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n     className: \"yesButton\",\n     onClick: handleRemoveAccount,\n     children: [\"Yes\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n      icon: \"exclamation-triangle\"\n     }, void 0, false, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 68,\n      columnNumber: 13\n     }, this)]\n    }, void 0, true, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 66,\n     columnNumber: 11\n    }, this)]\n   }, void 0, true, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 62,\n    columnNumber: 9\n   }, this)]\n  }, void 0, true, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 57,\n   columnNumber: 7\n  }, this)\n }, void 0, false, {\n  fileName: _jsxFileName,\n  lineNumber: 56,\n  columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(ConfirmRemoveAccountModal, \"/7FunoA1ejJNU8uKGTy1GZFqU2I=\", false, function () {\n return [useOktaAuth];\n});\n\n_c = ConfirmRemoveAccountModal;\nexport default ConfirmRemoveAccountModal;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"ConfirmRemoveAccountModal\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/pages/account/confirmRemoveAccountModal/ConfirmRemoveAccountModal.jsx"],"names":["React","useEffect","useState","useOktaAuth","config","FontAwesomeIcon","ConfirmRemoveAccountModal","removeModal","headerMessage","bodyMessage","authState","oktaAuth","userInfo","setUserInfo","accessToken","getAccessToken","stopProp","e","stopPropagation","isAuthenticated","getUser","then","info","removeAccountRequestOptions","method","headers","Authorization","body","JSON","stringify","email","handleRemoveAccount","console","log","fetch","serviceAPI","removeAccountURL","res","ok","window","alert","Promise","reject","signOut"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,SAAhB,EAA2BC,QAA3B,QAA2C,OAA3C;AACA,SAASC,WAAT,QAA4B,kBAA5B;AACA,OAAO,iCAAP;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,yBAAyB,GAAG,CAAC;AAAEC,EAAAA,WAAF;AAAeC,EAAAA,aAAf;AAA8BC,EAAAA;AAA9B,CAAD,KAAiD;AAAA;;AACjF,QAAM;AAAEC,IAAAA,SAAF;AAAaC,IAAAA;AAAb,MAA0BR,WAAW,EAA3C;AACA,QAAM,CAACS,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BX,QAAQ,CAAC,IAAD,CAAxC;AACA,QAAMY,WAAW,GAAGH,QAAQ,CAACI,cAAT,EAApB;;AAEA,QAAMC,QAAQ,GAAGC,CAAC,IAAI;AACpBA,IAAAA,CAAC,CAACC,eAAF;AACD,GAFD;;AAIAjB,EAAAA,SAAS,CAAC,MAAM;AACd,QAAI,CAACS,SAAS,CAACS,eAAf,EAAgC;AAC9B;AACAN,MAAAA,WAAW,CAAC,IAAD,CAAX;AACD,KAHD,MAGO;AACLF,MAAAA,QAAQ,CAACS,OAAT,GAAmBC,IAAnB,CAAwBC,IAAI,IAAI;AAC9BT,QAAAA,WAAW,CAACS,IAAD,CAAX;AACD,OAFD;AAGD;AACF,GATQ,EASN,CAACZ,SAAD,EAAYC,QAAZ,CATM,CAAT,CATiF,CAkBtD;;AAE3B,QAAMY,2BAA2B,GAAG;AAClCC,IAAAA,MAAM,EAAE,QAD0B;AAElCC,IAAAA,OAAO,EAAE;AACPC,MAAAA,aAAa,EAAG,UAASZ,WAAY;AAD9B,KAFyB;AAKlCa,IAAAA,IAAI,EAAEC,IAAI,CAACC,SAAL,CACJ;AACEC,MAAAA,KAAK,EAAG,GAAElB,QAAQ,IAAIA,QAAQ,CAACkB,KAAM;AADvC,KADI;AAL4B,GAApC;;AAYA,QAAMC,mBAAmB,GAAG,MAAM;AAChCC,IAAAA,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYV,2BAA2B,CAACI,IAAxC;AACAO,IAAAA,KAAK,CAAC9B,MAAM,CAAC+B,UAAP,CAAkBC,gBAAnB,EAAqCb,2BAArC,CAAL,CACGF,IADH,CACSgB,GAAD,IAAS;AACb,UAAI,CAACA,GAAG,CAACC,EAAT,EAAa;AACXN,QAAAA,OAAO,CAACC,GAAR,CAAYI,GAAZ;AACAE,QAAAA,MAAM,CAACC,KAAP,CAAa,OAAb;AACAC,QAAAA,OAAO,CAACC,MAAR,CAAe,EAAf;AACA;AACD;;AACD,UAAIL,GAAG,CAACC,EAAR,EAAY;AACV3B,QAAAA,QAAQ,CAACgC,OAAT;AACD;AACF,KAXH;AAYD,GAdD;;AAgBA,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,eAAf;AAAA,2BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,2BAAf;AAAA,8BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAFF,eAKE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,gCACE;AAAQ,UAAA,SAAS,EAAC,UAAlB;AAA6B,UAAA,OAAO,EAAE1B,CAAC,IAAIV,WAAW,EAAtD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAIE;AAAQ,UAAA,SAAS,EAAC,WAAlB;AAA8B,UAAA,OAAO,EAAEwB,mBAAvC;AAAA,6CAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,YAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAmBD,CAnED;;GAAMzB,yB;UAC4BH,W;;;KAD5BG,yB;AAqEN,eAAeA,yBAAf","sourcesContent":["import React, { useEffect, useState } from 'react'\r\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\r\nimport \"./ConfirmRemoveAccountModal.css\"\r\nimport config from '../../../config';\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\r\n\r\nconst ConfirmRemoveAccountModal = ({ removeModal, headerMessage, bodyMessage }) => {\r\n const { authState, oktaAuth } = useOktaAuth();\r\n const [userInfo, setUserInfo] = useState(null);\r\n const accessToken = oktaAuth.getAccessToken();\r\n\r\n const stopProp = e => {\r\n  e.stopPropagation()\r\n }\r\n\r\n useEffect(() => {\r\n  if (!authState.isAuthenticated) {\r\n   // When user isn't authenticated, forget any user info\r\n   setUserInfo(null);\r\n  } else {\r\n   oktaAuth.getUser().then(info => {\r\n    setUserInfo(info);\r\n   });\r\n  }\r\n }, [authState, oktaAuth]); // Update if authState changes\r\n\r\n const removeAccountRequestOptions = {\r\n  method: 'DELETE',\r\n  headers: {\r\n   Authorization: `Bearer ${accessToken}`,\r\n  },\r\n  body: JSON.stringify(\r\n   {\r\n    email: `${userInfo && userInfo.email}`,\r\n   }\r\n  )\r\n }\r\n\r\n const handleRemoveAccount = () => {\r\n  console.log(removeAccountRequestOptions.body)\r\n  fetch(config.serviceAPI.removeAccountURL, removeAccountRequestOptions)\r\n   .then((res) => {\r\n    if (!res.ok) {\r\n     console.log(res)\r\n     window.alert(\"Error\")\r\n     Promise.reject(\"\")\r\n     return\r\n    }\r\n    if (res.ok) {\r\n     oktaAuth.signOut()\r\n    }\r\n   })\r\n }\r\n\r\n return (\r\n  <div className=\"modal-content\">\r\n   <div className=\"confirmRemoveAccountModal\">\r\n    <h2>Delete account</h2>\r\n    <label>\r\n     Are you sure you want to delete your account?\r\n    </label>\r\n    <div className=\"buttonContainer\">\r\n     <button className=\"noButton\" onClick={e => removeModal()}>\r\n      No\r\n     </button>\r\n     <button className=\"yesButton\" onClick={handleRemoveAccount}>\r\n      Yes&nbsp;\r\n      <FontAwesomeIcon icon=\"exclamation-triangle\"></FontAwesomeIcon>\r\n     </button>\r\n    </div>\r\n   </div>\r\n  </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default ConfirmRemoveAccountModal\r\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}