97ec53b1ea7d2b504fc01e2efd78fa24.json 9.32 KB
Newer Older
Mathias Engelbrecht Pilegård's avatar
Mathias Engelbrecht Pilegård committed
1
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\changePassword\\\\ChangePassword.js\";\nimport React from 'react';\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst ChangePassword = () => {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n  className: \"change-password-container\",\n  children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n   className: \"container-header\",\n   children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n    icon: \"lock\",\n    className: \"lock-icon\"\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 8,\n    columnNumber: 9\n   }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h5\", {\n    children: \"Change password\"\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 9,\n    columnNumber: 9\n   }, this)]\n  }, void 0, true, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 7,\n   columnNumber: 7\n  }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n   className: \"content\",\n   children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"p\", {\n    children: \"Password requirements:\"\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 12,\n    columnNumber: 9\n   }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n    children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n     children: \"At least 8 characters\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 14,\n     columnNumber: 11\n    }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n     children: \"No parts of username may be included\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 17,\n     columnNumber: 11\n    }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n     children: \"Your password cannot be any of the last 4 passwords\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 20,\n     columnNumber: 11\n    }, this)]\n   }, void 0, true, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 13,\n    columnNumber: 9\n   }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"form\", {\n    children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n     className: \"reset-password-form-container\",\n     children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n      className: \"form-item\",\n      children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n       children: \"Old password\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 27,\n       columnNumber: 15\n      }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n       type: \"password\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 30,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 26,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n      className: \"form-item\",\n      children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n       children: \"New password\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 33,\n       columnNumber: 15\n      }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n       type: \"password\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 36,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 32,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n      className: \"form-item\",\n      children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n       children: \"Confirm new password\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 39,\n       columnNumber: 15\n      }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n       type: \"password\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 42,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 38,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n      className: \"form-item\",\n      children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n       className: \"passwordResetSubmitButton\",\n       type: \"submit\",\n       children: [\"Submit\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n        icon: \"arrow-right\"\n       }, void 0, false, {\n        fileName: _jsxFileName,\n        lineNumber: 47,\n        columnNumber: 17\n       }, this)]\n      }, void 0, true, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 45,\n       columnNumber: 15\n      }, this)\n     }, void 0, false, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 44,\n      columnNumber: 13\n     }, this)]\n    }, void 0, true, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 25,\n     columnNumber: 11\n    }, this)\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 24,\n    columnNumber: 9\n   }, this)]\n  }, void 0, true, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 11,\n   columnNumber: 7\n  }, this)]\n }, void 0, true, {\n  fileName: _jsxFileName,\n  lineNumber: 6,\n  columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_c = ChangePassword;\nexport default ChangePassword;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"ChangePassword\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/changePassword/ChangePassword.js"],"names":["React","FontAwesomeIcon","ChangePassword"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,cAAc,GAAG,MAAM;AAC3B,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,2BAAf;AAAA,4BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,kBAAf;AAAA,8BACE,QAAC,eAAD;AAAiB,QAAA,IAAI,EAAC,MAAtB;AAA6B,QAAA,SAAS,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAKE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,8BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAEE;AAAA,gCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAIE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAJF,eAOE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAPF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAFF,eAaE;AAAA,+BACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,+BAAf;AAAA,kCACE;AAAK,YAAA,SAAS,EAAC,WAAf;AAAA,oCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF,eAIE;AAAO,cAAA,IAAI,EAAC;AAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAOE;AAAK,YAAA,SAAS,EAAC,WAAf;AAAA,oCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF,eAIE;AAAO,cAAA,IAAI,EAAC;AAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAPF,eAaE;AAAK,YAAA,SAAS,EAAC,WAAf;AAAA,oCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF,eAIE;AAAO,cAAA,IAAI,EAAC;AAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAbF,eAmBE;AAAK,YAAA,SAAS,EAAC,WAAf;AAAA,mCACE;AAAQ,cAAA,SAAS,EAAC,2BAAlB;AAA8C,cAAA,IAAI,EAAC,QAAnD;AAAA,oDAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAnBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAbF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YALF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAkDD,CAnDD;;KAAMA,c;AAqDN,eAAeA,cAAf","sourcesContent":["import React from 'react'\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\n\r\nconst ChangePassword = () => {\r\n return (\r\n  <div className=\"change-password-container\">\r\n   <div className=\"container-header\">\r\n    <FontAwesomeIcon icon=\"lock\" className=\"lock-icon\"></FontAwesomeIcon>\r\n    <h5>Change password</h5>\r\n   </div>\r\n   <div className=\"content\">\r\n    <p>Password requirements:</p>\r\n    <ul>\r\n     <li>\r\n      At least 8 characters\r\n     </li>\r\n     <li>\r\n      No parts of username may be included\r\n     </li>\r\n     <li>\r\n      Your password cannot be any of the last 4 passwords\r\n     </li>\r\n    </ul>\r\n    <form>\r\n     <div className=\"reset-password-form-container\">\r\n      <div className=\"form-item\">\r\n       <label>\r\n        Old password\r\n       </label>\r\n       <input type=\"password\"></input>\r\n      </div>\r\n      <div className=\"form-item\">\r\n       <label>\r\n        New password\r\n       </label>\r\n       <input type=\"password\"></input>\r\n      </div>\r\n      <div className=\"form-item\">\r\n       <label>\r\n        Confirm new password\r\n       </label>\r\n       <input type=\"password\"></input>\r\n      </div>\r\n      <div className=\"form-item\">\r\n       <button className=\"passwordResetSubmitButton\" type=\"submit\">\r\n        Submit&nbsp;\r\n        <FontAwesomeIcon icon=\"arrow-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n       </button>\r\n      </div>\r\n     </div>\r\n    </form>\r\n   </div>\r\n  </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default ChangePassword\r\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}