5b987d96157631b158bc285c6344005c.json 13.7 KB
Newer Older
1
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\pages\\\\login\\\\Login.jsx\",\n  _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useState, useEffect, useRef } from 'react';\nimport { Redirect } from 'react-router-dom';\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\nimport \"./Login.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { NavLink } from 'react-router-dom';\nimport signUp from './signUp/SignUp';\nimport config from '../../config';\nimport SignUp from './signUp/SignUp';\nimport PasswordForgotModal from './passwordReset/PasswordForgotModal';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst Login = () => {\n _s();\n\n const [forgotPasswordFormVisibilityState, setForgotPasswordFormVisibilityState] = useState(false);\n\n const toggleForgotPasswordFormVisible = () => setForgotPasswordFormVisibilityState(!forgotPasswordFormVisibilityState);\n\n const {\n  authState,\n  oktaAuth\n } = useOktaAuth();\n const [sessionToken, setSessionToken] = useState();\n const [username, setUsername] = useState('');\n const [password, setPassword] = useState('');\n\n const handleUsernameChange = e => {\n  setUsername(e.target.value);\n };\n\n const handlePasswordChange = e => {\n  setPassword(e.target.value);\n };\n\n const userInputData = JSON.stringify({\n  email: `${username}`,\n  password: `${password}`\n });\n const loginRequestOptions = {\n  method: 'POST',\n  body: userInputData\n };\n\n const handleSignInFormSubmit = e => {\n  e.preventDefault();\n  oktaAuth.signInWithCredentials({\n   username,\n   password\n  }).then(res => {\n   const sessionToken = res.sessionToken;\n   setSessionToken(sessionToken); // sessionToken is a one-use token, so make sure this is only called once\n\n   oktaAuth.signInWithRedirect({\n    sessionToken,\n    originalUri: '/home'\n   });\n  }).catch(err => console.log('Found an error', err));\n };\n\n if (sessionToken) {\n  // Hide form while sessionToken is converted into id/access tokens\n  return null;\n }\n\n if (!authState || !authState.isAuthenticated) {\n  return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n   className: \"pageContainer\",\n   children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(SignUp, {}, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 61,\n    columnNumber: 9\n   }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n    className: \"signInForm\",\n    children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n     children: \"Sign in to PipIt\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 64,\n     columnNumber: 11\n    }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"form\", {\n     onSubmit: handleSignInFormSubmit,\n     children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n      children: [\"Email:\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n       id: \"username\",\n       type: \"text\",\n       value: username,\n       onChange: handleUsernameChange\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 68,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 66,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n      children: [\"Password:\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n       id: \"password\",\n       type: \"password\",\n       value: password,\n       onChange: handlePasswordChange\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 75,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 73,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n      className: \"formSubmitButton\",\n      type: \"submit\",\n      children: [\"Sign in\\xA0\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n       icon: \"sign-in-alt\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 82,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 80,\n      columnNumber: 13\n     }, this)]\n    }, void 0, true, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 65,\n     columnNumber: 11\n    }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n     className: \"password-forgot-prompt\",\n     children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n      children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n       onClick: toggleForgotPasswordFormVisible,\n       children: \"Forgot password\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 87,\n       columnNumber: 15\n      }, this)\n     }, void 0, false, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 86,\n      columnNumber: 13\n     }, this)\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 85,\n     columnNumber: 11\n    }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n     className: `modal ${forgotPasswordFormVisibilityState ? \"active\" : \"inactive\"}`,\n     children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(PasswordForgotModal, {\n      removeFormModal: () => setForgotPasswordFormVisibilityState(false)\n     }, void 0, false, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 91,\n      columnNumber: 13\n     }, this)\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 90,\n     columnNumber: 11\n    }, this)]\n   }, void 0, true, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 63,\n    columnNumber: 9\n   }, this)]\n  }, void 0, true, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 60,\n   columnNumber: 7\n  }, this);\n } else {\n  return /*#__PURE__*/_jsxDEV(Redirect, {\n   to: \"/home\"\n  }, void 0, false, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 97,\n   columnNumber: 12\n  }, this);\n }\n};\n\n_s(Login, \"XBbb9e12A2EUh+h0tTAtd1xo5Ng=\", false, function () {\n return [useOktaAuth];\n});\n\n_c = Login;\nexport default Login;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"Login\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/pages/login/Login.jsx"],"names":["React","useState","useEffect","useRef","Redirect","useOktaAuth","FontAwesomeIcon","NavLink","signUp","config","SignUp","PasswordForgotModal","Login","forgotPasswordFormVisibilityState","setForgotPasswordFormVisibilityState","toggleForgotPasswordFormVisible","authState","oktaAuth","sessionToken","setSessionToken","username","setUsername","password","setPassword","handleUsernameChange","e","target","value","handlePasswordChange","userInputData","JSON","stringify","email","loginRequestOptions","method","body","handleSignInFormSubmit","preventDefault","signInWithCredentials","then","res","signInWithRedirect","originalUri","catch","err","console","log","isAuthenticated"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,QAAhB,EAA0BC,SAA1B,EAAqCC,MAArC,QAAmD,OAAnD;AACA,SAASC,QAAT,QAAyB,kBAAzB;AACA,SAASC,WAAT,QAA4B,kBAA5B;AACA,OAAO,aAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,SAASC,OAAT,QAAwB,kBAAxB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,cAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,mBAAP,MAAgC,qCAAhC;;;AAEA,MAAMC,KAAK,GAAG,MAAM;AAAA;;AAClB,QAAM,CAACC,iCAAD,EAAoCC,oCAApC,IAA4Eb,QAAQ,CAAC,KAAD,CAA1F;;AACA,QAAMc,+BAA+B,GAAG,MAAMD,oCAAoC,CAAC,CAACD,iCAAF,CAAlF;;AAEA,QAAM;AAAEG,IAAAA,SAAF;AAAaC,IAAAA;AAAb,MAA0BZ,WAAW,EAA3C;AACA,QAAM,CAACa,YAAD,EAAeC,eAAf,IAAkClB,QAAQ,EAAhD;AAEA,QAAM,CAACmB,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BpB,QAAQ,CAAC,EAAD,CAAxC;AACA,QAAM,CAACqB,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BtB,QAAQ,CAAC,EAAD,CAAxC;;AAEA,QAAMuB,oBAAoB,GAAIC,CAAD,IAAO;AAClCJ,IAAAA,WAAW,CAACI,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,KAAV,CAAX;AACD,GAFD;;AAIA,QAAMC,oBAAoB,GAAIH,CAAD,IAAO;AAClCF,IAAAA,WAAW,CAACE,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,KAAV,CAAX;AACD,GAFD;;AAIA,QAAME,aAAa,GAAGC,IAAI,CAACC,SAAL,CAAe;AACnCC,IAAAA,KAAK,EAAG,GAAEZ,QAAS,EADgB;AAEnCE,IAAAA,QAAQ,EAAG,GAAEA,QAAS;AAFa,GAAf,CAAtB;AAKA,QAAMW,mBAAmB,GAAG;AAC1BC,IAAAA,MAAM,EAAE,MADkB;AAE1BC,IAAAA,IAAI,EAAEN;AAFoB,GAA5B;;AAKA,QAAMO,sBAAsB,GAAIX,CAAD,IAAO;AACpCA,IAAAA,CAAC,CAACY,cAAF;AAEApB,IAAAA,QAAQ,CAACqB,qBAAT,CAA+B;AAAElB,MAAAA,QAAF;AAAYE,MAAAA;AAAZ,KAA/B,EACGiB,IADH,CACQC,GAAG,IAAI;AACX,YAAMtB,YAAY,GAAGsB,GAAG,CAACtB,YAAzB;AACAC,MAAAA,eAAe,CAACD,YAAD,CAAf,CAFW,CAGX;;AACAD,MAAAA,QAAQ,CAACwB,kBAAT,CAA4B;AAAEvB,QAAAA,YAAF;AAAgBwB,QAAAA,WAAW,EAAE;AAA7B,OAA5B;AACD,KANH,EAOGC,KAPH,CAOSC,GAAG,IAAIC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAY,gBAAZ,EAA8BF,GAA9B,CAPhB;AAQD,GAXD;;AAaA,MAAI1B,YAAJ,EAAkB;AAChB;AACA,WAAO,IAAP;AACD;;AAED,MAAI,CAACF,SAAD,IAAc,CAACA,SAAS,CAAC+B,eAA7B,EAA8C;AAC5C,wBACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,eAAf;AAAA,8BACE,QAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAGE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,YAAf;AAAA,gCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE;AAAM,UAAA,QAAQ,EAAEX,sBAAhB;AAAA,kCACE;AAAA,8CAEE;AACE,cAAA,EAAE,EAAC,UADL;AACgB,cAAA,IAAI,EAAC,MADrB;AAEE,cAAA,KAAK,EAAEhB,QAFT;AAGE,cAAA,QAAQ,EAAEI;AAHZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAQE;AAAA,iDAEE;AACE,cAAA,EAAE,EAAC,UADL;AACgB,cAAA,IAAI,EAAC,UADrB;AAEE,cAAA,KAAK,EAAEF,QAFT;AAGE,cAAA,QAAQ,EAAEM;AAHZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBARF,eAeE;AAAQ,YAAA,SAAS,EAAC,kBAAlB;AAAqC,YAAA,IAAI,EAAC,QAA1C;AAAA,uDAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAfF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF,eAsBE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,wBAAf;AAAA,iCACE;AAAA,mCACE;AAAG,cAAA,OAAO,EAAEb,+BAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAtBF,eA2BE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAG,SAAQF,iCAAiC,GAAG,QAAH,GAAc,UAAW,EAAnF;AAAA,iCACE,QAAC,mBAAD;AAAqB,YAAA,eAAe,EAAE,MAAMC,oCAAoC,CAAC,KAAD;AAAhF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBA3BF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF;AAqCD,GAtCD,MAsCO;AACL,wBAAO,QAAC,QAAD;AAAU,MAAA,EAAE,EAAC;AAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAP;AACD;AACF,CAvFD;;GAAMF,K;UAI4BP,W;;;KAJ5BO,K;AAyFN,eAAeA,KAAf","sourcesContent":["import React, { useState, useEffect, useRef } from 'react';\r\nimport { Redirect } from 'react-router-dom'\r\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\r\nimport \"./Login.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\nimport { NavLink } from 'react-router-dom';\r\nimport signUp from './signUp/SignUp';\r\nimport config from '../../config';\r\nimport SignUp from './signUp/SignUp';\r\nimport PasswordForgotModal from './passwordReset/PasswordForgotModal';\r\n\r\nconst Login = () => {\r\n const [forgotPasswordFormVisibilityState, setForgotPasswordFormVisibilityState] = useState(false)\r\n const toggleForgotPasswordFormVisible = () => setForgotPasswordFormVisibilityState(!forgotPasswordFormVisibilityState)\r\n\r\n const { authState, oktaAuth } = useOktaAuth();\r\n const [sessionToken, setSessionToken] = useState()\r\n\r\n const [username, setUsername] = useState('');\r\n const [password, setPassword] = useState('');\r\n\r\n const handleUsernameChange = (e) => {\r\n  setUsername(e.target.value);\r\n };\r\n\r\n const handlePasswordChange = (e) => {\r\n  setPassword(e.target.value)\r\n }\r\n\r\n const userInputData = JSON.stringify({\r\n  email: `${username}`,\r\n  password: `${password}`\r\n })\r\n\r\n const loginRequestOptions = {\r\n  method: 'POST',\r\n  body: userInputData\r\n };\r\n\r\n const handleSignInFormSubmit = (e) => {\r\n  e.preventDefault();\r\n\r\n  oktaAuth.signInWithCredentials({ username, password })\r\n   .then(res => {\r\n    const sessionToken = res.sessionToken;\r\n    setSessionToken(sessionToken);\r\n    // sessionToken is a one-use token, so make sure this is only called once\r\n    oktaAuth.signInWithRedirect({ sessionToken, originalUri: '/home' });\r\n   })\r\n   .catch(err => console.log('Found an error', err));\r\n };\r\n\r\n if (sessionToken) {\r\n  // Hide form while sessionToken is converted into id/access tokens\r\n  return null;\r\n }\r\n\r\n if (!authState || !authState.isAuthenticated) {\r\n  return (\r\n   <div className=\"pageContainer\">\r\n    <SignUp />\r\n\r\n    <div className=\"signInForm\">\r\n     <h2>Sign in to PipIt</h2>\r\n     <form onSubmit={handleSignInFormSubmit}>\r\n      <label>\r\n       Email:\r\n       <input\r\n        id=\"username\" type=\"text\"\r\n        value={username}\r\n        onChange={handleUsernameChange} />\r\n      </label>\r\n      <label>\r\n       Password:\r\n       <input\r\n        id=\"password\" type=\"password\"\r\n        value={password}\r\n        onChange={handlePasswordChange} />\r\n      </label>\r\n      <button className=\"formSubmitButton\" type=\"submit\">\r\n       Sign in&nbsp;&nbsp;\r\n       <FontAwesomeIcon icon=\"sign-in-alt\"></FontAwesomeIcon>\r\n      </button>\r\n     </form>\r\n     <div className=\"password-forgot-prompt\">\r\n      <span>\r\n       <a onClick={toggleForgotPasswordFormVisible}>Forgot password</a>\r\n      </span>\r\n     </div>\r\n     <div className={`modal ${forgotPasswordFormVisibilityState ? \"active\" : \"inactive\"}`}>\r\n      <PasswordForgotModal removeFormModal={() => setForgotPasswordFormVisibilityState(false)} />\r\n     </div>\r\n    </div>\r\n   </div>\r\n  )\r\n } else {\r\n  return <Redirect to=\"/home\" />\r\n }\r\n}\r\n\r\nexport default Login"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}