04092ccca329ab6cbea0e2e17f39fa66.json 13.6 KB
Newer Older
1
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\pages\\\\login\\\\passwordReset\\\\PasswordForgotModal.jsx\",\n  _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useState, useRef, useEffect } from 'react';\nimport config from '../../../config';\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport \"./PasswordForgotModal.css\";\nimport MessageModal from '../../../components/messageModal/MessageModal';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst PasswordForgotModal = () => {\n _s();\n\n const [forgotPasswordFormVisibilityState, setForgotPasswordFormVisibilityState] = useState(false);\n const forgotPasswordFormRef = useRef(null);\n\n const toggleForgotPasswordFormVisible = () => setForgotPasswordFormVisibilityState(!forgotPasswordFormVisibilityState);\n\n const [submitOkMessageModalState, setSubmitOkMessageModalState] = useState(false);\n const [username, setUsername] = useState('');\n\n const handleUsernameChange = e => {\n  setUsername(e.target.value);\n };\n\n useEffect(() => {\n  const pageClickEvent = e => {\n   if (forgotPasswordFormRef.current !== null && !forgotPasswordFormRef.current.contains(e.target)) {\n    toggleForgotPasswordFormVisible();\n   }\n  }; // If the item is active (ie open) then listen for clicks\n\n\n  if (forgotPasswordFormVisibilityState) {\n   window.addEventListener('click', pageClickEvent);\n  }\n\n  return () => {\n   window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\n  };\n }, [forgotPasswordFormVisibilityState]);\n const userInputData = JSON.stringify({\n  email: `${username}`\n });\n const ForgotPasswordRequestOptions = {\n  method: 'PUT',\n  body: userInputData\n };\n\n const handlePasswordForgot = e => {\n  e.preventDefault();\n  toggleForgotPasswordFormVisible();\n  setSubmitOkMessageModalState(true); // fetch(config.serviceAPI.ForgotPasswordURL, ForgotPasswordRequestOptions)\n  //  .then((res) => {\n  //   if (!res.ok) {\n  //    window.alert(\"Error: something went wrong\")\n  //    Promise.reject(\"\")\n  //    return\n  //   }\n  //   if (res.ok) {\n  //    toggleSubmitOkModalVisible()\n  //   }\n  //  })\n };\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n  children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n   className: \"password-forgot-prompt\",\n   children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n    children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n     onClick: toggleForgotPasswordFormVisible,\n     children: \"Forgot password\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 68,\n     columnNumber: 11\n    }, this)\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 67,\n    columnNumber: 9\n   }, this)\n  }, void 0, false, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 66,\n   columnNumber: 7\n  }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n   className: `modal ${forgotPasswordFormVisibilityState ? \"active\" : \"inactive\"}`,\n   children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n    ref: forgotPasswordFormRef,\n    className: \"modal-content\",\n    children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n     className: \"recoverPasswordForm\",\n     children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n      children: \"Recover password\"\n     }, void 0, false, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 76,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"form\", {\n      onSubmit: handlePasswordForgot,\n      children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n       children: [\"Email:\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n        id: \"email\",\n        type: \"text\",\n        value: username,\n        onChange: handleUsernameChange\n       }, void 0, false, {\n        fileName: _jsxFileName,\n        lineNumber: 80,\n        columnNumber: 17\n       }, this)]\n      }, void 0, true, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 78,\n       columnNumber: 15\n      }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n       children: \"An email with a password recovery link will be sent if it is registered in our system\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 85,\n       columnNumber: 15\n      }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n       className: \"formSubmitButton\",\n       type: \"submit\",\n       children: [\"Submit\\xA0\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n        icon: \"arrow-right\"\n       }, void 0, false, {\n        fileName: _jsxFileName,\n        lineNumber: 90,\n        columnNumber: 17\n       }, this)]\n      }, void 0, true, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 88,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 77,\n      columnNumber: 13\n     }, this)]\n    }, void 0, true, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 75,\n     columnNumber: 11\n    }, this)\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 74,\n    columnNumber: 9\n   }, this)\n  }, void 0, false, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 73,\n   columnNumber: 7\n  }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n   className: `modal ${submitOkMessageModalState ? \"active\" : \"inactive\"}`,\n   children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(MessageModal, {\n    removeModal: () => setSubmitOkMessageModalState(false),\n    headerMessage: \"Email submitted!\",\n    bodyMessage: \"An email with a password recovery link will be sent if it is registered in our system\"\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 97,\n    columnNumber: 9\n   }, this)\n  }, void 0, false, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 96,\n   columnNumber: 7\n  }, this)]\n }, void 0, true, {\n  fileName: _jsxFileName,\n  lineNumber: 65,\n  columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(PasswordForgotModal, \"g4WkMIawwrBahYMYonVecg/0JA0=\");\n\n_c = PasswordForgotModal;\nexport default PasswordForgotModal;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"PasswordForgotModal\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/pages/login/passwordReset/PasswordForgotModal.jsx"],"names":["React","useState","useRef","useEffect","config","FontAwesomeIcon","MessageModal","PasswordForgotModal","forgotPasswordFormVisibilityState","setForgotPasswordFormVisibilityState","forgotPasswordFormRef","toggleForgotPasswordFormVisible","submitOkMessageModalState","setSubmitOkMessageModalState","username","setUsername","handleUsernameChange","e","target","value","pageClickEvent","current","contains","window","addEventListener","removeEventListener","userInputData","JSON","stringify","email","ForgotPasswordRequestOptions","method","body","handlePasswordForgot","preventDefault"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,QAAhB,EAA0BC,MAA1B,EAAkCC,SAAlC,QAAmD,OAAnD;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;AACA,OAAO,2BAAP;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,+CAAzB;;;AAEA,MAAMC,mBAAmB,GAAG,MAAM;AAAA;;AAChC,QAAM,CAACC,iCAAD,EAAoCC,oCAApC,IAA4ER,QAAQ,CAAC,KAAD,CAA1F;AACA,QAAMS,qBAAqB,GAAGR,MAAM,CAAC,IAAD,CAApC;;AACA,QAAMS,+BAA+B,GAAG,MAAMF,oCAAoC,CAAC,CAACD,iCAAF,CAAlF;;AAEA,QAAM,CAACI,yBAAD,EAA4BC,4BAA5B,IAA4DZ,QAAQ,CAAC,KAAD,CAA1E;AAEA,QAAM,CAACa,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0Bd,QAAQ,CAAC,EAAD,CAAxC;;AACA,QAAMe,oBAAoB,GAAIC,CAAD,IAAO;AAClCF,IAAAA,WAAW,CAACE,CAAC,CAACC,MAAF,CAASC,KAAV,CAAX;AACD,GAFD;;AAIAhB,EAAAA,SAAS,CAAC,MAAM;AACd,UAAMiB,cAAc,GAAIH,CAAD,IAAO;AAC5B,UAAIP,qBAAqB,CAACW,OAAtB,KAAkC,IAAlC,IAA0C,CAACX,qBAAqB,CAACW,OAAtB,CAA8BC,QAA9B,CAAuCL,CAAC,CAACC,MAAzC,CAA/C,EAAiG;AAC/FP,QAAAA,+BAA+B;AAChC;AACF,KAJD,CADc,CAOd;;;AACA,QAAIH,iCAAJ,EAAuC;AACrCe,MAAAA,MAAM,CAACC,gBAAP,CAAwB,OAAxB,EAAiCJ,cAAjC;AACD;;AAED,WAAO,MAAM;AACXG,MAAAA,MAAM,CAACE,mBAAP,CAA2B,OAA3B,EAAoCL,cAApC;AACD,KAFD;AAID,GAhBQ,EAgBN,CAACZ,iCAAD,CAhBM,CAAT;AAkBA,QAAMkB,aAAa,GAAGC,IAAI,CAACC,SAAL,CAAe;AACnCC,IAAAA,KAAK,EAAG,GAAEf,QAAS;AADgB,GAAf,CAAtB;AAIA,QAAMgB,4BAA4B,GAAG;AACnCC,IAAAA,MAAM,EAAE,KAD2B;AAEnCC,IAAAA,IAAI,EAAEN;AAF6B,GAArC;;AAKA,QAAMO,oBAAoB,GAAIhB,CAAD,IAAO;AAClCA,IAAAA,CAAC,CAACiB,cAAF;AAEAvB,IAAAA,+BAA+B;AAC/BE,IAAAA,4BAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAJkC,CAKlC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACD,GAhBD;;AAkBA,sBACE;AAAA,4BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,wBAAf;AAAA,6BACE;AAAA,+BACE;AAAG,UAAA,OAAO,EAAEF,+BAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAQE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAG,SAAQH,iCAAiC,GAAG,QAAH,GAAc,UAAW,EAAnF;AAAA,6BACE;AAAK,QAAA,GAAG,EAAEE,qBAAV;AAAiC,QAAA,SAAS,EAAC,eAA3C;AAAA,+BACE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,qBAAf;AAAA,kCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAEE;AAAM,YAAA,QAAQ,EAAEuB,oBAAhB;AAAA,oCACE;AAAA,gDAEE;AACE,gBAAA,EAAE,EAAC,OADL;AACa,gBAAA,IAAI,EAAC,MADlB;AAEE,gBAAA,KAAK,EAAEnB,QAFT;AAGE,gBAAA,QAAQ,EAAEE;AAHZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF,eAQE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBARF,eAWE;AAAQ,cAAA,SAAS,EAAC,kBAAlB;AAAqC,cAAA,IAAI,EAAC,QAA1C;AAAA,wDAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,gBAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAXF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YARF,eA+BE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAG,SAAQJ,yBAAyB,GAAG,QAAH,GAAc,UAAW,EAA3E;AAAA,6BACE,QAAC,YAAD;AAAc,QAAA,WAAW,EAAE,MAAMC,4BAA4B,CAAC,KAAD,CAA7D;AAAsE,QAAA,aAAa,EAAE,kBAArF;AAAyG,QAAA,WAAW,EAAE;AAAtH;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YA/BF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAsCD,CA/FD;;GAAMN,mB;;KAAAA,mB;AAiGN,eAAeA,mBAAf","sourcesContent":["import React, { useState, useRef, useEffect } from 'react'\r\nimport config from '../../../config'\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\r\nimport \"./PasswordForgotModal.css\"\r\nimport MessageModal from '../../../components/messageModal/MessageModal';\r\n\r\nconst PasswordForgotModal = () => {\r\n const [forgotPasswordFormVisibilityState, setForgotPasswordFormVisibilityState] = useState(false)\r\n const forgotPasswordFormRef = useRef(null)\r\n const toggleForgotPasswordFormVisible = () => setForgotPasswordFormVisibilityState(!forgotPasswordFormVisibilityState)\r\n\r\n const [submitOkMessageModalState, setSubmitOkMessageModalState] = useState(false);\r\n\r\n const [username, setUsername] = useState('');\r\n const handleUsernameChange = (e) => {\r\n  setUsername(e.target.value);\r\n };\r\n\r\n useEffect(() => {\r\n  const pageClickEvent = (e) => {\r\n   if (forgotPasswordFormRef.current !== null && !forgotPasswordFormRef.current.contains(e.target)) {\r\n    toggleForgotPasswordFormVisible()\r\n   }\r\n  };\r\n\r\n  // If the item is active (ie open) then listen for clicks\r\n  if (forgotPasswordFormVisibilityState) {\r\n   window.addEventListener('click', pageClickEvent);\r\n  }\r\n\r\n  return () => {\r\n   window.removeEventListener('click', pageClickEvent);\r\n  }\r\n\r\n }, [forgotPasswordFormVisibilityState]);\r\n\r\n const userInputData = JSON.stringify({\r\n  email: `${username}`,\r\n })\r\n\r\n const ForgotPasswordRequestOptions = {\r\n  method: 'PUT',\r\n  body: userInputData\r\n }\r\n\r\n const handlePasswordForgot = (e) => {\r\n  e.preventDefault();\r\n\r\n  toggleForgotPasswordFormVisible()\r\n  setSubmitOkMessageModalState(true)\r\n  // fetch(config.serviceAPI.ForgotPasswordURL, ForgotPasswordRequestOptions)\r\n  //  .then((res) => {\r\n  //   if (!res.ok) {\r\n  //    window.alert(\"Error: something went wrong\")\r\n  //    Promise.reject(\"\")\r\n  //    return\r\n  //   }\r\n  //   if (res.ok) {\r\n  //    toggleSubmitOkModalVisible()\r\n  //   }\r\n  //  })\r\n }\r\n\r\n return (\r\n  <div>\r\n   <div className=\"password-forgot-prompt\">\r\n    <span>\r\n     <a onClick={toggleForgotPasswordFormVisible}>Forgot password</a>\r\n    </span>\r\n   </div>\r\n\r\n   {/* Forgot password modal */}\r\n   <div className={`modal ${forgotPasswordFormVisibilityState ? \"active\" : \"inactive\"}`}>\r\n    <div ref={forgotPasswordFormRef} className=\"modal-content\">\r\n     <div className=\"recoverPasswordForm\">\r\n      <h2>Recover password</h2>\r\n      <form onSubmit={handlePasswordForgot}>\r\n       <label>\r\n        Email:\r\n        <input\r\n         id=\"email\" type=\"text\"\r\n         value={username}\r\n         onChange={handleUsernameChange} />\r\n       </label>\r\n       <label>\r\n        An email with a password recovery link will be sent if it is registered in our system\r\n       </label>\r\n       <button className=\"formSubmitButton\" type=\"submit\">\r\n        Submit&nbsp;&nbsp;\r\n        <FontAwesomeIcon icon=\"arrow-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n       </button>\r\n      </form>\r\n     </div>\r\n    </div>\r\n   </div>\r\n   <div className={`modal ${submitOkMessageModalState ? \"active\" : \"inactive\"}`}>\r\n    <MessageModal removeModal={() => setSubmitOkMessageModalState(false)} headerMessage={\"Email submitted!\"} bodyMessage={\"An email with a password recovery link will be sent if it is registered in our system\"} />\r\n   </div>\r\n  </div>\r\n\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default PasswordForgotModal\r\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}