161f790939f11765fa43037d713d4036.json 10 KB
Newer Older
1
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\login\\\\signIn\\\\SignIn.jsx\",\n  _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useState } from 'react';\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\nimport \"./SignIn.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst SignIn = () => {\n _s();\n\n const [isActive, setIsActive] = useState(false);\n const {\n  oktaAuth\n } = useOktaAuth();\n const [sessionToken, setSessionToken] = useState();\n const [username, setUsername] = useState('');\n const [password, setPassword] = useState('');\n\n const handleSubmit = e => {\n  e.preventDefault();\n  oktaAuth.signInWithCredentials({\n   username,\n   password\n  }).then(res => {\n   const sessionToken = res.sessionToken;\n   setSessionToken(sessionToken); // sessionToken is a one-use token, so make sure this is only called once\n\n   oktaAuth.signInWithRedirect({\n    sessionToken,\n    originalUri: '/home'\n   });\n  }).catch(err => console.log('Found an error', err));\n };\n\n const handleUsernameChange = e => {\n  setUsername(e.target.value);\n };\n\n const handlePasswordChange = e => {\n  setPassword(e.target.value);\n };\n\n if (sessionToken) {\n  // Hide form while sessionToken is converted into id/access tokens\n  return null;\n }\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n  className: \"signInPage-content\",\n  children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n   className: \"signInForm-container\",\n   children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n    className: \"signInForm\",\n    children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h2\", {\n     children: \"Sign in\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 44,\n     columnNumber: 11\n    }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"form\", {\n     onSubmit: handleSubmit,\n     children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n      children: [\"Email:\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n       id: \"username\",\n       type: \"text\",\n       value: username,\n       onChange: handleUsernameChange\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 48,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 46,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n      children: [\"Password:\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n       id: \"password\",\n       type: \"password\",\n       value: password,\n       onChange: handlePasswordChange\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 55,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 53,\n      columnNumber: 13\n     }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n      className: \"formSubmitButton\",\n      type: \"submit\",\n      children: [\"Sign in\\xA0\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n       icon: \"sign-in-alt\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 62,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 60,\n      columnNumber: 13\n     }, this)]\n    }, void 0, true, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 45,\n     columnNumber: 11\n    }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n     className: \"sign-up-prompt\",\n     children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n      children: [\"Dont have an account yet?\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n       children: \"Sign up\"\n      }, void 0, false, {\n       fileName: _jsxFileName,\n       lineNumber: 67,\n       columnNumber: 15\n      }, this)]\n     }, void 0, true, {\n      fileName: _jsxFileName,\n      lineNumber: 66,\n      columnNumber: 13\n     }, this)\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 65,\n     columnNumber: 11\n    }, this)]\n   }, void 0, true, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 43,\n    columnNumber: 9\n   }, this)\n  }, void 0, false, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 42,\n   columnNumber: 7\n  }, this)\n }, void 0, false, {\n  fileName: _jsxFileName,\n  lineNumber: 41,\n  columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(SignIn, \"lI16YEvaR6FfIn7A8ugWf9zUgKo=\", false, function () {\n return [useOktaAuth];\n});\n\n_c = SignIn;\nexport default SignIn;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"SignIn\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/login/signIn/SignIn.jsx"],"names":["React","useState","useOktaAuth","FontAwesomeIcon","SignIn","isActive","setIsActive","oktaAuth","sessionToken","setSessionToken","username","setUsername","password","setPassword","handleSubmit","e","preventDefault","signInWithCredentials","then","res","signInWithRedirect","originalUri","catch","err","console","log","handleUsernameChange","target","value","handlePasswordChange"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,QAAhB,QAAgC,OAAhC;AACA,SAASC,WAAT,QAA4B,kBAA5B;AACA,OAAO,cAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,MAAM,GAAG,MAAM;AAAA;;AACnB,QAAM,CAACC,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BL,QAAQ,CAAC,KAAD,CAAxC;AAEA,QAAM;AAAEM,IAAAA;AAAF,MAAeL,WAAW,EAAhC;AACA,QAAM,CAACM,YAAD,EAAeC,eAAf,IAAkCR,QAAQ,EAAhD;AACA,QAAM,CAACS,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BV,QAAQ,CAAC,EAAD,CAAxC;AACA,QAAM,CAACW,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BZ,QAAQ,CAAC,EAAD,CAAxC;;AAEA,QAAMa,YAAY,GAAIC,CAAD,IAAO;AAC1BA,IAAAA,CAAC,CAACC,cAAF;AAEAT,IAAAA,QAAQ,CAACU,qBAAT,CAA+B;AAAEP,MAAAA,QAAF;AAAYE,MAAAA;AAAZ,KAA/B,EACGM,IADH,CACQC,GAAG,IAAI;AACX,YAAMX,YAAY,GAAGW,GAAG,CAACX,YAAzB;AACAC,MAAAA,eAAe,CAACD,YAAD,CAAf,CAFW,CAGX;;AACAD,MAAAA,QAAQ,CAACa,kBAAT,CAA4B;AAAEZ,QAAAA,YAAF;AAAgBa,QAAAA,WAAW,EAAE;AAA7B,OAA5B;AACD,KANH,EAOGC,KAPH,CAOSC,GAAG,IAAIC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAY,gBAAZ,EAA8BF,GAA9B,CAPhB;AAQD,GAXD;;AAaA,QAAMG,oBAAoB,GAAIX,CAAD,IAAO;AAClCJ,IAAAA,WAAW,CAACI,CAAC,CAACY,MAAF,CAASC,KAAV,CAAX;AACD,GAFD;;AAIA,QAAMC,oBAAoB,GAAId,CAAD,IAAO;AAClCF,IAAAA,WAAW,CAACE,CAAC,CAACY,MAAF,CAASC,KAAV,CAAX;AACD,GAFD;;AAIA,MAAIpB,YAAJ,EAAkB;AAChB;AACA,WAAO,IAAP;AACD;;AAED,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,2BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,sBAAf;AAAA,6BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,YAAf;AAAA,gCACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eAEE;AAAM,UAAA,QAAQ,EAAEM,YAAhB;AAAA,kCACE;AAAA,8CAEE;AACE,cAAA,EAAE,EAAC,UADL;AACgB,cAAA,IAAI,EAAC,MADrB;AAEE,cAAA,KAAK,EAAEJ,QAFT;AAGE,cAAA,QAAQ,EAAEgB;AAHZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAQE;AAAA,iDAEE;AACE,cAAA,EAAE,EAAC,UADL;AACgB,cAAA,IAAI,EAAC,UADrB;AAEE,cAAA,KAAK,EAAEd,QAFT;AAGE,cAAA,QAAQ,EAAEiB;AAHZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBARF,eAeE;AAAQ,YAAA,SAAS,EAAC,kBAAlB;AAAqC,YAAA,IAAI,EAAC,QAA1C;AAAA,uDAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,cAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAfF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF,eAsBE;AAAK,UAAA,SAAS,EAAC,gBAAf;AAAA,iCACE;AAAA,qEACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAtBF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAkCD,CApED;;GAAMzB,M;UAGiBF,W;;;KAHjBE,M;AAqEN,eAAeA,MAAf","sourcesContent":["import React, { useState } from 'react';\r\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\r\nimport \"./SignIn.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\n\r\nconst SignIn = () => {\r\n const [isActive, setIsActive] = useState(false)\r\n\r\n const { oktaAuth } = useOktaAuth();\r\n const [sessionToken, setSessionToken] = useState();\r\n const [username, setUsername] = useState('');\r\n const [password, setPassword] = useState('');\r\n\r\n const handleSubmit = (e) => {\r\n  e.preventDefault();\r\n\r\n  oktaAuth.signInWithCredentials({ username, password })\r\n   .then(res => {\r\n    const sessionToken = res.sessionToken;\r\n    setSessionToken(sessionToken);\r\n    // sessionToken is a one-use token, so make sure this is only called once\r\n    oktaAuth.signInWithRedirect({ sessionToken, originalUri: '/home' });\r\n   })\r\n   .catch(err => console.log('Found an error', err));\r\n };\r\n\r\n const handleUsernameChange = (e) => {\r\n  setUsername(e.target.value);\r\n };\r\n\r\n const handlePasswordChange = (e) => {\r\n  setPassword(e.target.value);\r\n };\r\n\r\n if (sessionToken) {\r\n  // Hide form while sessionToken is converted into id/access tokens\r\n  return null;\r\n }\r\n\r\n return (\r\n  <div className=\"signInPage-content\">\r\n   <div className=\"signInForm-container\">\r\n    <div className=\"signInForm\">\r\n     <h2>Sign in</h2>\r\n     <form onSubmit={handleSubmit}>\r\n      <label>\r\n       Email:\r\n       <input\r\n        id=\"username\" type=\"text\"\r\n        value={username}\r\n        onChange={handleUsernameChange} />\r\n      </label>\r\n      <label>\r\n       Password:\r\n       <input\r\n        id=\"password\" type=\"password\"\r\n        value={password}\r\n        onChange={handlePasswordChange} />\r\n      </label>\r\n      <button className=\"formSubmitButton\" type=\"submit\">\r\n       Sign in&nbsp;&nbsp;\r\n       <FontAwesomeIcon icon=\"sign-in-alt\"></FontAwesomeIcon>\r\n      </button>\r\n     </form>\r\n     <div className=\"sign-up-prompt\">\r\n      <span>Dont have an account yet?&nbsp;\r\n       <a>Sign up</a>\r\n      </span>\r\n     </div>\r\n    </div>\r\n   </div>\r\n  </div>\r\n );\r\n};\r\nexport default SignIn;\r\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}