0eaf3cd11f67ba47fff9c2a579e2a9fe.json 7.67 KB
Newer Older
1
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\login\\\\signInForm\\\\SignInForm.jsx\",\n  _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useState } from 'react';\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\nimport \"./SignInForm.css\";\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst SignInForm = () => {\n _s();\n\n const {\n  oktaAuth\n } = useOktaAuth();\n const [sessionToken, setSessionToken] = useState();\n const [username, setUsername] = useState('');\n const [password, setPassword] = useState('');\n\n const handleSubmit = e => {\n  e.preventDefault();\n  oktaAuth.signInWithCredentials({\n   username,\n   password\n  }).then(res => {\n   const sessionToken = res.sessionToken;\n   setSessionToken(sessionToken); // sessionToken is a one-use token, so make sure this is only called once\n\n   oktaAuth.signInWithRedirect({\n    sessionToken,\n    originalUri: '/home'\n   });\n  }).catch(err => console.log('Found an error', err));\n };\n\n const handleUsernameChange = e => {\n  setUsername(e.target.value);\n };\n\n const handlePasswordChange = e => {\n  setPassword(e.target.value);\n };\n\n if (sessionToken) {\n  // Hide form while sessionToken is converted into id/access tokens\n  return null;\n }\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n  className: \"loginForm\",\n  children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"form\", {\n   onSubmit: handleSubmit,\n   children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n    children: [\"Username:\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n     id: \"username\",\n     type: \"text\",\n     value: username,\n     onChange: handleUsernameChange\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 43,\n     columnNumber: 11\n    }, this)]\n   }, void 0, true, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 41,\n    columnNumber: 9\n   }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n    children: [\"Password:\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n     id: \"password\",\n     type: \"password\",\n     value: password,\n     onChange: handlePasswordChange\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 50,\n     columnNumber: 11\n    }, this)]\n   }, void 0, true, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 48,\n    columnNumber: 9\n   }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n    className: \"formSubmitButton\",\n    type: \"submit\",\n    children: [\"Sign in\\xA0\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(FontAwesomeIcon, {\n     icon: \"arrow-right\"\n    }, void 0, false, {\n     fileName: _jsxFileName,\n     lineNumber: 57,\n     columnNumber: 11\n    }, this)]\n   }, void 0, true, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 55,\n    columnNumber: 9\n   }, this)]\n  }, void 0, true, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 40,\n   columnNumber: 7\n  }, this)\n }, void 0, false, {\n  fileName: _jsxFileName,\n  lineNumber: 39,\n  columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(SignInForm, \"bxx9XPyVMV5w7k/pmF819NCII9M=\", false, function () {\n return [useOktaAuth];\n});\n\n_c = SignInForm;\nexport default SignInForm;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"SignInForm\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/login/signInForm/SignInForm.jsx"],"names":["React","useState","useOktaAuth","FontAwesomeIcon","SignInForm","oktaAuth","sessionToken","setSessionToken","username","setUsername","password","setPassword","handleSubmit","e","preventDefault","signInWithCredentials","then","res","signInWithRedirect","originalUri","catch","err","console","log","handleUsernameChange","target","value","handlePasswordChange"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,QAAhB,QAAgC,OAAhC;AACA,SAASC,WAAT,QAA4B,kBAA5B;AACA,OAAO,kBAAP;AACA,SAASC,eAAT,QAAgC,gCAAhC;;;AAEA,MAAMC,UAAU,GAAG,MAAM;AAAA;;AACvB,QAAM;AAAEC,IAAAA;AAAF,MAAeH,WAAW,EAAhC;AACA,QAAM,CAACI,YAAD,EAAeC,eAAf,IAAkCN,QAAQ,EAAhD;AACA,QAAM,CAACO,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BR,QAAQ,CAAC,EAAD,CAAxC;AACA,QAAM,CAACS,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BV,QAAQ,CAAC,EAAD,CAAxC;;AAEA,QAAMW,YAAY,GAAIC,CAAD,IAAO;AAC1BA,IAAAA,CAAC,CAACC,cAAF;AAEAT,IAAAA,QAAQ,CAACU,qBAAT,CAA+B;AAAEP,MAAAA,QAAF;AAAYE,MAAAA;AAAZ,KAA/B,EACGM,IADH,CACQC,GAAG,IAAI;AACX,YAAMX,YAAY,GAAGW,GAAG,CAACX,YAAzB;AACAC,MAAAA,eAAe,CAACD,YAAD,CAAf,CAFW,CAGX;;AACAD,MAAAA,QAAQ,CAACa,kBAAT,CAA4B;AAAEZ,QAAAA,YAAF;AAAgBa,QAAAA,WAAW,EAAE;AAA7B,OAA5B;AACD,KANH,EAOGC,KAPH,CAOSC,GAAG,IAAIC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAY,gBAAZ,EAA8BF,GAA9B,CAPhB;AAQD,GAXD;;AAaA,QAAMG,oBAAoB,GAAIX,CAAD,IAAO;AAClCJ,IAAAA,WAAW,CAACI,CAAC,CAACY,MAAF,CAASC,KAAV,CAAX;AACD,GAFD;;AAIA,QAAMC,oBAAoB,GAAId,CAAD,IAAO;AAClCF,IAAAA,WAAW,CAACE,CAAC,CAACY,MAAF,CAASC,KAAV,CAAX;AACD,GAFD;;AAIA,MAAIpB,YAAJ,EAAkB;AAChB;AACA,WAAO,IAAP;AACD;;AAED,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,WAAf;AAAA,2BACE;AAAM,MAAA,QAAQ,EAAEM,YAAhB;AAAA,8BACE;AAAA,6CAEE;AACE,UAAA,EAAE,EAAC,UADL;AACgB,UAAA,IAAI,EAAC,MADrB;AAEE,UAAA,KAAK,EAAEJ,QAFT;AAGE,UAAA,QAAQ,EAAEgB;AAHZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAQE;AAAA,6CAEE;AACE,UAAA,EAAE,EAAC,UADL;AACgB,UAAA,IAAI,EAAC,UADrB;AAEE,UAAA,KAAK,EAAEd,QAFT;AAGE,UAAA,QAAQ,EAAEiB;AAHZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cARF,eAeE;AAAQ,QAAA,SAAS,EAAC,kBAAlB;AAAqC,QAAA,IAAI,EAAC,QAA1C;AAAA,+CAEE,QAAC,eAAD;AAAiB,UAAA,IAAI,EAAC;AAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAfF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAwBD,CAxDD;;GAAMvB,U;UACiBF,W;;;KADjBE,U;AAyDN,eAAeA,UAAf","sourcesContent":["import React, { useState } from 'react';\r\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\r\nimport \"./SignInForm.css\"\r\nimport { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome'\r\n\r\nconst SignInForm = () => {\r\n const { oktaAuth } = useOktaAuth();\r\n const [sessionToken, setSessionToken] = useState();\r\n const [username, setUsername] = useState('');\r\n const [password, setPassword] = useState('');\r\n\r\n const handleSubmit = (e) => {\r\n  e.preventDefault();\r\n\r\n  oktaAuth.signInWithCredentials({ username, password })\r\n   .then(res => {\r\n    const sessionToken = res.sessionToken;\r\n    setSessionToken(sessionToken);\r\n    // sessionToken is a one-use token, so make sure this is only called once\r\n    oktaAuth.signInWithRedirect({ sessionToken, originalUri: '/home' });\r\n   })\r\n   .catch(err => console.log('Found an error', err));\r\n };\r\n\r\n const handleUsernameChange = (e) => {\r\n  setUsername(e.target.value);\r\n };\r\n\r\n const handlePasswordChange = (e) => {\r\n  setPassword(e.target.value);\r\n };\r\n\r\n if (sessionToken) {\r\n  // Hide form while sessionToken is converted into id/access tokens\r\n  return null;\r\n }\r\n\r\n return (\r\n  <div className=\"loginForm\">\r\n   <form onSubmit={handleSubmit}>\r\n    <label>\r\n     Username:\r\n     <input\r\n      id=\"username\" type=\"text\"\r\n      value={username}\r\n      onChange={handleUsernameChange} />\r\n    </label>\r\n    <label>\r\n     Password:\r\n     <input\r\n      id=\"password\" type=\"password\"\r\n      value={password}\r\n      onChange={handlePasswordChange} />\r\n    </label>\r\n    <button className=\"formSubmitButton\" type=\"submit\">\r\n     Sign in&nbsp;\r\n     <FontAwesomeIcon icon=\"arrow-right\"></FontAwesomeIcon>\r\n    </button>\r\n   </form>\r\n  </div>\r\n );\r\n};\r\nexport default SignInForm;\r\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}