0b04fb848d31e79c26d2a2aa7b93ef9b.json 6.51 KB
Newer Older
1
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\login\\\\signInForm\\\\SignInForm.jsx\",\n  _s = $RefreshSig$();\n\nimport React, { useState } from 'react';\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst SignInForm = () => {\n _s();\n\n const {\n  oktaAuth\n } = useOktaAuth();\n const [sessionToken, setSessionToken] = useState();\n const [username, setUsername] = useState('');\n const [password, setPassword] = useState('');\n\n const handleSubmit = e => {\n  e.preventDefault();\n  oktaAuth.signInWithCredentials({\n   username,\n   password\n  }).then(res => {\n   const sessionToken = res.sessionToken;\n   setSessionToken(sessionToken); // sessionToken is a one-use token, so make sure this is only called once\n\n   oktaAuth.signInWithRedirect({\n    sessionToken\n   });\n  }).catch(err => console.log('Found an error', err));\n };\n\n const handleUsernameChange = e => {\n  setUsername(e.target.value);\n };\n\n const handlePasswordChange = e => {\n  setPassword(e.target.value);\n };\n\n if (sessionToken) {\n  // Hide form while sessionToken is converted into id/access tokens\n  return null;\n }\n\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"form\", {\n  onSubmit: handleSubmit,\n  children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n   children: [\"Username:\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n    id: \"username\",\n    type: \"text\",\n    value: username,\n    onChange: handleUsernameChange\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 40,\n    columnNumber: 9\n   }, this)]\n  }, void 0, true, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 38,\n   columnNumber: 7\n  }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"label\", {\n   children: [\"Password:\", /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n    id: \"password\",\n    type: \"password\",\n    value: password,\n    onChange: handlePasswordChange\n   }, void 0, false, {\n    fileName: _jsxFileName,\n    lineNumber: 47,\n    columnNumber: 9\n   }, this)]\n  }, void 0, true, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 45,\n   columnNumber: 7\n  }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"input\", {\n   id: \"submit\",\n   type: \"submit\",\n   value: \"Submit\"\n  }, void 0, false, {\n   fileName: _jsxFileName,\n   lineNumber: 52,\n   columnNumber: 7\n  }, this)]\n }, void 0, true, {\n  fileName: _jsxFileName,\n  lineNumber: 37,\n  columnNumber: 5\n }, this);\n};\n\n_s(SignInForm, \"bxx9XPyVMV5w7k/pmF819NCII9M=\", false, function () {\n return [useOktaAuth];\n});\n\n_c = SignInForm;\nexport default SignInForm;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"SignInForm\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/login/signInForm/SignInForm.jsx"],"names":["React","useState","useOktaAuth","SignInForm","oktaAuth","sessionToken","setSessionToken","username","setUsername","password","setPassword","handleSubmit","e","preventDefault","signInWithCredentials","then","res","signInWithRedirect","catch","err","console","log","handleUsernameChange","target","value","handlePasswordChange"],"mappings":";;;AAAA,OAAOA,KAAP,IAAgBC,QAAhB,QAAgC,OAAhC;AACA,SAASC,WAAT,QAA4B,kBAA5B;;;AAEA,MAAMC,UAAU,GAAG,MAAM;AAAA;;AACvB,QAAM;AAAEC,IAAAA;AAAF,MAAeF,WAAW,EAAhC;AACA,QAAM,CAACG,YAAD,EAAeC,eAAf,IAAkCL,QAAQ,EAAhD;AACA,QAAM,CAACM,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BP,QAAQ,CAAC,EAAD,CAAxC;AACA,QAAM,CAACQ,QAAD,EAAWC,WAAX,IAA0BT,QAAQ,CAAC,EAAD,CAAxC;;AAEA,QAAMU,YAAY,GAAIC,CAAD,IAAO;AAC1BA,IAAAA,CAAC,CAACC,cAAF;AAEAT,IAAAA,QAAQ,CAACU,qBAAT,CAA+B;AAAEP,MAAAA,QAAF;AAAYE,MAAAA;AAAZ,KAA/B,EACGM,IADH,CACQC,GAAG,IAAI;AACX,YAAMX,YAAY,GAAGW,GAAG,CAACX,YAAzB;AACAC,MAAAA,eAAe,CAACD,YAAD,CAAf,CAFW,CAGX;;AACAD,MAAAA,QAAQ,CAACa,kBAAT,CAA4B;AAAEZ,QAAAA;AAAF,OAA5B;AACD,KANH,EAOGa,KAPH,CAOSC,GAAG,IAAIC,OAAO,CAACC,GAAR,CAAY,gBAAZ,EAA8BF,GAA9B,CAPhB;AAQD,GAXD;;AAaA,QAAMG,oBAAoB,GAAIV,CAAD,IAAO;AAClCJ,IAAAA,WAAW,CAACI,CAAC,CAACW,MAAF,CAASC,KAAV,CAAX;AACD,GAFD;;AAIA,QAAMC,oBAAoB,GAAIb,CAAD,IAAO;AAClCF,IAAAA,WAAW,CAACE,CAAC,CAACW,MAAF,CAASC,KAAV,CAAX;AACD,GAFD;;AAIA,MAAInB,YAAJ,EAAkB;AAChB;AACA,WAAO,IAAP;AACD;;AAED,sBACE;AAAM,IAAA,QAAQ,EAAEM,YAAhB;AAAA,4BACE;AAAA,2CAEE;AACE,QAAA,EAAE,EAAC,UADL;AACgB,QAAA,IAAI,EAAC,MADrB;AAEE,QAAA,KAAK,EAAEJ,QAFT;AAGE,QAAA,QAAQ,EAAEe;AAHZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAQE;AAAA,2CAEE;AACE,QAAA,EAAE,EAAC,UADL;AACgB,QAAA,IAAI,EAAC,UADrB;AAEE,QAAA,KAAK,EAAEb,QAFT;AAGE,QAAA,QAAQ,EAAEgB;AAHZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YARF,eAeE;AAAO,MAAA,EAAE,EAAC,QAAV;AAAmB,MAAA,IAAI,EAAC,QAAxB;AAAiC,MAAA,KAAK,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAfF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAmBD,CAnDD;;GAAMtB,U;UACiBD,W;;;KADjBC,U;AAoDN,eAAeA,UAAf","sourcesContent":["import React, { useState } from 'react';\r\nimport { useOktaAuth } from '@okta/okta-react';\r\n\r\nconst SignInForm = () => {\r\n const { oktaAuth } = useOktaAuth();\r\n const [sessionToken, setSessionToken] = useState();\r\n const [username, setUsername] = useState('');\r\n const [password, setPassword] = useState('');\r\n\r\n const handleSubmit = (e) => {\r\n  e.preventDefault();\r\n\r\n  oktaAuth.signInWithCredentials({ username, password })\r\n   .then(res => {\r\n    const sessionToken = res.sessionToken;\r\n    setSessionToken(sessionToken);\r\n    // sessionToken is a one-use token, so make sure this is only called once\r\n    oktaAuth.signInWithRedirect({ sessionToken });\r\n   })\r\n   .catch(err => console.log('Found an error', err));\r\n };\r\n\r\n const handleUsernameChange = (e) => {\r\n  setUsername(e.target.value);\r\n };\r\n\r\n const handlePasswordChange = (e) => {\r\n  setPassword(e.target.value);\r\n };\r\n\r\n if (sessionToken) {\r\n  // Hide form while sessionToken is converted into id/access tokens\r\n  return null;\r\n }\r\n\r\n return (\r\n  <form onSubmit={handleSubmit}>\r\n   <label>\r\n    Username:\r\n    <input\r\n     id=\"username\" type=\"text\"\r\n     value={username}\r\n     onChange={handleUsernameChange} />\r\n   </label>\r\n   <label>\r\n    Password:\r\n    <input\r\n     id=\"password\" type=\"password\"\r\n     value={password}\r\n     onChange={handlePasswordChange} />\r\n   </label>\r\n   <input id=\"submit\" type=\"submit\" value=\"Submit\" />\r\n  </form>\r\n );\r\n};\r\nexport default SignInForm;\r\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}