Commit cd7f72b6 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

moved_lessons_added_ANN_exe

parent 6fe1ff4a
%% Cell type:markdown id: tags:
# ITMAL Exercise
## Artificial Neural Networks
Afprøv Scikit-learns version af supervised neural network – mere specifikt arbejder vi her med 2-lags Multi Layer Perceptron (klassisk feedforward ANN, der findes mange andre typer ANNs). Scikit Learns funktion til regression hedder MLPRegression.
Vi antager at I har fået data, som beskrevet nederst i ”ANN_example.py” (i denne uges materiale) – dvs. feature
x = np.linspace(-10,10,1000)
og output værdi
y = np.sinc(x)
altså en såkaldt `sinc`-funktion (Bemærk – det her er blot til illustration af, at MLP regressionsmodeller kan fitte vilkårlige funktioner, og også i flere dimensioner). Opgaven er nu at ”lære”/”træne” netværket til dette output.
#### Qa)
Fit modellen til data. Benyt i starten kun 2 skjulte neuroner (hidden_layer_sizes)
#### Qb)
Tegn den grafiske model for netværket, gerne blot en håndtegning. Skriv vægtenes værdi på grafen. Husk bias.
#### Qc)
Opskriv udtrykket for y – dvs. i stil med
y = 0.3* tanh(2 * x + 0.1) + 0.3 * tanh(5 * x + 3) + 1.
OBS: I kan godt nøjes med fx. 1-2 betydende decimaler.
#### Qd)
Plot funktionen vha. `np.tanh` – dvs. i stil med
y = 0.3*np.tanh(2 * x + ..
hvor x er input data.
#### Qe)
Plot også første del af funktionen samt anden del, hver for sig (fx. `0.3* tanh(2 * x + 0.1)` og
`0.3 * tanh(5 * x + 3)`) – summen af disse to skal jo gerne give den samlede funktion (pånær bias-
leddet)
#### Qf)
Prøv også at fitte funktionen med flere led (fx. 5). Plot resultatet.
#### [OPTIONAL] Qg)
Optional : Prøv at ændre alpha til fx. 1e5 og 1e-1 – forklar hvad der sker (tip: regularisering).
Tips : I kan tage udgangspunkt i koden til denne uge, også til fitting af modellen. I kan blot ændre fx. hidden_layer_sizes.
OBS: Når I laver dybe neurale netværk (DNN) – herunder CNN etc., så er det nok bedre at bruge andre biblioteker såsom Keras. Men Scikit learns funktion er ret simpel og god til denne opgave.
%% Cell type:code id: tags:
``` python
# TODO: ANN implemetation..
```
%% Cell type:markdown id: tags:
REVISIONS| |
---------| |
2021-1004| CEF, initial, converted from old word format.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment