Commit 3bd0a9dd authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent 33444007
......@@ -12,7 +12,9 @@ DEFS
[KURSUSINFORMATION] <a href='https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/units/244588'>kursusinformation</a>
[KURSUSFORKORTELSER] <a href='https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/254943' rel='noopener' target='_blank'>kursusinformation | kursusforkortelser</a>
[KURSUSINFOGPU] <a href='https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/244596' rel='noopener' target='_blank'>kursusinformation | GPU Cluster</a>
[SLIDES(arg)] slide arg
[BR] <br>
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
......@@ -27,7 +29,6 @@ CONTENT Litteratur
\sub{Hands-on Machine Learning [HOML]}
\dl{
\dd{\img{[FIGS]/book_homl.jpg, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn (front image)}}
\dd{\i{Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow:[BR] Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems}}
......@@ -177,9 +178,9 @@ Primære
Sekundære
\ul{
\li{\linkex{Jupyter: jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable, https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/}}
\li{\linkex{Anaconda Cloud: anaconda.org, https://anaconda.org/}}
\li{\linkex{Tensorflow: www.tensorflow.org, https://www.tensorflow.org/}}
\li{\link{Jupyter: jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable, https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/}}
\li{\link{Anaconda Cloud: anaconda.org, https://anaconda.org/}}
\li{\link{Tensorflow: www.tensorflow.org, https://www.tensorflow.org/}}
}
Datakilder
......@@ -205,8 +206,8 @@ Dokumentation
Guides etc.
\ul{
\li{\linkex{A Quick Python intro (short), https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp}}
\li{\linkex{A Python tutorial (not so short!), https://docs.python.org/3/tutorial/}}
\li{\link{A Quick Python intro (short), https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp}}
\li{\link{A Python tutorial (not so short!), https://docs.python.org/3/tutorial/}}
\li{Jupyter shortcuts quick guide XXX}
\li{Scikit-learn reference XXX}
\li{Scikit-learn cheat sheet XXX}
......@@ -270,7 +271,7 @@ tilføjet.}
\dd{\code{import sys,os sys.path.append(os.path.expanduser('~/itmal'))}}
}
\p{Hvis du kloner GITMAL til itmal som overnfor er der nu automatisk sat en path op til libitaml, prøv det!}
\p{Hvis du kloner [GITMAL] til itmal som overnfor er der nu automatisk sat en path op til libitaml, prøv det!}
\sub{GPU Hukommelse}
......@@ -374,7 +375,7 @@ dig mere ind i sproget.}
\ul{
\li{Installer Anaconda på din PC:}
\ul{
\li{\linkex{www.anaconda.com/products/individual, https://www.anaconda.com/products/individual}}
\li{\link{www.anaconda.com/products/individual, https://www.anaconda.com/products/individual}}
\li{vælg 'Download' (downloader direkte for Windows),}
\li{eller vælg Linux eller Mac, 32 eller 64 bit (dit valg),}
\li{nværende nyeste Anaconda3 version er \b{2021.05}}
......@@ -557,8 +558,177 @@ brug for en python og lineær algebra kick-start.}
\sub{Slides}
\itemize{
\item*{\link**{[HOME]/L01/lesson01.pdf}}
}
END
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT L02
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\header{Supervised classification, Cost function, Performance metrics}
\sub{Formål}
\p{Vi lægger ud med at se på datamat-læring eller ML-læring via cost
funktionen, J, dvs. hvordan en supervised ML algoritme i princippet kunne
tænkes at fungere. Til cost funktionen tager vi hul på et par grundliggende
lineær algebra koncepter: "norm" eller afstandsmål mellem to N-dimensionale
vektorer, og vi ser hvordan Mean-Square-Error (MSE) og Mean-Absolute-Error
(MAE) kunne indgå i J.}
\p{Herefter studerer vi begrebet supervised klassifikation dybere og bruger
Scikit-learns fit-predict interface til konkret at lave og køre ML-kode. Vi
går i detaljen med den fundamentale train/test-split og fit/predict proces vdr.
supervised learning, og vi bruger diverse kendte små dataset, som vi også vil
benytte i resten af kurset: MNIST, Iris og Moon.}
\p{Til sidst evaluere vi en kørt ML læring ved brug af diverse performance
metrics, dvs. metoder til generelt at kvantificere hvor 'god' (kvalitet) en
læring den pågældende algoritme har opnået på de pågældende data.}
\sub{Indhold}
\itemize{
\item{Lineær algebra og cost funktionen, J}
\itemize{
\item{matricer, vektors, norms og NumPy,}
\item{MSE, MAE,
\item{ML læring via J}
}
\item{Klassifikation}
\itemize{
\item{’demo’ datasæt: MNIST, iris and moon}
\item{fundamental ML supervised lærings-proces,}
\itmeize{
\item*{i) forbered data: shuffle, stratification, normalization}
\item*{ii) train/test split}
\item*{iii) træn på træningsdata}
\item*{iv) evaluer på test data: performance metrics}
}
\item{Performance metrics}
\itemize{
\item{the accuracy paradox,}
\itemize{
\item{vigtige metrics,}
\itemize{
\item{accuracy}
\item{precision_score}
\item{recall_score}
\item{f1_score}
\item{confusion_matrix}
}
}
}
}
}
END
\sub{Litteratur}
§ 2 "End-to-End Machine Learning Project" kapitel "Select a Performance Measure", [HOML]
Genlæs KUN "Select a Performance Measure" (pp.39-41)
§ 3 Classification [HOML]
Skim eller spring over: "The ROC Curve" (pp.97-1o0) "Multilabel Classification" og "Multioutput Classification" (pp.106-108).
\sub{Opgaver}
Forberedelse inden lektionen
Læs litteraturen.
Tilføjet 5/2: se de fem Offline-lektioner nedenfor.
På klassen
'Spørge-minutter' --- online diskussion, kom med din spørgsmål på Zoom'en...
[INGEN spil Among-Us ;-]
Almindelig forelæsning
Exercise (cost funktionen og lineær algebra):
cost_function.ipynb Click for more options
Exercise (supervised learning og fit-predict interfacet):
dummy_classifier.ipynb Click for more options
Exercise:
performance_metrics.ipynb Click for more options
\sub{Slides}
\itemize{
\item*{\link**{[HOME]/L02/lesson02.pdf}}
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT L03
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\header{End-to-end ML}
\sub{Formål}
\p{Opsamlingslektion: vi tager et genblik på \i{§ 2 "End-to-End Machine Learning Project"}, og samler op på dette brede
kapitel.}
\p{Vi går først igang med at gennemgå \i{K-fold Cross-validation} (eller K-fold CV), for derefter at bruge \link{"The
Map", [HOME]/Etc/ml_supervised_map.pdf} til at komme igennem alle grundliggende koncepter i \i{§ 2}.}
\p{Da alle kerne-koncepter i supervised ML nu kendes, kan det hele konkret sammensættes i en samlet
processerings-\i{pipeline}. Programmerings-teknisk ser vi derfor til sidst på Scikit-learns Pipelines.}
\displaystyle{
\link{[HOME]/L01/lesson01.pdf}
\link{\img{[FIGS]/ml_supervised_map.png, Supervised map image.}, [HOME]/Etc/ml_supervised_map.pdf}
[BR] \i{Figur: \link*{Oversigtskortet for Supervised learning., [HOME]/Etc/ml_supervised_map.pdf}}
}
\sub{Indhold}
\itemize{
\item{Generel genlæsning og repetition af § 2}
\item{K-fold Cross-validation}
\item{Pipelines}
}
\sub{Litteratur}
\itemize{
\item{Genlæs: § 2 "End-to-End Machine Learning Project" [HOML]}
\subitem*{(eksklusiv "Create the Workspace" og "Download the Data")}
\item{Scikit's dokumentations-side vdr. k-fold CV}
\subitem*{\link{https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.KFold.html}}
}
\sub{Forberedelse inden lektionen}
\itemize{
\item{Læs litteraturen.}
}
\sub{På klassen}
\itemize{
\item{Almindelig forelæsning}
\subitem*{ekstra materiale: \link**{[HOME]/L03/Extra/k-fold_demo.ipynb}}
\item{Exercise: \link**{[HOME]/L03/pipelines.ipynb}}
\subitem*{Data til pipelines opgaven (bør lige i L03/Data/): \link**{[HOME]/L03/itmal_l01_data.pkl}}
\subitem*{(Du har allerede denne data-fil, hvis du pull'er fra [GITMAL])}
}
\sub{Slides}
\itemize{
\item*{\link**{[HOME]/L03/lesson03.pdf}}
}
END
......@@ -12,7 +12,7 @@ CONTENT
42 |22/10-2021 | | | |Efterårsferie (ingen undervisning)
43 |29/10-2021 |L08 |Neurale netværk (NN) | |
44 |05/11-2021 |L09 |Deep learning (CNN) | |
45 |12/11-2021 |L10 |Hardware til ML |O3 (12/11) |
45 |12/11-2021 |L10 |Frameworks og hardware |O3 (12/11) |
46 |19/11-2021 |L11 |Unsupervised learning I (PCA) | |
47 |26/11-2021 |L12 |Unsupervised learnindg II (Kmeans,GMM) | |Kursus-evaluering
48 |03/12-2021 |L13 |O4 projekt | |
......
......@@ -9,8 +9,10 @@ COURSEFILES = ITMAL_E21
MKDIFF=colordiff -dw Refs/$1 $1 && echo "DIFF OK" && rm $1
sync: build
ssh si "cd ITMAL_E21 && rm -f Html/*.html && git pull"
cd ../../ && scp -q -C -r Html si:ITMAL_E21/
@ echo "SYNC.."
@ ssh si "cd ITMAL_E21 && rm -f Html/*.html && git pull"
@ cd ../../ && scp -q -C -r Html si:ITMAL_E21/
@ echo "SYNC..DONE"
build:
@ $(PYCOURSE) -c $(COURSEFILES)/course.tex -v -o ../../Html/
......
......@@ -90,7 +90,7 @@ if __name__ == '__main__':
return arg0, arg1
@staticmethod
def __MkLink(a, exlink, left, right):
def __MkLink(a, isstar, uselinkfilename, left, right):
if isStr(a).find(",")<=0:
Dbg(verbose, f"one argument link command '{a}'..", 2)
......@@ -126,6 +126,17 @@ if __name__ == '__main__':
#if len(arg0)==0:
# ERR("second arg still empty, this was not expected")
arg0 = arg1[m:]
if uselinkfilename:
k = arg0.rfind("/")
if arg0[-1]=="/":
ERR(f"can not generate file name, when link argument '{arg0}' ends in a slash '/'")
if k<=0:
ERR("could not generate filename from link '{arg0}', need at least one slash '/'")
arg0 = arg0[k+1:]
if len(arg0)==0:
ERR("link arg0 ends-up empty, this was not the way it should be")
exlink = True
if arg1.find("au.dk")>0:
......@@ -134,8 +145,9 @@ if __name__ == '__main__':
else:
Dbg(verbose, f"exernal link = '{arg1}'..", 2)
extra = " rel='noopener' target='_blank'" if isBool(exlink) else ""
return f"{isStr(left)}span style='font-family: courier new, courier;'{isStr(right)}{left}a href='{arg1}'{extra}{right}{arg0}{left}/a{right}{left}/span{right}"
extra = " rel='noopener' target='_blank'" if isBool(exlink) else ""
style = " style='font-family: courier new, courier;'" if not isBool(isstar) else ""
return f"{isStr(left)}span{style}{isStr(right)}{left}a href='{arg1}'{extra}{right}{arg0}{left}/a{right}{left}/span{right}"
@staticmethod
def __MkStyle(a, left, right):
......@@ -151,7 +163,7 @@ if __name__ == '__main__':
@staticmethod
def __isCmd(c):
return isStr(c) in ["b", "i", "p", "pre", "ul", "ol", "li", "dl", "dt", "dd", "header", "sub", "em", "indent", "code", "ipynb", "quote", "displaystyle", "displaycode", "cite"]
return isStr(c) in ["b", "i", "p", "pre", "ul", "itemize", "ol", "li", "item", "item*", "subitem", "subitem*", "dl", "dt", "dd", "header", "sub", "em", "indent", "code", "ipynb", "quote", "displaystyle", "displaycode", "cite"]
def __MkCmd(self):
......@@ -179,8 +191,26 @@ if __name__ == '__main__':
style = ""
closing = True
if c=="b" or c=="i" or c=="p" or c=="li" or c=="ul" or c=="ol" or c=="dl" or c=="pre":
if c=="b" or c=="i" or c=="p" or c=="ul" or c=="li" or c=="ol" or c=="dl" or c=="pre":
pass
elif c=="itemize":
c = "ul"
elif c=="item" or c=="item*":
if c=="item*":
head = _mkHtml("dl")
tail = _mkHtml("/dl")
c = "dd"
else:
c = "li"
elif c=="subitem" or c=="subitem*":
if c=="subitem*":
head = _mkHtml("dl")
tail = _mkHtml("/dl")
c = "dd"
else:
head = _mkHtml("ul")
tail = _mkHtml("/ul")
c = "li"
elif c=="dt" or c=="dd":
closing = False
elif c=="header":
......@@ -208,7 +238,6 @@ if __name__ == '__main__':
style=" style='font-size: xx-small;'"
head = "<br>\n"
tail = "<br>\n"
elif c=="quote":
c = "span"
style = leftmarg
......@@ -221,8 +250,8 @@ if __name__ == '__main__':
v = f"{head}{left}{c}{style}{right}{a}{closetags}"
# fun(arg0, arg1)..
elif c=="link" or c=="linkex":
v = Cmd.__MkLink(a, c=="linkex", left, right)
elif c=="link" or c=="link*" or c=="link**":
v = Cmd.__MkLink(a, c=="link*", c=="link**", left, right)
elif c=="style":
v = Cmd.__MkStyle(a, left, right)
elif c=="img":
......
......@@ -57,7 +57,7 @@ tilføjet.</p>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'>import sys,os sys.path.append(os.path.expanduser(&#x27;~/itmal&#x27;))</span>
</dl>
<p>Hvis du kloner GITMAL til itmal som overnfor er der nu automatisk sat en path op til libitaml, prøv det!</p>
<p>Hvis du kloner <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITMAL]</span> til itmal som overnfor er der nu automatisk sat en path op til libitaml, prøv det!</p>
<h3>GPU Hukommelse</h3>
......
......@@ -49,7 +49,7 @@
<dt>[<b>HOML</b>]
<dd>Hands-on Machine Learning af Aurélien Géron, hovedlitteratur til dette kursus. For klarhedens skyld undtales &#x27;HOML&#x27; som Holm i Brian Holm.
<dd>
<br><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm2.jpg' alt='Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)'>
<br><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm.jpg' alt='Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)'>
<br><br>
<span style='font-size: xx-small;'>[kilde: https://cdn-ctstaging.pressidium.com/wp-content/uploads/2020/12/CORVOS_00000365-066.jpg]</span><br>
......
......@@ -117,9 +117,9 @@ brug for en python og lineær algebra kick-start.</p>
<h3>Slides</h3>
<p style='margin-left: 30px;'>
<span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/lesson01.pdf'>itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/lesson01.pdf</a></span>
</p>
<ul>
<dl><dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/lesson01.pdf'>lesson01.pdf</a></span></dd></dl>
</ul>
</body>
......
......@@ -11,7 +11,6 @@
<h3>Hands-on Machine Learning <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></h3>
<dl>
<dd><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/book_homl.jpg' alt='Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn (front image)'>
<dd><i>Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow:<br> Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems</i>
......
......@@ -31,12 +31,14 @@
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/book_dl.jpg'>book_dl.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/book_homl.jpg'>book_homl.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/brian_holm.jpg'>brian_holm.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/brian_holm2.jpg'>brian_holm2.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/ml_supervised_map.png'>ml_supervised_map.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Dokumentation_og_links.html'>Dokumentation_og_links.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/GPU_Cluster.html'>GPU_Cluster.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Kursusforkortelser.html'>Kursusforkortelser.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/L00.html'>L00.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/L01.html'>L01.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/L02.html'>L02.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/L03.html'>L03.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Litteratur.html'>Litteratur.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/filetree.html'>filetree.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/plan.html'>plan.html</a><br></span>
......@@ -60,6 +62,7 @@
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Utils/dbg.py'>dbg.py</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Utils/mkutils.py'>mkutils.py</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Makefile'>Makefile</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/course.tex'>course.tex</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/mk_course.py'>mk_course.py</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/mk_filetree.py'>mk_filetree.py</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/mk_plan.py'>mk_plan.py</a><br></span>
......@@ -73,12 +76,14 @@
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/book_dl.jpg'>book_dl.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/book_homl.jpg'>book_homl.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm.jpg'>brian_holm.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm2.jpg'>brian_holm2.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/ml_supervised_map.png'>ml_supervised_map.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Dokumentation_og_links.html'>Dokumentation_og_links.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/GPU_Cluster.html'>GPU_Cluster.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Kursusforkortelser.html'>Kursusforkortelser.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/L00.html'>L00.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/L01.html'>L01.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/L02.html'>L02.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/L03.html'>L03.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Litteratur.html'>Litteratur.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/filetree.html'>filetree.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/plan.html'>plan.html</a><br></span>
......
......@@ -91,7 +91,7 @@ Lokale: 5106-110<br>
<td width="40">45</td>
<td width="110">12/11-2021</td>
<td width="20">L10</td>
<td width="200">Hardware til ML</td>
<td width="200">Frameworks og hardware</td>
<td width="90">O3 (12/11)</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment