Commit 18b449a8 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent 102f1acf
COURSE
LESSON L0X
LESSON L00
\h4{Forberedelse inden kursusstart}
\h5{Formål}
Opsamlingslektion <>: vi tager et genblik på \em{§ 2 "End-to-End Machine Learning
Project"}, og samler op på dette brede kapitel.
\p{Gruppe tilmelding: tilmeld dig til en ITMAL gruppe (se Blackboard link
ovenfor).}
\p{Installation: de obligatoriske værktøjer til ITMAL inden kursusstart (dvs.
L01).}
\p{Forberedelse til L01: Hent GIT repositories til litteraturen [GITHOML], prøv at
kører et par Jupyter Notebooks [JPYNB], og læs mere om pythons NumPy
bibliotek.}
\p{Ekstra materiale til forberedelse: optionelle python opgaver, hvis du vil sætte
dig mere ind i sproget.}
Vi går først igang med at gennemgå \bf{K-fold Cross-validation} (eller K-fold CV),
for derefter at bruge "The Map" til at komme igennem alle grundliggende
koncepter i § 2.
\h5{Installation}
\ul{
\li{Installer Anaconda på din PC:}
\ul{
\li{\link{www.anaconda.com/products/individual,https://www.anaconda.com/products/individual}}
\li{vælg 'Download' (downloader direkte for Windows),}
\li{eller vælg Linux eller Mac, 32 eller 64 bit (dit valg),}
\li{nværende nyeste Anaconda3 version er \bf{2021.05}}
}
\ul{
\li{ALTERNATIV 1:}
\ul{
\li{brug vores ASE GPU Cluster som jupyter hub server,}
\li{se info in Kursusinfo | GPU Cluster.}
}
\li{ALTERNATIV 2:}
\ul{
\li{Lav en konto på Google's Colaboratory,}
\li{\link{colab.research.google.co, https://colab.research.google.com}}
}
}
\li{Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra [GITHOML], prøv f.eks.:}
\ul{
\li{index.ipynb}
}
}
Da alle kerne-koncepter i supervised ML nu kendes, kan det hele konkret
sammensættes i en samlet processerings-pipeline. Programmerings-teknisk ser vi
derfor til sidst på Scikit-learns Pipelines.
\h5{Forberedelse til Lektion 01}
\ul{
\li{\link{Oversigtskortet< for Supervised learning:,https://ing.dk}}
\li{næste item}
\li{Læs kursusinfo via Blackboard-linket ovenfor.
\li{Få fat i litteratur til kurset.
\li{Clone [GITHOML] til din egen PC, se how-to under kursusinfo | kursusforkortelser.
\li{Skim disse tutorials igennem:}
\ul{
\li{§ Scientific Python tutorials: NumPy}
\li{tools_numpy.ipynb [GITHOML]}
}
\p{Læs blot, hvad du finder relevant så som 'iteration', men spring blot over
emner, der er for komplekse eller for 'pythoniske', så som 'Stacking arrays' og
'QR decomposition'. Note vdr. kildekritik og 'informations-overload'}
\p{Vi vil i dette kurset tit kunne blive overvældet af for meget ekstern
information (informations-overload), så du skal danne dig en metode til at
kunne selektere og navigere i materialet.}
\p{Vi vil primært holde os til [HOML], [GITHOML] og Scikit-learn, med en note
om, at nettet flyder over med ekstra (til tider ubrugelig/ufiltreret)
information: en kildekritiks holdning er vigtig! Ekstra materiale til
forberedelse}
Hvis du har brug for at opfriske dit lineær algebra matematik eller er helt ny
til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret
rækkefølge:
[OPTIONAL] Python og vectors/matrices math: math_linear_algebra.ipynb [GITHOML]
[OPTIONAL] Python og grafisk plotting: tools_matplotlib.ipynb [GITHOML]
[OPTIONAL] Ekstra, Python og dataværktøjet 'Pandas' : tools_pandas.ipynb [GITHOML]
[OPTIONAL] Ekstra, mest for de matematik intereserede: math_differential_calculus.ipynb [GITHOML]
\p{Pandas er et meget populært databehandlingsværktøj, men vi kommer ikke til at
bruge Pandas i dette kursus.}
LESSON L01
\h1{Introduktion}
......
......@@ -291,17 +291,18 @@ if __name__ == '__main__':
assert f==HtmlEncode(f)
verbose = 0
coursefile = "course.txt"
coursefile = "course.tex"
parser = ArgumentParser(prog=argv[0], epilog="version 0.1")
parser = ArgumentParser(prog=argv[0], epilog="version 0.2")
parser.add_argument("-v", default=verbose, action="count", help= "increase output verbosity, default={verbose}\n")
parser.add_argument("-t", default=False, action="store_true", help=f"generate simple html (witouth <html> <body> etc tags), default=False\n")
parser.add_argument("-p", default=coursefile, type=str, help=f"coursefile, default='{coursefile}'\n")
parser.add_argument("-o", default="", type=str, help=f"outputfilt, default=''\n")
parser.add_argument("-c", default=coursefile, type=str, help="cause file to be parsed, default='{coursefile}'\n")
args = parser.parse_args()
verbose = isInt(args.v)
coursefile = args.p
coursefile = isStr(args.c)
Dbg(verbose, f"{Col('PURPLE')}GENERATING course file '{coursefile}'..{ColEnd()}")
htmlencoded = [HtmlEncode(i) for i in LoadText(coursefile)]
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment