Commit 0f975de9 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent a9cfbbee
......@@ -46,7 +46,7 @@ CONTENT Litteratur
\dt{\i{NOTE 2:}}
\dd{I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!}
svarer sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!}
}
}
......@@ -355,7 +355,7 @@ CONTENT Kriterier for O4
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\sub{Kriterier for O4}
\sub{Kriterier for O4 rapport}
\p{Til den sidst aflevering, O4, skal i præsentere jeres arbejde med jeres eget
projekt.}
......@@ -451,7 +451,7 @@ CONTENT Journal afleveringsformat
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\sub{Journal afleveringsformat}
\sub{Journal afleveringsformat [O1,O2,O3]}
\p{I skal uploade opgaverne / journalerne i PDF format.}
......@@ -942,6 +942,7 @@ ser vi derfor til sidst på Scikit-learns Pipelines.}
\itemize{
\item{Læs litteraturen.}
}
\sub{På klassen}
......@@ -973,21 +974,30 @@ CONTENT L04
\sub{Formål}
\p{sdf}
\p{Vi analysere supervised regressions modeller i ML i forhold til den nu kendte
supervised klassifikation metode.}
\p{Modellen lineær regression gennemanalyseres og der angives både analytiske
og numeriske løsninger til træning af en lineær model.
\p{For den numeriske løsning går vi i dybden med træningsmetoden \i{Stochastic
Gradient Decent metoden} (SGD).}
\p{Endelig sluttes af med korter introduktion til logistisk regression (der danner
grundlag for neuroner i neurale net.)}
\sub{Indhold}
\itemize{
\item{Generel genlæsning og repetition af § 2}
\item{K-fold Cross-validation}
\item{Pipelines}
\item{Lineær regression}
\item{Stochastic Gradient Decent (SGD)}
\item{Logistisk regression}
}
\sub{Litteratur}
\enumerate{
\item{\i{§ 4 End-to-End Machine Learning Project} [HOML]}
\subitem*{(eksklusiv \i{Create the Workspace} og \i{Download the Data})}
\item{\i{§ x xx} [HOML]}
}
\sub{Forberedelse inden lektionen}
......@@ -1000,10 +1010,7 @@ CONTENT L04
\itemize{
\item{Almindelig forelæsning}
\subitem*{ekstra materiale: \link**{[HOME]/L03/Extra/k-fold_demo.ipynb}}
\item{\b{Opgave} (pipelines): \link**{[HOME]/L03/pipelines.ipynb}}
\subitem*{Data til pipelines opgaven (bør lige i L03/Data/): \link**{[HOME]/L03/itmal_l01_data.pkl}}
\subitem*{(Du har allerede denne data-fil, hvis du pull'er fra [GITMAL])}
\item{\b{Opgave} (SGD): \link**{[HOME]/L04/sgd.ipynb}}
}
\sub{Slides}
......
......@@ -13,11 +13,11 @@ CONTENT
43 |29/10-2021 |L08 |Neurale netværk (NN) | |
44 |05/11-2021 |L09 |Deep learning (CNN) | |
45 |12/11-2021 |L10 |Frameworks og hardware |O3 (12/11) |
46 |19/11-2021 |L11 |Unsupervised learning I (PCA) | |
47 |26/11-2021 |L12 |Unsupervised learning II (Kmeans,GMM) | |Kursus-evaluering
46 |19/11-2021 |L11 |Unsupervised learning | |
47 |26/11-2021 |L12 |Reinforced learning | |Kursus-evaluering
48 |03/12-2021 |L13 |O4 projekt | |
49 |10/12-2021 |L14 |O4 projekt | |
50 |17/12-2021 |L15 |O4 projekt |O4 (19/05) |
49 |10/12-2021 |L14 |O4 projekt + poster session |Poster aflevering (9/12)|
50 |17/12-2021 |L15 |O4 projekt |O4 (17/12) |
NOTES
Tidpunkt: Fredage 08:15 til 12:00
Lokale: 5106-110
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ Keras, og desuden har flere mangler.
<dt><i>NOTE 2:</i>
<dd>I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!
svarer sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!
</dl>
</dl>
......
......@@ -119,15 +119,15 @@ Lokale: 5106-110<br>
<td width="40">49</td>
<td width="110">10/12-2021</td>
<td width="20">L14</td>
<td width="200">O4 projekt</td>
<td width="90"></td>
<td width="200">O4 projekt + poster session</td>
<td width="90">Poster aflevering (16/12)</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">50</td>
<td width="110">17/12-2021</td>
<td width="20">L15</td>
<td width="200">O4 projekt</td>
<td width="90">O4 (19/05)</td>
<td width="90">O4 (17/12)</td>
<td width="150"></td>
</tr></table>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment