Commit fcae48ad authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update README.md

parent 5c63f551
......@@ -16,20 +16,21 @@ Michael
- Interessent analyse (specielt ved eksterne projekter)<br>
## Tools
- UML diagrams: PlantUML, også som plugin for VSCode!<br>
- UML diagrams: PlantUML, også som plugin for VSCode!
- Prettier (for VSCode)
- Print: https://kicad.org/
- PCB: https://docs.easyeda.com/en/PCB/Order-PCB
- Git: SmartGit!<br>
- AU's GitLab - specielt i forbindelse med NDA'er/eksterne partnere<br>
## Guides
<ul>
<li> <a href="http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/" target="_blank">ASE Projektvejledninger (link)</a>
<li> <a href="Scrum.docx" target="_blank">SCRUM notes</a>
<li> <a href="rigebilleder.pdf" target="_blank">Description of rich pictures</a>
<li> <a href="https://gitlab.au.dk/alroe-michael/profile/tree/master/Templates" target="_blank">Project Templates</a>
<li> <a href="https://research-methodology.net/research-methods/" target="_blank"> Reseach Methods </a>
<li> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Action_research" target="_blank"> Action Reseach</a>
<li> <a href="https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/36584_01_Koshy_et_al_Ch_01.pdf" target="_blank"> Action Reseach Method </a>
<li> <a href="https://research-methodology.net/research-methods/" target="_blank"> Research Methods </a>
<li> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Action_research" target="_blank"> Action Research</a>
<li> <a href="https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/36584_01_Koshy_et_al_Ch_01.pdf" target="_blank"> Action Research Method </a>
</ul>
## Articles/Papers
......@@ -49,19 +50,17 @@ Michael
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning" target="_blank">The Danish Code of Conduct for Research Integrity</a>
<li> <a href="http://www.icmje.org/recommendations/" target="_blank">ICMJE recommendations (Vancouver Protocol)</a>
</ul>
- ["Bachelorprojektet : sådan gør du! : med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips", Trine Toft (forfatter)](https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122730995505763&context=L&vid=45KBDK_KGL:KGL)
# Forslag til indhold af Projekt- og procesrapport
Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt at projektet.
Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt af projektet.
## Projektrapport:
- Forside
- Resumé/Abstract
- _Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold (formål/problemstilling, anvendte metoder, resultater og konklusioner)_
- Formål / Background / Method / Resultater / Konklusion
- [Eksempel](./Examples/abstract.md)
- _Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold (Baggrund, formål/problemstilling, anvendte metoder, resultater og konklusion)_ ([Eksempel](./Examples/abstract.md))
- Indholdsfortegnelse
- Forkortelser/symboler
......@@ -73,17 +72,26 @@ Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt
- Hvis I har fået hjælp fra personer/firma
- Vejleder/andre undervisere
- Evt. arbejdsfordeling!
- Introduktion/indledning (beskrivelse af formål, problemformulering/hypotese, kravspecifikation, rigt billede, afgrænsning, evt. kort om proces)
- _Handler om produktet!_
- _Afhandlingen indeholder en klar og præcis problemformulering/projektformulering af et emne som er relevant for uddannelsen, og som giver plads til selvstændige analyser, teoretiseringer og refleksioner._
- _Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante og nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen. Den studerende viser overblik over det valgte emne ved at begrunde, hvad der er med, og hvad der ikke er med i afhandlingen, vedrørende emner, teorier, metoder og empiri._
- Introduktion/indledning
- _Handler om produktet!_
- _Afhandlingen indeholder en klar og præcis problemformulering/projektformulering af et emne som er relevant for uddannelsen, og som giver plads til selvstændige analyser, teoretiseringer og refleksioner._
- _Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante og nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen. Den studerende viser overblik over det valgte emne ved at begrunde, hvad der er med, og hvad der ikke er med i afhandlingen, vedrørende emner, teorier, metoder og empiri._
- Beskrivelse af formål
- Problemformulering/hypotese
- Rigt billede([Rige billeder](./rigebilleder.pdf))/system tegning
- Afgrænsning
- Evt. kort om proces
- Hovedafsnit
- Analyser og diskussioner der ligger til grund for de beslutninger der er truffet.
- System
- Arkitektur
- Design
- Implementering
- Evaluering/test/resultater
- Kravspecifikation/Use Case/funktionelle krav/ikke funktionelle krav
- MosCoW
- Domæne model
- Valg af teknologier
- Beskrivelse af valgte teknologier
- Arkitektur
- Design
- Implementering
- Evaluering/test/resultater
- Diskussion
- Konklusion
- _Afhandlingen indeholder klare konklusioner, der er dokumenteret og underbygget ved de teorier og metoder projektet anvender._
......@@ -111,3 +119,6 @@ Formkrav:
</body>
</html>
## Litteratur
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment