Commit f1536629 authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update README.md

parent e485fa8e
......@@ -14,7 +14,7 @@ Michael Alrøe
## Guides
- [ASE Projektvejledninger](http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/)
- [SCRUM notes](./Scrum.docx)
- [SCRUM notes](./Notes/Scrum.docx)
- [Project Templates](./Templates)
- [Scientific Methods](Theory/scientific_methods.md)
......@@ -63,14 +63,14 @@ Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt
- _Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante og nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen. Den studerende viser overblik over det valgte emne ved at begrunde, hvad der er med, og hvad der ikke er med i afhandlingen, vedrørende emner, teorier, metoder og empiri._
- Beskrivelse af formål
- Problemformulering/hypotese
- Rigt billede ([Rige billeder](./rigebilleder.pdf))/system tegning
- Rigt billede ([Rige billeder](./Notes/rigebilleder.pdf))/system tegning
- Afgrænsning
- Evt. kort om proces
- Hovedafsnit
- Analyser og diskussioner der ligger til grund for de beslutninger der er truffet.
- Kravspecifikation/Use Case/funktionelle krav/ikke funktionelle krav
- MosCoW
- Domæne model ([Domæne modeller](./DomainModels))
- Domæne model ([Domæne modeller](./Notes))
- Valg af teknologier
- Beskrivelse af valgte teknologier
- Arkitektur
......@@ -110,4 +110,3 @@ Nogle værktøjer der kan bruges i forbindelse med projekter.
- Git: SmartGit!<br>
- AU's GitLab - specielt i forbindelse med NDA'er/eksterne partnere<br>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment