Commit a089d1d0 authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update README.md

parent 2d769141
<html><body>
# Welcome # Welcome
The purpose of this page is to present some notes, tools, and templates for various project woork. The purpose of this page is to present some notes, tools, and templates for various project woork.
<p> Best regards,
Best regards,<br>
Michael Michael
</p>
## Husk:<br> ## Husk:
- Risikoanalyse <br> - Risikoanalyse
- Litteratursøgning<br> - Litteratursøgning
- SWAT analyse (kan i nogle tilfælde være sundt at udføre)<br> - SWAT analyse (kan i nogle tilfælde være sundt at udføre)
- Interessent analyse (specielt ved eksterne projekter)<br> - Interessent analyse (specielt ved eksterne projekter)
## Tools ## Tools
- UML diagrams: PlantUML, også som plugin for VSCode! - UML diagrams: PlantUML, også som plugin for VSCode!
...@@ -24,36 +20,25 @@ Michael ...@@ -24,36 +20,25 @@ Michael
- AU's GitLab - specielt i forbindelse med NDA'er/eksterne partnere<br> - AU's GitLab - specielt i forbindelse med NDA'er/eksterne partnere<br>
## Guides ## Guides
- [ASE Projektvejledninger](http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/) - [ASE Projektvejledninger](http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/)
- [SCRUM notes](./Scrum.docx) - [SCRUM notes](./Scrum.docx)
- [Project Templates](./Templates) - [Project Templates](./Templates)
- [Scientific Methods](Theory/scientific_methods.md) - [Scientific Methods](Theory/scientific_methods.md)
## Articles/Papers ## Articles/Papers
<ul> - [CoffeeMaker - Something about software design :-)](./CoffeeMaker.pdf)
<li> <a href="https://gitlab.au.dk/alroe-michael/profile/blob/master/CoffeeMaker.pdf" target="_blank">CoffeeMaker - Something about software design :-)</a>
</ul>
## Useful information about proper scientific writing ## Useful information about proper scientific writing
- [AU Studypedia](http://studypedia.au.dk)
<ul> - [God citatskik og plagiat i tekster](https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2006/God_citatskik_og_plagiat_i_tekster.pdf)
<li> <a href="http://studypedia.au.dk" target="_blank">AU Studypedia</a> - [Ophavsret - En mini-guide](https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2004/Ophavsret_-_en_mini-guide.pdf)
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2006/god-citatskik-og-plagiat-i-tekster/" target="_blank">God citatskik og plagiat i tekster</a> - [Stop plagiarism](http://stopplagiat.nu/)
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2004/ophavsret---en-mini-guide/" target="_blank">Ophavsret - En mini-guide</a> - ["Bachelorprojektet : sådan gør du!", Trine Toft](https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122730995505763&context=L&vid=45KBDK_KGL:KGL)
<li> <a href="http://stopplagiat.nu/" target="_blank">Stop plagiarism</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2009/vejledninger-i-god-videnskabelig-praksis-med-saerlig-fokus-paa-sundhedsvidenskab-naturvidenskab-og-teknisk-videnskab" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty - Guidelines for Good Scientific Practice</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning" target="_blank">The Danish Code of Conduct for Research Integrity</a>
<li> <a href="http://www.icmje.org/recommendations/" target="_blank">ICMJE recommendations (Vancouver Protocol)</a>
</ul>
- ["Bachelorprojektet : sådan gør du! : med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips", Trine Toft (forfatter)](https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122730995505763&context=L&vid=45KBDK_KGL:KGL)
# Forslag til indhold af Projekt- og procesrapport # Forslag til indhold af Projekt- og procesrapport
Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt af projektet. Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt af projektet.
## Projektrapport: ## Projektrapport:
- Forside - Forside
- Resumé/Abstract - Resumé/Abstract
- _Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold (Baggrund, formål/problemstilling, anvendte metoder, resultater og konklusion)_ ([Eksempel](./Examples/abstract.md)) - _Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold (Baggrund, formål/problemstilling, anvendte metoder, resultater og konklusion)_ ([Eksempel](./Examples/abstract.md))
...@@ -108,13 +93,8 @@ Formkrav: ...@@ -108,13 +93,8 @@ Formkrav:
- _Afhandlingen fremstår i et flot og kommunikativt layout og er formuleret på et korrekt, klart og flydende sprog._ - _Afhandlingen fremstår i et flot og kommunikativt layout og er formuleret på et korrekt, klart og flydende sprog._
## Procesbeskrivelsen/Procesrapport: ## Procesbeskrivelsen/Procesrapport:
- CDIO
- CDIO - SCRUM
- SCRUM -
-
</body>
</html>
## Litteratur ## Litteratur
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment