Commit a089d1d0 authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update README.md

parent 2d769141
<html><body>
# Welcome
The purpose of this page is to present some notes, tools, and templates for various project woork.
<p>
Best regards,<br>
Best regards,
Michael
</p>
## Husk:<br>
- Risikoanalyse <br>
- Litteratursøgning<br>
- SWAT analyse (kan i nogle tilfælde være sundt at udføre)<br>
- Interessent analyse (specielt ved eksterne projekter)<br>
## Husk:
- Risikoanalyse
- Litteratursøgning
- SWAT analyse (kan i nogle tilfælde være sundt at udføre)
- Interessent analyse (specielt ved eksterne projekter)
## Tools
- UML diagrams: PlantUML, også som plugin for VSCode!
......@@ -24,36 +20,25 @@ Michael
- AU's GitLab - specielt i forbindelse med NDA'er/eksterne partnere<br>
## Guides
- [ASE Projektvejledninger](http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/)
- [SCRUM notes](./Scrum.docx)
- [Project Templates](./Templates)
- [Scientific Methods](Theory/scientific_methods.md)
- [ASE Projektvejledninger](http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/)
- [SCRUM notes](./Scrum.docx)
- [Project Templates](./Templates)
- [Scientific Methods](Theory/scientific_methods.md)
## Articles/Papers
<ul>
<li> <a href="https://gitlab.au.dk/alroe-michael/profile/blob/master/CoffeeMaker.pdf" target="_blank">CoffeeMaker - Something about software design :-)</a>
</ul>
- [CoffeeMaker - Something about software design :-)](./CoffeeMaker.pdf)
## Useful information about proper scientific writing
<ul>
<li> <a href="http://studypedia.au.dk" target="_blank">AU Studypedia</a>
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2006/god-citatskik-og-plagiat-i-tekster/" target="_blank">God citatskik og plagiat i tekster</a>
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2004/ophavsret---en-mini-guide/" target="_blank">Ophavsret - En mini-guide</a>
<li> <a href="http://stopplagiat.nu/" target="_blank">Stop plagiarism</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2009/vejledninger-i-god-videnskabelig-praksis-med-saerlig-fokus-paa-sundhedsvidenskab-naturvidenskab-og-teknisk-videnskab" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty - Guidelines for Good Scientific Practice</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning" target="_blank">The Danish Code of Conduct for Research Integrity</a>
<li> <a href="http://www.icmje.org/recommendations/" target="_blank">ICMJE recommendations (Vancouver Protocol)</a>
</ul>
- ["Bachelorprojektet : sådan gør du! : med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips", Trine Toft (forfatter)](https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122730995505763&context=L&vid=45KBDK_KGL:KGL)
- [AU Studypedia](http://studypedia.au.dk)
- [God citatskik og plagiat i tekster](https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2006/God_citatskik_og_plagiat_i_tekster.pdf)
- [Ophavsret - En mini-guide](https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2004/Ophavsret_-_en_mini-guide.pdf)
- [Stop plagiarism](http://stopplagiat.nu/)
- ["Bachelorprojektet : sådan gør du!", Trine Toft](https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122730995505763&context=L&vid=45KBDK_KGL:KGL)
# Forslag til indhold af Projekt- og procesrapport
Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt af projektet.
## Projektrapport:
- Forside
- Resumé/Abstract
- _Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold (Baggrund, formål/problemstilling, anvendte metoder, resultater og konklusion)_ ([Eksempel](./Examples/abstract.md))
......@@ -108,13 +93,8 @@ Formkrav:
- _Afhandlingen fremstår i et flot og kommunikativt layout og er formuleret på et korrekt, klart og flydende sprog._
## Procesbeskrivelsen/Procesrapport:
- CDIO
- SCRUM
-
</body>
</html>
- CDIO
- SCRUM
-
## Litteratur
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment