Commit 8f6dcfec authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update Use Case notes.md

parent d031843a
1.1 Kravspecifikation
• I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation foregår der typisk et antal aktiviteter:
Figur 1, Eksempel på specifikationsaktiviteter
• Ved specifikation af de funktionelle krav kan use case teknikken anvendes. En ”use case” kan oversættes til en brugssituation.
• En use case baseret kravspecifikation kan opbygges efter nedenstående model:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment