Commit 8cc3aa05 authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update README.md

parent a089d1d0
# Welcome
# Velkommen
The purpose of this page is to present some notes, tools, and templates for various project woork.
Formålet med denne side er at præsentere nogle noter, værktøjer, og skabeloner for forskellige projektrapporter. Noten er baseret på mit arbejde som vejleder og censor for en lang række forskellige projekter. Noten er primært rettet mod ingeniørstuderende ved Arhus Universitet, hvor jeg er vejleder på projektet, som skal aflevere en skriftlig projektrapport.
Best regards,
Michael
God arbejdslyst ;-)
Michael Alrøe
## Husk:
- Risikoanalyse
......@@ -11,14 +12,6 @@ Michael
- SWAT analyse (kan i nogle tilfælde være sundt at udføre)
- Interessent analyse (specielt ved eksterne projekter)
## Tools
- UML diagrams: PlantUML, også som plugin for VSCode!
- Prettier (for VSCode)
- Print: https://kicad.org/
- PCB: https://docs.easyeda.com/en/PCB/Order-PCB
- Git: SmartGit!<br>
- AU's GitLab - specielt i forbindelse med NDA'er/eksterne partnere<br>
## Guides
- [ASE Projektvejledninger](http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/)
- [SCRUM notes](./Scrum.docx)
......@@ -30,8 +23,8 @@ Michael
## Useful information about proper scientific writing
- [AU Studypedia](http://studypedia.au.dk)
- [God citatskik og plagiat i tekster](https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2006/God_citatskik_og_plagiat_i_tekster.pdf)
- [Ophavsret - En mini-guide](https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/2004/Ophavsret_-_en_mini-guide.pdf)
- [God citatskik og plagiat i tekster](http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2006/god-citatskik-og-plagiat-i-tekster/)
- [Ophavsret - En mini-guide](http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2004/ophavsret---en-mini-guide/)
- [Stop plagiarism](http://stopplagiat.nu/)
- ["Bachelorprojektet : sådan gør du!", Trine Toft](https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122730995505763&context=L&vid=45KBDK_KGL:KGL)
......@@ -97,4 +90,13 @@ Formkrav:
- SCRUM
-
## Litteratur
# Tools
Nogle værktøjer der kan bruges i forbindelse med projekter.
- UML diagrams: PlantUML, også som plugin for VSCode!
- Prettier (for VSCode)
- Print: https://kicad.org/
- PCB: https://docs.easyeda.com/en/PCB/Order-PCB
- Git: SmartGit!<br>
- AU's GitLab - specielt i forbindelse med NDA'er/eksterne partnere<br>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment