Commit 5c63f551 authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update README.md

parent a664f8ef
......@@ -68,7 +68,7 @@ Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt
- Forord
- _Handler om rapporten!_
- Hvem er I/ evt. firmasamarbejde
- Læsevejledning
- Læsevejledning ([Eksempel](./Examples/readingguide.md))
- Tak til
- Hvis I har fået hjælp fra personer/firma
- Vejleder/andre undervisere
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment