Commit 5a8c67bc authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update scientific_methods.md

parent f0825c8b
## Metode:
Induktion: konkrete observationer → teori
Deduktion: teori → test ved observationer
## Hypotetisk-deduktive metode.
Den hypotetisk-deduktive metode er en videnskabelig metode, hvor en hypotese efterprøves ved eksperimentering.
En deduktiv metode er en top-down metode, hvor teori danner
grundlag for de hypoteser, man efterfølgende ønsker at teste (eksperimentering) med henblik på at be- eller
afkræfte hypotesen
## Induktiv metode.
En induktiv metode er modsætningsvis en bottom-up metode, hvor der
laves en empirisk opbygning af viden. Det vil sige, at der, eksempelvis gennem observationer
og forsøg, forsøges at udlede generelle sammenhænge eller mønstre, som senere kan holdes
op imod teori [ https://hvadvilduvide.dk/metode/induktion-og-deduktion/ ]
## Action Research
https://research-methodology.net/research-methods/action-research/
https://www.brown.edu/academics/education-alliance/sites/brown.edu.academics.education-alliance/files/publications/act_research.pdf
## Komparative metode.
Her sammenlignes og evalueres to eller flere fokuspunkter gennem fordele og ulemper baseret på opsatte karakteristika.
Herfra vurderes forskelligheder, ligheder og grundlaget hvorpå disse sammenlignes.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment