Commit 3c04da0e authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update Use Case notes.md

parent b05ec1eb
1.1 Kravspecifikation
Ved specifikation af de funktionelle krav kan use case teknikken anvendes. En ”use case” kan oversættes til en brugssituation.
En use case baseret kravspecifikation kan opbygges efter nedenstående model:
- Ved specifikation af de funktionelle krav kan use case teknikken anvendes. En ”use case” kan oversættes til en brugssituation.
- En use case baseret kravspecifikation kan opbygges efter nedenstående model:
<img src="./ks.jpg" width="640">
Eksempel på opdeling af kravspecifikation.
Figur 2, Eksempel på opdeling af kravspecifikation.
- Udarbejd accepttestspecifikation sideløbende med kravspecifikation, hvilket sikrer testbarhed af kravspecifikationen.
- Alle krav skal være testbare!
- Use cases kan beskrives i flere detaljeringsgrader, man definerer typisk:
• Udarbejd accepttestspecifikation sideløbende med kravspecifikation, hvilket sikrer testbarhed af kravspecifikationen.
• Alle krav skal være testbare!
• Use cases kan beskrives i flere detaljeringsgrader, man definerer typisk:
Brief
– Typisk en sætning der beskriver hovedscenariet.
– Hvornår: Ved tidlig Requirement Analysis
- Typisk en sætning der beskriver hovedscenariet.
- Hvornår: Ved tidlig Requirement Analysis
Casual
– Typisk flere sætninger der beskriver hovedscenariet samt væsentlige alternativer/undtagelser.
– Hvornår: Ved tidlig Requirement Analysis
- Typisk flere sætninger der beskriver hovedscenariet samt væsentlige alternativer/undtagelser.
- Hvornår: Ved tidlig Requirement Analysis
Fully Dressed
– Komplet og detaljeret beskrivelse af alle scenarier og undtagelser.
– Hvornår: Inden udarbejdelse af testspecifikation og design. Start med at udvælge de mest betydningsfulde Use Cases.
- Komplet og detaljeret beskrivelse af alle scenarier og undtagelser.
- Hvornår: Inden udarbejdelse af testspecifikation og design. Start med at udvælge de mest betydningsfulde Use Cases.
En kravspecifikation kan godt bestå af use case beskrivelser med forskellige detaljeringsgrader. Vigtigt er det at den/de use cases der skal anvendes i den aktuelle iteration er ”Fully Dressed”.
• Ved use case beskrivelser er det vigtigt at gøre sig helt klar hvem der gør hvad:
- Ved use case beskrivelser er det vigtigt at gøre sig helt klar hvem der gør hvad:
1. Systemet …
2. Aktør1….
3. Systemet…
• Den funktionelle beskrivelse skal være set fra aktørens/kundens side, og ikke fra udviklers!
• Brug gerne punktform for use case beskrivelserne.
• Brug gerne punktform for beskrivelse af undtagelser, og hvor går systemet hen efter udførelse af en undtagelse.
• Det kan være en fordel at beskrive brugergrænsefladen med nogle skitser/skabeloner for hvordan det endelige system kommer til at se ud. Brugergrænseflade skal ikke være en integreret del af UC beskrivelserne, men kan evt. refereres til i et andet afsnit. Det endelige system må ikke afvige væsentligt fra denne beskrivelse!
• Begrebet ”Who has the ball” definerer en interaktion mellem aktører og system, således at man som læser ikke er i tvivl om hvem der skal udføre den givne aktion.
- Den funktionelle beskrivelse skal være set fra aktørens/kundens side, og ikke fra udviklers!
- Brug gerne punktform for use case beskrivelserne.
- Brug gerne punktform for beskrivelse af undtagelser, og hvor går systemet hen efter udførelse af en undtagelse.
- Det kan være en fordel at beskrive brugergrænsefladen med nogle skitser/skabeloner for hvordan det endelige system kommer til at se ud.
Brugergrænseflade skal ikke være en integreret del af UC beskrivelserne, men kan evt. refereres til i et andet afsnit. Det endelige system må ikke afvige væsentligt fra denne beskrivelse!
- Begrebet ”Who has the ball” definerer en interaktion mellem aktører og system, således at man som læser ikke er i tvivl om hvem der skal udføre den givne aktion.
1. ”Der indtastes en parameter der valideres”
......@@ -51,7 +59,7 @@ Det er vigtigt at få beskrevet hvad der sker efter en undtagelse. Det kan være
3. Use case afsluttes.
Det kan for nogle scenarier være en fordel at beskrive alternativer som en del af normalforløbet. Dette kan f.eks. gøres ved at bruge indeksering A. B. C. …. for et givent punkt i normalforløbet.
- Det kan for nogle scenarier være en fordel at beskrive alternativer som en del af normalforløbet. Dette kan f.eks. gøres ved at bruge indeksering A. B. C. …. for et givent punkt i normalforløbet.
1. Systemet udskriver menu X(se fig.xx, afsnit yy).
2.A.
......@@ -69,7 +77,7 @@ Det er vigtigt at få beskrevet hvad der sker efter en undtagelse. Det kan være
Fra pkt. 3 i ovenstående er der fælles forløb for alle alternativer.
Udformningen af en use case er ikke standardiseret, men som udgangspunkt bør hver use case som minimum indeholde følgende:
- Udformningen af en use case er ikke standardiseret, men som udgangspunkt bør hver use case som minimum indeholde følgende:
Mål:
Her gives selve målet med use casen. Beskrivelsen skal supplerer og uddybe den information der ligger i selve navnet (typisk 1-3 linjer tekst).
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment