Commit 2d769141 authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update README.md

parent 23e7d961
......@@ -81,7 +81,7 @@ Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt
- Analyser og diskussioner der ligger til grund for de beslutninger der er truffet.
- Kravspecifikation/Use Case/funktionelle krav/ikke funktionelle krav
- MosCoW
- Domæne model
- Domæne model([Domæne modeller](./DomainModels))
- Valg af teknologier
- Beskrivelse af valgte teknologier
- Arkitektur
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment