Commit 23e7d961 authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update scientific_methods.md

parent 1e5ac0a7
...@@ -21,3 +21,8 @@ ...@@ -21,3 +21,8 @@
## Komparative metode. ## Komparative metode.
- Her sammenlignes og evalueres to eller flere fokuspunkter gennem fordele og ulemper baseret på opsatte karakteristika. Herfra vurderes forskelligheder, ligheder og grundlaget hvorpå disse sammenlignes. - Her sammenlignes og evalueres to eller flere fokuspunkter gennem fordele og ulemper baseret på opsatte karakteristika. Herfra vurderes forskelligheder, ligheder og grundlaget hvorpå disse sammenlignes.
## Refs
- [Research Methods](https://research-methodology.net/research-methods/)
- [Action Research](https://en.wikipedia.org/wiki/Action_research)
- [Action Research Method](https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/36584_01_Koshy_et_al_Ch_01.pdf)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment