Commit 227725c7 authored by Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.'s avatar Michael Alrøe, Associate Professor, M.Sc.E.E.
Browse files

Update README.md

parent 8cc3aa05
......@@ -33,6 +33,10 @@ Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt
## Projektrapport:
- Forside
- Titel
- Subtitel - _kan være en mere beskrivende titel der allerede her præsenterer hvad projektet går ud på samt hvilke teknologier der anvendes. Denne titel kan også bruges ved aflevering til Digital Eksamen!_
- Navne på studerende og studienumre
- Navn på vejleder
- Resumé/Abstract
- _Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold (Baggrund, formål/problemstilling, anvendte metoder, resultater og konklusion)_ ([Eksempel](./Examples/abstract.md))
......@@ -52,14 +56,14 @@ Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt
- _Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante og nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen. Den studerende viser overblik over det valgte emne ved at begrunde, hvad der er med, og hvad der ikke er med i afhandlingen, vedrørende emner, teorier, metoder og empiri._
- Beskrivelse af formål
- Problemformulering/hypotese
- Rigt billede([Rige billeder](./rigebilleder.pdf))/system tegning
- Rigt billede ([Rige billeder](./rigebilleder.pdf))/system tegning
- Afgrænsning
- Evt. kort om proces
- Hovedafsnit
- Analyser og diskussioner der ligger til grund for de beslutninger der er truffet.
- Kravspecifikation/Use Case/funktionelle krav/ikke funktionelle krav
- MosCoW
- Domæne model([Domæne modeller](./DomainModels))
- Domæne model ([Domæne modeller](./DomainModels))
- Valg af teknologier
- Beskrivelse af valgte teknologier
- Arkitektur
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment