README.md 5.39 KB
Newer Older
1
<html><body>
2

3
# Welcome
4

5
The purpose of this page is to present some notes, tools, and templates for various project woork.
6

7
8
9
10
<p>
Best regards,<br>
Michael
</p>
11

12
## Husk:<br>
13
14
15
16
17
18
- Risikoanalyse <br>
- Litteratursøgning<br>
- SWAT analyse (kan i nogle tilfælde være sundt at udføre)<br>
- Interessent analyse (specielt ved eksterne projekter)<br>

## Tools
19
20
21
22
- UML diagrams: PlantUML, også som plugin for VSCode!
- Prettier (for VSCode)
- Print: https://kicad.org/
- PCB: https://docs.easyeda.com/en/PCB/Order-PCB
23
24
- Git: SmartGit!<br>
- AU's GitLab - specielt i forbindelse med NDA'er/eksterne partnere<br>
25

26
## Guides
27
28
29
30
 - [ASE Projektvejledninger](http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/)
 - [SCRUM notes](./Scrum.docx)
 - [Project Templates](./Templates)
 - [Scientific Methods](Theory/scientific_methods.md)
31

32
## Articles/Papers
33
<ul>
34
<li> <a href="https://gitlab.au.dk/alroe-michael/profile/blob/master/CoffeeMaker.pdf" target="_blank">CoffeeMaker - Something about software design :-)</a>
35
36
</ul>

37
## Useful information about proper scientific writing
38

39
<ul>
40
41
42
43
44
45
46
47
<li> <a href="http://studypedia.au.dk" target="_blank">AU Studypedia</a>
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2006/god-citatskik-og-plagiat-i-tekster/" target="_blank">God citatskik og plagiat i tekster</a>
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2004/ophavsret---en-mini-guide/" target="_blank">Ophavsret - En mini-guide</a>
<li> <a href="http://stopplagiat.nu/" target="_blank">Stop plagiarism</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2009/vejledninger-i-god-videnskabelig-praksis-med-saerlig-fokus-paa-sundhedsvidenskab-naturvidenskab-og-teknisk-videnskab" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty - Guidelines for Good Scientific Practice</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning" target="_blank">The Danish Code of Conduct for Research Integrity</a>
<li> <a href="http://www.icmje.org/recommendations/" target="_blank">ICMJE recommendations (Vancouver Protocol)</a>
48
</ul>
49
- ["Bachelorprojektet : sådan gør du! : med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips", Trine Toft (forfatter)](https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122730995505763&context=L&vid=45KBDK_KGL:KGL)
50
51
52


# Forslag til indhold af Projekt- og procesrapport
53
Skabelonen er tænkt som et udgangspunkt og kan justeres efter behov afhængigt af projektet.
54
55
56
57
58

## Projektrapport:

- Forside
- Resumé/Abstract
59
 - _Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold (Baggrund, formål/problemstilling, anvendte metoder, resultater og konklusion)_ ([Eksempel](./Examples/abstract.md))
60

61
62
63
64
65
- Indholdsfortegnelse
- Forkortelser/symboler
- Forord
 - _Handler om rapporten!_
 - Hvem er I/ evt. firmasamarbejde
66
 - Læsevejledning ([Eksempel](./Examples/readingguide.md))
67
68
69
70
 - Tak til
  - Hvis I har fået hjælp fra personer/firma
  - Vejleder/andre undervisere
 - Evt. arbejdsfordeling!
71
72
73
74
75
76
77
78
79
- Introduktion/indledning
  - _Handler om produktet!_
  - _Afhandlingen indeholder en klar og præcis problemformulering/projektformulering af et emne som er relevant for uddannelsen, og som giver plads til selvstændige analyser, teoretiseringer og refleksioner._
  - _Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante og nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen. Den studerende viser overblik over det valgte emne ved at begrunde, hvad der er med, og hvad der ikke er med i afhandlingen, vedrørende emner, teorier, metoder og empiri._
 - Beskrivelse af formål
 - Problemformulering/hypotese
 - Rigt billede([Rige billeder](./rigebilleder.pdf))/system tegning
 - Afgrænsning
 - Evt. kort om proces
80
81
- Hovedafsnit
 - Analyser og diskussioner der ligger til grund for de beslutninger der er truffet.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
  - Kravspecifikation/Use Case/funktionelle krav/ikke funktionelle krav
  - MosCoW
  - Domæne model
  - Valg af teknologier
  - Beskrivelse af valgte teknologier
 - Arkitektur
 - Design
 - Implementering
- Evaluering/test/resultater
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
- Diskussion
- Konklusion
 - _Afhandlingen indeholder klare konklusioner, der er dokumenteret og underbygget ved de teorier og metoder projektet anvender._
- Fremtidigt arbejde
- Referencer
 - _Problemstillingen analyseres ved inddragelse af relevant litteratur på området i det omfang, det er nødvendigt for en dybdegående analyse af emnet. Argumenter, tolkninger, beskrivelser og data fra andre kilder end den studerendes egne, dokumenteres ved nøjagtige kildehenvisninger._
 - [1] ……………
 - [2]…………….

- Bilag/Appendiks -> .zip fil

Disponering:

- _Afhandlingen er disponeret i en logisk og hensigtsmæssig rækkefølge med en klar rød tråd fra problemformulering til analysen og videre til en konklusion, og hvor hovedvægten er lagt på de dele af analysen, der er afgørende for at besvare problemformuleringen._

Formkrav:

- _Afhandlingen fremstår i et flot og kommunikativt layout og er formuleret på et korrekt, klart og flydende sprog._

## Procesbeskrivelsen/Procesrapport:

 - CDIO
 - SCRUM
 -

116
117
</body>
</html>
118
119
120


## Litteratur